Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w listopadzie oceniany jest pozytywnie, podobnie jak w październiku, i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej są korzystne, odpowiednie przewidywania są negatywne. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal spadać.


W listopadzie ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest bardziej negatywnie niż w październiku, ale mniej pesymistycznie niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny bieżące i prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne od formułowanych przed miesiącem. Przedsiębiorcy spodziewają się nieco większego od zapowiadanego w październiku spadku cen robót budowlano-montażowych.


W listopadzie ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest nieco mniej optymistycznie niż w październiku, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Diagnozy i prognozy sprzedaży są korzystne, choć ostrożniejsze od zgłaszanych w październiku. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie pesymistycznie, w najbliższych miesiącach może nie ulec zmianie. Przedsiębiorcy przewidują, iż dynamika cen będzie zbliżona do zapowiadanej w październiku.


Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest pozytywnie, podobnie jak w październiku, i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Utrzymują się optymistyczne prognozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Oceny bieżącej sprzedaży są pozytywne, wobec nieznacznie niekorzystnych sprzed miesiąca. Diagnozy sytuacji finansowej są mniej niekorzystne niż w październiku. Dyrektorzy przedsiębiorstw oczekują, iż ceny utrzymają się na dotychczasowym poziomie.


W listopadzie w większości badanych sekcji usługowych przedsiębiorcy oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne, choć gorsze od zgłaszanych przed miesiącem i przed rokiem oceny koniunktury formułują podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają kierujący jednostkami z sekcji edukacja – nieco lepiej niż w październiku, ale gorzej od pozytywnych opinii sygnalizowanych w listopadzie ubiegłego
roku.