Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany jest korzystnie, lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat, ale nieco gorzej niż w czerwcu. Oceny bieżącej i przyszłej produkcji oraz prognozy portfela zamówień są pozytywne, choć ostrożniejsze od zgłaszanych w poprzednim miesiącu. Bieżący portfel zamówień jest w niewielkim stopniu ograniczany. Sytuacja finansowa w lipcu oceniana jest nadal nieznacznie negatywnie. Prognozy w tym zakresie są mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać.

W lipcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest negatywnie, podobnie jak w czerwcu, ale mniej pesymistycznie niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są nieznacznie mniej niekorzystne od zgłaszanych w czerwcu. W najbliższych trzech miesiącach portfel zamówień oraz produkcja budowlano-montażowa mogą rosnąć nieco wolniej niż oczekiwano w czerwcu. Przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są nieznacznie pesymistyczne, wobec korzystnych prognoz formułowanych przed miesiącem. Przedsiębiorcy spodziewają się zbliżonego do zapowiadanego w czerwcu spadku cen robót budowlano-montażowych.

W lipcu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest optymistycznie, podobnie jak w czerwcu i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. Diagnozy i prognozy sprzedaży są nieco mniej korzystne od zgłaszanych w czerwcu. Oceny bieżącej sytuacji finansowej są nieznacznie pesymistyczne, gorsze od formułowanych przed miesiącem. Przewidywania w tym zakresie są optymistyczne, zbliżone do oczekiwań z czerwca. Utrzymują się prognozy sprzed miesiąca dotyczące niewielkiego wzrostu cen.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest nieco gorzej niż w czerwcu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Oceny bieżącej sprzedaży są nieznacznie niekorzystne, gorsze od sygnalizowanych w czerwcu. Przewidywania w tym zakresie są optymistyczne, choć ostrożniejsze od formułowanych miesiąc wcześniej. Diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są nieco bardziej pesymistyczne od zgłaszanych w czerwcu. Utrzymują się przewidywania sprzed miesiąca dotyczące niewielkiego wzrostu cen.

W lipcu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę pozytywnie. Najlepsze, bardziej korzystne niż przed rokiem oceny koniunktury formułują podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, ich opinie są jednak gorsze od zgłaszanych przed miesiącem. Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają kierujący jednostkami z sekcji edukacja – ich opinie są zbliżone do formułowanych w czerwcu br., choć lepsze niż przed rokiem.