W styczniu, po kilku miesiącach coraz mniej optymistycznych opinii, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego oraz finansów i ubezpieczeń zgłaszają korzystne, lepsze niż w grudniu oceny ogólnego klimatu koniunktury. Firmy należące do sekcji informacja i komunikacja sygnalizują pozytywne opinie, zbliżone do formułowanych w ubiegłym miesiącu. W handlu detalicznym styczeń był kolejnym miesiącem pogarszania się ogólnego klimatu koniunktury, a odpowiedni wskaźnik przyjął po raz drugi z rzędu wartość ujemną. Utrzymują się nieznacznie negatywne opinie zgłaszane przez przedsiębiorców z sekcji transport i gospodarka magazynowa. Podmioty z sekcji budownictwo oraz zakwaterowanie i gastronomia oceniają koniunkturę negatywnie, ale lepiej niż w poprzednich dwóch miesiącach.