Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w marcu 2018 r. wynosi 110,8 i kształtuje się na poziomie niższym od notowanego przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej od grudnia 2016r.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) w marcu 2018 r.
Wartości czterech składowych odnoszących się do przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu detalicznego i usług zmniejszyły się w stosunku do odnotowanych przed miesiącem, są jednak wyższe niż przed rokiem. Od początku roku wartości wszystkich składowych kształtują się na poziomie wyższym od średniej długookresowej.
Wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych są niższe od zgłaszanych przed miesiącem. W skali roku wartości obu składowych wzrosły.