Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu oceniany jest korzystnie, podobnie jak w lipcu i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny bieżącego i przyszłego portfela zamówień oraz produkcji są korzystne, lepsze niż sygnalizowano w lipcu. Sytuacja finansowa w sierpniu oceniana jest lepiej niż przed miesiącem, ale nadal nieznacznie negatywnie. Prognozy w tym zakresie są korzystne, zbliżone do przewidywań sprzed miesiąca. Ceny wyrobów przemysłowych mogą pozostawać bez zmian.

W sierpniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest negatywnie, podobnie jak w lipcu, ale mniej pesymistycznie niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Bieżący portfel zamówień i produkcja budowlano-montażowa utrzymują się na dotychczasowym poziomie. Odpowiednie prognozy są nieco mniej optymistyczne od przewidywań formułowanych w ubiegłym miesiącu. Diagnozy sytuacji finansowej są nieznacznie mniej pesymistyczne niż w lipcu, natomiast przewidywania wskazują, że może ona nie zmienić się. Przedsiębiorcy spodziewają się zbliżonego do zapowiadanego przed miesiącem spadku cen robót budowlano-montażowych.

W sierpniu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest optymistycznie, podobnie jak w lipcu i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Diagnozy i prognozy sprzedaży oraz oceny bieżącej sytuacji finansowej są korzystne, lepsze od zgłaszanych przed miesiącem. Utrzymują się pozytywne przewidywania dotyczące sytuacji finansowej. Przedsiębiorcy przewidują, iż ceny towarów będą rosnąć wolniej niż zapowiadano w lipcu. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest podobnie jak w lipcu i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Diagnozy i prognozy sprzedaży są nieznacznie optymistyczne, lepsze od zgłaszanych przed miesiącem. Poprawiają się oceny bieżącej sytuacji finansowej, choć są nadal negatywne. Przewidywania w tym zakresie pozostają niekorzystne. W najbliższych trzech miesiącach ceny mogą rosnąć w tempie zbliżonym do zapowiadanego w lipcu.