Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Jak zapytać o dane

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacje udostępnia się poprzez Wydział Obsługi Klientów w Departamencie Edukacji i Komunikacji: 

 • obsługa pisemnych zapytań w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach  8.00 - 16.00
 • od 4 marca 2024 r. do odwołania, w każdy poniedziałek (który nie przypada w dzień wolny od pracy) dyżury telefoniczne w godzinach 16.00-18:00,  pod numerem (22) 608 31 64 a także poprzez  Formularz zapytania o dane Główny Urząd Statystyczny / Pytania i zamówienia / Formularz zapytania o dan
 • Udzielanie informacji dotyczy m.in.:​
 • danych statystycznych publikowanych przez GUS,
 • komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS,
 • publikacji GUS i urzędów statystycznych,

 • Zapytania o dane przyjmowane są na:
 • niepublikowane dane statystyczne ze zbiorów danych GUS,
 • wykonywanie opracowań, analiz w oparciu o informacje publikowane przez GUS,.
 • badania na zlecenie.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. 2020 poz. 443) Główny Urząd Statystyczny zapewnia:

 • Równoprawny;
 • Równoczesny;
 • Równorzędny dostęp do informacji statystycznych.

Wszystkie informacje uzyskane z badań prowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych mają charakter danych oficjalnych statystyki publicznej, niezależnie od tego, kto je prowadzi. Wszystkie organy prowadzące badania w trybie ustawy o statystyce publicznej stosują obowiązujące standardy klasyfikacyjne oraz udostępniają wyniki badań służbom statystyki publicznej, a także przekazują je w porozumieniu z GUS organizacjom międzynarodowym.

Wszelkie informacje zebrane i gromadzone w innych formach przez organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego, instytucje rządowe, organy prowadzące rejestry i Narodowy Bank Polski - na podstawie przepisów innych niż ustawa o statystyce publicznej - nie są danymi statystyki publicznej. Tego rodzaju informacje są danymi informacyjnych systemów administracyjnych.

Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie.

Pod pojęciem danych osobowych i danych indywidualnych należy rozumieć:

 • dane osobowe - to dane o osobach fizycznych dotyczące ich życia i sytuacji. Zawsze dotyczą one konkretnej osoby (art. 5 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej).
 • dane indywidualne - to dane o podmiotach gospodarczych, innych osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej i ich działalności. Dotyczą one konkretnego podmiotu (art. 5 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej).
   
  • Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby.
  • Udostępnianie lub wykorzystywanie danych indywidualnych i danych osobowych, dla innych niż wyżej podane celów, jest zabronione (tajemnica statystyczna, art. 10 ustawy).
  • Wykorzystywanie tych danych do innych celów jest zakazane pod rygorem kary pozbawienia wolności do lat 3.
  • Wykorzystywanie danych statystycznych zebranych w badaniach dla osiągnięcia korzyści majątkowych lub osobistych podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Zebrane w badaniach statystycznych dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Dane te nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, a więc np. do podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących zainteresowanych podmiotów, do konfrontowania danych z dokumentacją podatkową, do negocjacji z przedstawicielami załogi itp. Dane te nie mogą być również wykorzystywane jako materiał dowodowy w procesach sądowych, dochodzeniach prowadzonych przez policję i prokuraturę.

Nie mogą być publikowane ani udostępniane dane zagregowane, jeśli istniałaby możliwość zidentyfikowania na ich podstawie danych odnoszących się do konkretnych osób lub podmiotów gospodarczych. Oznacza to, iż nie można udostępniać danych charakteryzujących wyniki ekonomicznej działalności podmiotów gospodarczych, jeżeli na daną agregację składają się mniej niż 3 podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż 3/4 całości.

Zakres i formę udostępnianych informacji statystycznych określa Program badan statystycznych zatwierdzany corocznie przez Radę Ministrów.

Wszystkie inne agregacje danych statystycznych poza tymi, które wymieniono w Programie - mogą być wykonywane (przy zachowaniu tajemnicy statystycznej) na specjalne zamówienie odbiorcy za odpłatnością.

 

Sposób obliczania kosztów realizacji zamówień płatnych

Informacje opracowane na podstawie danych zebranych w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (wynikowe informacje statystyczne), są ogłaszane, udostępniane i rozpowszechniane nieodpłatnie, w sposób określony w art. 36 i 37 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443). Opracowywanie informacji wynikowych leży w zakresie obowiązków służbowych właściwych pracowników statystyki publicznej. W przypadku udostępniania wynikowych informacji statystycznych służby statystyki publicznej mogą jednak naliczyć koszty techniczne przygotowania tych danych, jeżeli nie istnieją opracowania już je zawierające.

Udostępnianie opracowań i analiz, nie leżących w zakresie obowiązków służbowych pracowników statystyki publicznej, odbywa się w trybie art. 21 ww. ustawy, a koszt realizacji każdego zamówienia ustalany jest w następujący sposób:

 1. Wpływające zamówienie przekazywane jest do zespołu eksperckiego w celu określenia dostępności danych, pracochłonności (w liczbie godzin) oraz  możliwego terminu realizacji. Podstawą określenia pracochłonności  jest zakres danych i złożoność zamówienia oraz wymagania techniczne niezbędne do jego realizacji.
 2. Warunki realizacji zamówienia określone w pkt. 1 przekazywane są zamawiającemu do akceptacji przy czym liczba godzin mnożona jest przez stawkę godzinową w wysokości od 100 do 400 zł netto za godzinę (w zależności od stopnia skomplikowania i złożoności zamówienia), a do zapłaty dla zamawiającego doliczane jest 23% podatku VAT (kwota brutto).
 3. W przypadku zaakceptowania przez zamawiającego warunków określonych w pkt. 2 i wpłacie należności na konto GUS lub właściwej jednostki podległej, zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza 10.000 zł netto, GUS lub podległa mu jednostka statystyki publicznej, zawiera umowy cywilno-prawne z zamawiającym.

 

Zasady realizacji zamówień na dane jednostkowe nieidentyfikowalne do celów naukowych

Zbiory danych jednostkowych nieidentyfikowalnych są udostępniane odpłatnie - na potrzeby badań naukowych - uniwersytetom i innym instytucjom szkolnictwa wyższego oraz instytutom naukowym prowadzącym badania. Udostępniane są dane z dziedziny statystyki społecznej oraz spisów powszechnych. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej nie mogą być udostępniane dane statystyczne uzyskane w badaniach statystycznych, możliwe do powiązania i zidentyfikowania z konkretną osobą fizyczną oraz informacje i dane statystyczne charakteryzujące wyniki ekonomiczno-finansowe podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli na daną agregację składają się mniej niż trzy podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż trzy czwarte całości.

Jednostką odpowiedzialną w Głównym Urzędzie Statystycznym za udostępnianie danych jednostkowych nieidentyfikowalnych do celów naukowych jest Departament Programowania, Koordynacji Badań i Rejestrów.

Wnioski o udostępnienie danych należy przesyłać na oficjalnym firmowym dokumencie instytucji wnioskującej na:

 • adres mailowy sekretariatu departamentu:
 • lub pocztą tradycyjną na adres: Główny Urząd Statystyczny, Departament Programowania, Koordynacji Badań i Rejestrów, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

Wniosek musi zawierać wskazanie zbiorów danych statystycznych, z których będą udostępnione dane do celów naukowych oraz określenie celów badawczych, do których niezbędne jest wykorzystanie danych jednostkowych nieidentyfikowalnych.

Ponadto warunkiem udostępnienia danych jest zobowiązanie wnioskującego ośrodka naukowego do wykorzystania uzyskanych danych jednostkowych nieidentyfikowalnych wyłącznie do realizacji zadań wynikających z celów badawczych określonych we wniosku oraz do nieprzekazywania ich w formie danych jednostkowych nieidentyfikowalnych osobom trzecim. Przy publikacji analiz, artykułów czy opracowań Wnioskodawca ma obowiązek podania źródła danych wykorzystanych do celów badawczych.

Złożony przez instytucję wniosek podlega ocenie możliwości jego realizacji przez jednostki autorskie prowadzące badania. Następnie ośrodek badawczy zostaje powiadomiony o koszcie zakupu zamawianych zbiorów. W przypadku akceptacji kosztów przez Wnioskodawcę zostaję zawarta umowa pomiędzy GUS a jednostką badawczą, w której określa się warunki udostępnienia, obowiązki naukowców korzystających z danych oraz środki dla zapewnienia poufności danych statystycznych.

Finalizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy i wpłacie należności na konto bankowe GUS. Przygotowane dla Zamawiającego zbiory danych zostają sprawdzone pod kątem ujawnienia danych poufnych. Sprawdzone zbiory przekazywane są zamawiającemu na nośniku elektronicznym (płyta CD) lub za pomocą platformy TransGUS - bezpiecznego kanału teleinformatycznego służącego do przekazywania danych w postaci elektronicznej.

Dane ze statystyki społecznej i ze spisów powszechnych udostępniane są na Stanowisku Naukowiec - środowisku informatycznym przeznaczonym do prowadzenia pogłębionych, specjalistycznych analiz dokonywanych przez instytucje naukowo-badawcze lub uczelnie, zlokalizowanym w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego lub urzędu statystycznego  (aktualnie w Urzędzie Statystycznym w Łodzi). Możliwość korzystania ze Stanowiska Naukowiec określona jest w umowie zawieranej przez jednostkę naukową z jednostką statystyki publicznej. Wraz z zawartą umową, instytucji naukowo-badawczej lub uczelni korzystającej ze Stanowiska Naukowiec, dostarczane są niezbędne instrukcje techniczne oraz zapewnione zostaje wsparcie merytoryczno-informatyczne.

Do góry

Newsletter