W sierpniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym lub niższym do prezentowanego w lipcu. We wszystkich badanych obszarach dla składowych „diagnostycznych” sygnalizowany jest brak zmian lub pogorszenie, natomiast w przypadku „prognostycznych” sytuacja jest zróżnicowana i zależna od obszaru gospodarki.

Korzystnie[1] koniunkturę oceniają jedynie jednostki z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa, natomiast najbardziej pesymistycznie podmioty z sekcji budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe.

 

[1] Poprzez sformułowanie „korzystnie” (dodatnia wartość wskaźnika) rozumiemy sytuację, gdzie odsetek przedsiębiorców spodziewających się poprawy sytuacji gospodarczej ich podmiotów w najbliższych trzech miesiącach lub obserwujących taką poprawę, przeważa nad odsetkiem przedsiębiorców oczekujących jej pogorszenia.