W listopadzie dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych sekcji, z wyjątkiem przetwórstwa przemysłowego i budownictwa, zgłaszają pozytywne oceny koniunktury, choć ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia 2014 roku oceniały koniunkturę optymistycznie (z wyjątkiem grudnia 2014 i 2015 roku), ale w bieżącym miesiącu ich opinie są niekorzystne, gorsze niż w październiku br. oraz w listopadzie 2014 i 2015 roku. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują oceny koniunktury bardziej pesymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem i zbliżone do sygnalizowanych w listopadzie przed rokiem.

Od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są pozytywne, choć w bieżącym miesiącu ostrożniejsze od formułowanych od czerwca br. oraz w listopadzie ostatnich dwóch lat.  Oceny z zakresu handlu detalicznego są korzystne, podobne do sygnalizowanych od kwietnia br. i w listopadzie ub. r. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę optymistycznie, w listopadzie – podobnie jak przed miesiącem i nieco lepiej niż przed rokiem. Opinie formułowane przez przedsiębiorców działających w zakresie zakwaterowania i gastronomii po raz pierwszy od stycznia br. są nieznacznie negatywne, w listopadzie br. nieco gorsze od zgłaszanych w październiku, ale lepsze od sygnalizowanych w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. Oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są nieco mniej korzystne od opinii zgłaszanych przed miesiącem, ale lepsze od sygnalizowanych w listopadzie ostatnich siedmiu lat. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są zbliżone do odnotowanych w październiku br. oraz lepsze od formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat. Przedsiębiorcy w ostatnich miesiącach coraz częściej zgłaszają wzrost znaczenia bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników przy jednoczesnym spadku problemów wynikających z niedostatecznego popytu.