W październiku dyrektorzy przedsiębiorstw większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem i lepiej niż w analogicznym okresie ostatnich czterech lat. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują bardziej pesymistyczne opinie na temat koniunktury niż we wrześniu, ale są one lepsze od sygnalizowanych w październiku poprzednich czterech lat.

Oceny z zakresu handlu hurtowego są korzystne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem i lepsze od prezentowanych w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat. Od marca 2015 r. utrzymują się pozytywne opinie dotyczące koniunktury handlu detalicznego i są one lepsze od zgłaszanych w październiku poprzednich sześciu lat. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od dziewięciu miesięcy oceniają koniunkturę gospodarczą optymistycznie, w październiku – podobnie jak we wrześniu i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat.

Opinie formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią są bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem, ale mniej niekorzystne niż w październiku ostatnich pięciu lat. Od początku ubiegłego roku utrzymują się zbliżone, korzystne oceny koniunktury zgłaszane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Najbardziej optymistyczne opinie spośród badanych rodzajów działalności, zbliżone do sygnalizowanych przed rokiem, formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; oceny te utrzymują się na podobnym poziomie od kwietnia br.