W lipcu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury, zbliżone do opinii formułowanych w poprzednim miesiącu.

Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia 2014 roku oceniają koniunkturę optymistycznie (z wyjątkiem grudnia 2014 i 2015 roku). W bieżącym miesiącu opinie są nieco ostrożniejsze niż w poprzednich czterech miesiącach i w lipcu dwóch ostatnich lat.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują oceny koniunktury nieznacznie pesymistyczne, zbliżone do zgłaszanych w trzech poprzednich miesiącach i w lipcu przed rokiem.

Od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są pozytywne, w bieżącym miesiącu – zbliżone do formułowanych w czerwcu i nieco ostrożniejsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. W lipcu oceny z zakresu handlu detalicznego są korzystne, podobne do sygnalizowanych w czerwcu i lepsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat.

Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w lipcu – na poziomie zbliżonym do zgłaszanego od marca br. i wyższym niż w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat.

Opinie formułowane przez przedsiębiorców działających w zakresie zakwaterowania i gastronomii w lipcu br. są korzystne, zbliżone do sygnalizowanych od kwietnia br. i w lipcu ub. r.

Pozytywne oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są nieco ostrożniejsze od opinii zgłaszanych od stycznia 2015 r.

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności, bardziej korzystne od formułowanych od sierpnia 2012 r., zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.