We wrześniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym lub niższym od prezentowanego w sierpniu. W większości badanych obszarów dla składowych „diagnostycznych” sygnalizowany jest brak zmian lub pogorszenie, natomiast w przypadku „prognostycznych” – pogorszenie.

Korzystnie[1] koniunkturę oceniają jedynie jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja, natomiast najbardziej pesymistycznie podmioty z sekcji budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz zakwaterowanie i gastronomia.

 

[1] Poprzez sformułowanie „korzystnie” (dodatnia wartość wskaźnika) rozumiemy sytuację, gdzie odsetek przedsiębiorców spodziewających się poprawy sytuacji gospodarczej ich podmiotów w najbliższych trzech miesiącach lub obserwujących taką poprawę, przeważa nad odsetkiem przedsiębiorców oczekujących jej pogorszenia.