W sierpniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury, zbliżone do opinii formułowanych w poprzednim miesiącu. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia 2014 roku oceniają koniunkturę optymistycznie (z wyjątkiem grudnia 2014 i 2015 roku). W bieżącym miesiącu opinie są nieco bardziej korzystne niż w lipcu, ale nieznacznie ostrożniejsze niż przed rokiem.
Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa formułują oceny koniunktury nieco bardziej pesymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem i w sierpniu przed rokiem. Od początku 2014 roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są pozytywne, w bieżącym miesiącu – zbliżone do formułowanych w czerwcu i w lipcu, ale nieznacznie ostrożniejsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Oceny z zakresu handlu detalicznego są korzystne, podobne do sygnalizowanych w dwóch poprzednich miesiącach i w sierpniu przed rokiem.
Podmioty należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę gospodarczą pozytywnie, w sierpniu – na poziomie nieco wyższym niż w lipcu i zbliżonym do zgłaszanego w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Opinie formułowane przez przedsiębiorców działających w zakresie zakwaterowania i  gastronomii  od  lutego  br.  są  korzystne,  jednak  w  sierpniu  br.  gorsze od  zgłaszanych przed miesiącem i zbliżone do sygnalizowanych w sierpniu ub. r. Oceny koniunktury formułowane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji są bardziej pozytywne od opinii zgłaszanych przed miesiącem i zbliżone do sygnalizowanych w sierpniu ub. r. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia; opinie te są zbliżone do odnotowanych przed miesiącem i lepsze od formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat.