Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w maju 2019 r. kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w kwietniu 2019 r., ale niższym niż w maju 2018 r. Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.

Składowa dla przetwórstwa przemysłowego i usług kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w kwietniu br., dotycząca handlu detalicznego na poziomie wyższym, natomiast budownictwa - niższym. W stosunku do maja 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe.

Wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych są zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, ale niższe niż przed rokiem.