Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają w lutym koniunkturę bardziej korzystnie niż w styczniu, wobec negatywnych ocen sygnalizowanych w grudniu ub. r. Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa od trzech miesięcy formułują coraz mniej pesymistyczne opinie na temat koniunktury, natomiast w handlu detalicznym – od dwóch miesięcy. Od grudnia ub. r. przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie handlu hurtowego oraz informacji i komunikacji zgłaszają poprawę ocen koniunktury. Luty jest czwartym miesiącem, w którym utrzymują się niekorzystne oceny formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią. Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa po raz pierwszy od grudnia ub. r. oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie. Jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia formułują mniej optymistyczne oceny koniunktury niż przed miesiącem, ale zbliżone do zgłaszanych w grudniu ub. r.