W styczniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym lub niższym od notowanego w grudniu ub.r. W większości badanych obszarów sygnalizuje się pogorszenie składowych „prognostycznych”, natomiast w przypadku „diagnostycznych” – pogorszenie lub brak zmian.

Najlepiej i jednocześnie korzystnie[1] koniunkturę oceniają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja, natomiast najbardziej pesymistycznie – podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz budownictwo.


[1] Poprzez sformułowanie „korzystnie” (dodatnia wartość wskaźnika) rozumiemy sytuację, gdzie odsetek przedsiębiorców spodziewających się poprawy sytuacji gospodarczej ich podmiotów w najbliższych trzech miesiącach lub obserwujących taką poprawę, przeważa nad odsetkiem przedsiębiorców oczekujących jej pogorszenia.