We wrześniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia 2014 roku oceniają koniunkturę optymistycznie (z wyjątkiem grudnia 2014 i 2015 roku). W bieżącym miesiącu opinie są nieco mniej korzystne niż w sierpniu, ale zbliżone do zgłaszanych we wrześniu 2014 i 2015 roku. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują oceny koniunktury nieco bardziej pesymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem i zbliżone do sygnalizowanych we wrześniu przed rokiem. Od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są pozytywne, w bieżącym miesiącu – zbliżone do formułowanych od czerwca br. oraz we wrześniu ostatnich dwóch lat. Oceny z zakresu handlu detalicznego są korzystne, podobne do sygnalizowanych od kwietnia br. i we wrześniu przed rokiem.

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę pozytywnie, we wrześniu – na poziomie zbliżonym do zgłaszanego w sierpniu i lepszym od sygnalizowanego w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat. Opinie formułowane przez przedsiębiorców działających w zakresie zakwaterowania i gastronomii od lutego br. są korzystne, jednak we wrześniu br. gorsze od zgłaszanych przed miesiącem, ale lepsze od sygnalizowanych w analogicznym miesiącu ostatnich pięciu lat. Oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są zbliżone do opinii zgłaszanych przed miesiącem i do sygnalizowanych we wrześniu ostatnich dwóch lat. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są jednak ostrożniejsze do odnotowanych przed miesiącem, ale lepsze od formułowanych w analogicznym miesiącu przed rokiem.