Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu oceniany jest mniej korzystnie niż w sierpniu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny bieżącego portfela zamówień oraz produkcji są niekorzystne, wobec pozytywnych opinii zgłaszanych w sierpniu. Odpowiednie optymistyczne przewidywania są ostrożniejsze niż przed miesiącem. Sytuacja finansowa we wrześniu oceniana jest negatywnie. Prognozy w tym zakresie są korzystne, ale gorsze od przewidywań z sierpnia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać.
We wrześniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest bardziej negatywnie niż w sierpniu, ale mniej pesymistycznie niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Oceny bieżące i prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są niekorzystne, gorsze od zgłaszanych przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują nieco większy od oczekiwanego w sierpniu spadek cen robót budowlano-montażowych.
We wrześniu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest nieco mniej optymistycznie niż w sierpniu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Diagnozy i prognozy sprzedaży oraz przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są korzystne, choć ostrożniejsze od zgłaszanych przed miesiącem. Oceny bieżącej sytuacji finansowej nie ulegają zmianie. Przedsiębiorcy przewidują, iż ceny towarów będą rosnąć w tempie zbliżonym do zapowiadanego w sierpniu.