W październiku dyrektorzy przedsiębiorstw ze wszystkich badanych sekcji (poza budownictwem) zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia 2014 roku oceniają koniunkturę optymistycznie (z wyjątkiem grudnia 2014 i 2015 roku). W bieżącym miesiącu ich opinie są nieco mniej korzystne niż we wrześniu br. oraz w październiku 2014 i 2015 roku. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują oceny koniunktury bardziej pesymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem i zbliżone do sygnalizowanych w październiku przed rokiem.

Od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są korzystne, choć w bieżącym miesiącu nieco ostrożniejsze od formułowanych od czerwca br. oraz w październiku ostatnich dwóch lat. Oceny z zakresu handlu detalicznego są pozytywne, podobne do sygnalizowanych od kwietnia br. i w październiku ub. r. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę optymistycznie, w październiku – nieznacznie ostrożniej niż przed miesiącem i przed rokiem. Opinie formułowane przez przedsiębiorców działających w zakresie zakwaterowania i gastronomii od lutego br. są pozytywne, w październiku br. zbliżone do zgłaszanych we wrześniu, ale lepsze od sygnalizowanych w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. Oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są lepsze od opinii zgłaszanych przed miesiącem oraz od sygnalizowanych w październiku ostatnich siedmiu lat. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są lepsze od odnotowanych we wrześniu oraz od formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat.