Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: lokalny

Treści 51

1.
21.02.2018 - Celem ogólnopolskiej konferencji naukowej "Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy" organizowanej z okazji 100-lecia GUS jest rozpoznanie badań prowadzonych przez ośrodki naukowe, organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne na temat liczby cudzoziemców i ich wpływu na polski rynek...
2.
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2016
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
30.11.2017 - Informacja o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne; procesy przedstawione w wieloletnim ujęciu ....
3.
Wiadomości Statystyczne nr 7/2017 (674)
Czasopisma naukowe / Wiadomości Statystyczne / Archiwum
28.07.2017 - STUDIA METODOLOGICZNE Mirosław SZREDER Nowe źródła informacji i ich wykorzystywanie w podejmowaniu decyzji STATYSTYKA W PRAKTYCE Józef HOZER, Szymon MACHAŁA Weryfikacja typowej proporcji między liczbą gospodarstw domowych a liczbą przedsiębiorstw (quantum satis) dla wybranych krajów Marta...
4.
Raport GUS 2016
Aktualności
13.06.2017 - Szanowni Państwo, z przyjemnością prezentujemy Raport GUS 2016, którym rozpoczynamy wydawanie rocznych raportów dotyczących funkcjonowania polskiej statystyki publicznej. Tą publikacją pragniemy Państwu nieco przybliżyć naszą pracę i osiągnięcia. Dlatego w raportach będziemy przedstawiać...
5.
04.05.2017 - Zapraszamy Państwa na dwa spotkania pn. Jak korzystać z danych statystycznych, nie wychodząc z domu organizowane w Głównym Urzędzie Statystycznym w dniach 18 i 19 maja 2017 r. Podczas Państwa wizyty przedstawimy i omówimy wybrane produkty oraz narzędzia pomagające Polakom w korzystaniu z zasobów...
6.
Wiadomości Statystyczne nr 3/2017 (670)
Czasopisma naukowe / Wiadomości Statystyczne / Archiwum
28.03.2017 - STUDIA METODOLOGICZNE Bohdan WYŻNIKIEWICZ Produkt krajowy brutto jako przedmiot krytyki STATYSTYKA W PRAKTYCE Piotr TARKA Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych Barbara KONECKA-SZYDŁOWSKA, Robert PERDAŁ Rola nowych miast w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym Sławomir...
7.
07.11.2016 - Aplikacja jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników zrównoważonego rozwoju w trzech modułach: krajowym (Polska, kraje członkowskie UE), regionalnym (NTS1, NTS2) oraz lokalnym (NTS4). Wskaźniki zostały pogrupowane według dziedzin w ramach czterech...
8.
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
30.11.2015 - Informacja o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne; procesy przedstawione w wieloletnim ujęciu ....
9.
15.05.2015 - Ogólnopolska konferencja naukowa„Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych”...
10.
17.04.2015 - Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON obejmuje: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - w tym osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne. Pojęcie osoby fizycznej prowadzącej działalność...
11.
17.04.2015 - Aby wykreślić z rejestru REGON jednostkę lokalną należy: 1. w przypadku, gdy dodatkowe miejsce prowadzenia działalności było wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgłosić do CEIDG wniosek CEIDG-1 (w tym część CEIDG-MW) o likwidację dodatkowego miejsca wykonywania...
12.
17.04.2015 - Jednostką lokalną, w rozumieniu art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012, poz. 591, z późn. zm.) jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest...
13.
04.06.2014 - Dane o osobach niepełnosprawnych pozyskiwane są w wielu badaniach statystycznych. Ze względu na stosowaną metodologię badań dostępność danych na określonym poziomie podziału terytorialnego jest ograniczona. Największym badaniem, w którym zbierane są informacje o osobach niepełnosprawnych są spisy...
14.
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2012
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych
30.10.2013 - Celem publikacji jest przedstawienie Czytelnikowi informacji o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego. W opracowaniu omówiono ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, akcentując zmiany systemowe i legislacyjne wprowadzone w analizowanym okresie. W...
16.
Całkowite koszty poniesione na wytworzenie produktów (w jednostkach lokalnych)
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Kategoria ta obejmuje: - koszt własny produktów sprzedanych na zewnątrz przedsiębiorstwa przez jednostkę lokalną, - koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki lokalnej oraz zapasów produktów gotowych, a także półfabrykatów i produktów w toku (stan na koniec roku pomniejszony o stan...
17.
Drogi publiczne
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Drogi zaliczone na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z których może korzystać każdy, zgodnie z ich przeznaczeniem. Ze względu na funkcje w sieci drogowej, dzielą się na następujące kategorie: 1) drogi krajowe, 2) drogi wojewódzkie, 3) drogi powiatowe, 4) drogi...
18.
Grupowa jednostka lokalna
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Kilka (lub kilkanaście) jednostek lokalnych umiejscowionych na terenie tej samej gminy lub innej jednostki terytorialnej (na najniższym poziomie NTS)....
19.
Melioracje leśne
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Melioracje, do których zalicza się agromelioracje i melioracje wodne, są to zabiegi mające na celu oczyszczenie powierzchni przed odnowieniem i zalesieniem, likwidację warstwy rudawca, ustalanie gleby podlegającej erozji oraz polepszenie produkcyjności gleby przez wprowadzenie pewnych gatunków...
20.
Mieszkanie wyposażone w centralne ogrzewanie
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Mieszkanie podłączone do instalacji doprowadzającej ciepło (gorącą wodę, parę wodną lub gorące powietrze) z centralnego źródła jego wytwarzania tj. elektrociepłowni, ciepłowni, kotłowni osiedlowej lub kotłowni lokalnej w budynku wielomieszkaniowym. Do c.o. zalicza się również elektryczne...
21.
Mieszkanie wyposażone w ciepłą wodę
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Mieszkanie, do którego ciepła woda doprowadzona jest z elektrociepłowni, ciepłowni bądź z kotłowni osiedlowej, a w budynku wielomieszkaniowym również z kotłowni lokalnej. Jest to także mieszkanie, w którym ciepła woda ogrzewana jest urządzeniami wewnętrznymi, jak: piecyk gazowy, terma elektryczna,...
22.
Powierzchnia mieszkania ogrzewanego centralnie
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Powierzchnia mieszkania znajdującego się w budynku mieszkalnym i niemieszkalnym, do którego prowadzą przyłącza cieplne jednostki sprawozdawczej lub która ma kotłownie lokalne.
23.
Świetlica
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Placówka kulturalna posiadająca z reguły jedno pomieszczenie, niezbędny sprzęt i obejmująca swoim zasięgiem działania małe grupy środowiska lokalnego....
24.
Wartość wytworzonych produktów przeznaczonych do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Kategoria ta obejmuje: - przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) wytworzonych przez jednostkę (w tym również przez jednostkę lokalną) sprzedawanych na zewnątrz przedsiębiorstwa, - koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne przedsiębiorstwa (tj. koszt wytworzenia wyrobów własnej...
25.
Mieszkania stanowiące własność gminy
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Mieszkania - znajdujące się w budynkach stanowiących w całości własność gminy oraz mieszkania będące własnością gminy, ale znajdujące się w budynkach stanowiących nieruchomości wspólne, tj. mieszkania, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ogółu mieszkańców gminy, pozostające w zarządzie...
26.
Powiat
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Lokalna wspólnota samorządowa (ogół mieszkańców) oraz odpowiednie terytorium czyli jednostka zasadniczego podziału terytorialnego obejmująca obszar od kilku do kilkunastu gmin albo cały obszar miasta na prawach powiatu (tj. gminy o statusie miasta, której przyznane zostały prawa powiatu)....
27.
Jednostka lokalna
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą....
28.
Mieszkanie wyposażone w łazienkę
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Mieszkanie, w obrębie którego znajduje się pomieszczenie, w którym zainstalowana jest wanna lub prysznic, bądź oba te urządzenia oraz urządzenia odprowadzające ścieki do sieci kanalizacyjnej lub do urządzeń lokalnych (zbiorniki bezodpływowe)....
29.
Mieszkanie wyposażone w wodociąg
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Mieszkanie, w obrębie którego znajduje się kran z wodą bieżącą. Przez wodociąg należy rozumieć instalacje wodociągowe (wraz z urządzeniami odbioru znajdującymi się w mieszkaniu) doprowadzające wodę z sieci (za pomocą czynnych połączeń) od przewodu ulicznego lub z urządzeń lokalnych (własne ujęcia...
30.
Mieszkanie wyposażone w ustęp
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Mieszkanie, w obrębie którego znajduje się urządzenie sanitarne podłączone do instalacji wodociągowej i odprowadzającej ścieki do sieci kanalizacyjnej lub do urządzeń lokalnych (zbiorniki bezodpływowe)....
31.
Klub
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Instytucja prowadząca działalność kulturalną w środowisku lokalnym we współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami: kulturalnymi, społecznymi i politycznymi....
32.
Chat
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
"Rozmowa" między dwoma lub wieloma osobami (za pośrednictwem dowolnego urządzenia), polegająca na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych za pośrednictwem Internetu lub innej sieci komputerowej (np. lokalnej)....
33.
Internet
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Ogólnoświatowa sieć komputerowa, będąca zbiorem milionów sieci lokalnych i pojedynczych komputerów z całego świata, oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP. W ramach sieci Internet dostępne są usługi takie jak: WWW, poczta elektroniczna, FTP (ang. File Transfer Protocol)....
34.
Sieć rozległa (WAN)
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (bądź kompleks miejski). Łączy ona ze sobą sieci lokalne, które są zazwyczaj rozproszone na dużych obszarach geograficznych, np. centralę dużego przedsiębiorstwa i jego filie w innych miastach na terenie całego kraju....
35.
Wi-Fi
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem Wi-Fi jest budowanie sieci lokalnych opartych na komunikacji radiowej, czyli WLAN (ang. Wireless Local Area Network)....
36.
Sieć lokalna (LAN)
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Rodzaj sieci komputerowej zlokalizowanej na stosunkowo niedużym obszarze, sieć poprowadzona jest w obrębie jednego budynku lub grupy zabudowań....
37.
Dubbingowanie filmu
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Tworzenie ścieżki dialogowej filmu, polegające na podłożeniu ścieżki z lokalną wersją językową.
38.
Obligacje komunalne
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Obligacje emitowane przez władze lokalne, komunalne (np. gminy, miasta); zwykle są to obligacje długoterminowe, choć mogą być emitowane, jako krótkoterminowe. Należą do tzw. nieskarbowych papierów dłużnych.
39.
Kara ograniczenia wolności
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Kara polegająca na: 1) obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do...
40.
Radny
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Przedstawiciel władzy lokalnej (członek rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa) wykonujący swoje prawa i obowiązki dla dobra wspólnoty samorządowej, której jest przedstawicielem....
41.
Praca nakładcza
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Zarobkowe wykonywanie przez osoby fizyczne - na zlecenie i na rachunek podmiotów gospodarczych (nakładców) - czynności polegających na wytwarzaniu wyrobów lub ich części z materiałów powierzonych przez nakładców oraz z surowców własnych lokalnego pochodzenia, np.: słoma, wiklina, trzcina, glina i...
42.
Numer identyfikacyjny REGON
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Niepowtarzalny numer nadawany podmiotom gospodarki narodowej i jednostkom lokalnym tych podmiotów w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, niemający ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego cechy podmiotu....
43.
Pomocnicza jednostka lokalna
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Jednostka lokalna przedsiębiorstwa realizująca działalność, której celem jest umożliwienie lub ułatwienie produkcji wyrobów lub usług przez daną jednostkę na rzecz osób trzecich. Same produkty działalności pomocniczej nie są przekazywane osobom trzecim....
44.
Produkcyjna jednostka lokalna
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Jednostka lokalna przedsiębiorstwa, w której następuje połączenie zasobów (urządzeń, siły roboczej, technik wytwórczych, sieci informacyjnej, produktów), prowadzące do wytworzenia określonych wyrobów lub usług. Działalność produkcyjną charakteryzuje wkład produktów (towarów lub usług), proces...
45.
Zadania inwestycyjne
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Miejsca w których prowadzona jest działalność inwestycyjna w przypadku, gdy w miejscach tych (mających konkretny adres) przedsiębiorstwo nie zatrudnia pracowników i nie prowadzi działalności gospodarczej. Są to ewentualnie przyszłe jednostki lokalne przedsiębiorstwa....
46.
Obroty wewnętrzne
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Wartość produktów wytworzonych przez jedną jednostkę lokalną i przeznaczonych do dalszego przetwarzania w innych jednostkach lokalnych tej samej jednostki instytucjonalnej....
47.
Podatki i opłaty
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Podatki i opłaty obciążające koszty, tj. podatek akcyzowy, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych i inne podatki (rolny, leśny) oraz podatki lokalne, a także opłaty urzędowe (notarialne, paszportowe, rejestracyjne, opłaty skarbowe, podatek od umów cywilnoprawnych, za wieczyste...
48.
Mieszkanie wyposażone w kanalizację
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Mieszkanie wyposażone w instalację kanalizacyjną (wraz z urządzeniami sanitarnymi znajdującymi się w obrębie mieszkania) odprowadzającą ścieki do do kanalizacji sieciowej lub do kanalizacji lokalnej (zbiorniki bezodpływowe)....
49.
Zbiory elektroniczne zainwentaryzowane
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Będące własnością biblioteki dokumenty elektroniczne na nośniku fizycznym, w postaci czytelnej tylko dla komputera, o dostępie lokalnym i zinwentaryzowane przez bibliotekę (ujęte w księgach inwentarzowych), np. książki elektroniczne lub bazy danych....
50.
Dokumenty elektroniczne na nośniku fizycznym
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Dokumenty w postaci czytelnej tylko dla komputera, o dostępie lokalnym i zinwentaryzowane przez bibliotekę, takie jak np. książki elektroniczne, bazy danych zakupione bądź pozyskane z innych źródeł na własność przez bibliotekę, zgodnie z zapisami w księgach inwentarzowych....
51.
Partnerstwo lokalne
Metainformacje / Słownik pojęć / Pojęcia stosowane w statystyce publicznej
Platforma współpracy pomiędzy różnorodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują, projektują wdrażają i realizują określone działania i inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego środowiska...

Pliki 200

1.
pdf harmonogram_finalu.pdf
Portal Edukacyjny / Olimpiada Statystyczna / II edycja 2017/2018 / Zawody III stopnia (centralne) / Ramowy harmonogram finału
/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/ii-edycja-20172018/zawody-iii-stopnia-centralne-/ramowy-harmonogram-finalu/
3.
pdf streszczenie_partycypacja_spoleczna.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
5.
pdf prezentacja_partycypacja_spoleczna.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
6.
xls tabela_2__pol.xls
Statystyka regionalna / Badania regionalne / Urban Audit
/statystyka-regionalna/badania-regionalne/urban-audit-250/
8.
pdf ramowy_harmonogram_zawodow_okregowych_w_wojewodztwie_lubuskim.pdf
Portal Edukacyjny / Olimpiada Statystyczna / II edycja 2017/2018 / Zawody II stopnia (okręgowe) / Harmonogram Zawodów Okręgowych
/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/ii-edycja-20172018/zawody-ii-stopnia-okregowe/harmonogram-zawodow-okregowych/
10.
pdf harmonogram_zielonagora.pdf
Portal Edukacyjny / Olimpiada Statystyczna / I edycja 2016/2017 / Zawody II stopnia (okręgowe) / Harmonogram zawodów okręgowych
/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/i-edycja-20162017/zawody-ii-stopnia-okregowe/harmonogram-zawodow-okregowych/
11.
doc zalacznik_2_formularz.doc
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
16.
pdf raport_partycypacja_spoleczna.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
17.
xls poz_definicje_ua.xls
Statystyka regionalna / Badania regionalne / Urban Audit
/statystyka-regionalna/badania-regionalne/urban-audit-250/
19.
xlsx zalacznik_3_naliczenia.xlsx
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
29.
30.
pdf Badanie reprezentacyjne Mieszkania i budynki
Spisy Powszechne / NSP 2011 / Kwestionariusze NSP 2011
/spisy-powszechne/nsp-2011/kwestionariusze-nsp-2011/
37.
pdf opisy_metodologiczne_wskaznikow.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Monitorowanie obszarów funkcjonalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/monitorowanie-obszarow-funkcjonalnych/
38.
39.
pdf raport-badanie_obrotu_uszlachetniajacego.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru rachunków narodowych i regionalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/
40.
42.
xls tabela_1__pol.xls
Statystyka regionalna / Badania regionalne / Urban Audit
/statystyka-regionalna/badania-regionalne/urban-audit-250/
50.
56.
pdf streszczenie_raportu_koncowego.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru B+R oraz innowacyjności
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-br-oraz-innowacyjnosci/
57.
pdf streszczenie_raportu_dezagregacja_danych_naklady_na_br.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru B+R oraz innowacyjności
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-br-oraz-innowacyjnosci/
59.
pdf opracowanie__metodyczne_regionalne_rachunki_publiczne.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru rachunków narodowych i regionalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/
60.
docx streszczenie_raportu_plan.docx
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
61.
pdf raport_regionalne_rachunki_publiczne.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru rachunków narodowych i regionalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/
90.
pdf Przyszłość jakiej chcemy
Zrównoważony rozwój / Akty prawne i dokumenty strategiczne
/zrownowazony-rozwoj/akty-prawne-i-dokumenty-strategiczne/
94.
pdf nsp2011_janczur-knapek.pdf
Spisy Powszechne / NSP 2011 / Opinie ekspertów o spisie
/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp2011-opinie-ekspertow-o-spisie/
95.
pdf Dlaczego statystyka pyta rolnika
Badania gospodarstw domowych i rolnicze / Materiały informacyjno-promocyjne
/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/materialy-informacyjno-promocyjne/
120.
pdf Komunikat Komisjii
Zrównoważony rozwój / Akty prawne i dokumenty strategiczne
/zrownowazony-rozwoj/akty-prawne-i-dokumenty-strategiczne/
122.
pdf poz_za._7_ssrk_2020.pdf
Statystyka regionalna / Polityka regionalna
/statystyka-regionalna/polityka-regionalna/
124.
pdf zawody_okregowe_odpowiedzi.pdf
Portal Edukacyjny / Olimpiada Statystyczna / II edycja 2017/2018 / Zawody II stopnia (okręgowe) / Instrukcja dla uczestników Zawodów Okręgowych
/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/ii-edycja-20172018/zawody-ii-stopnia-okregowe/instrukcja-dla-uczestnikow-zawodow-okregowych/
125.
pdf test_pierwszej_edycji_olimpiady_statystycznej_2016_2017.pdf
Portal Edukacyjny / Olimpiada Statystyczna / II edycja 2017/2018 / Zawody II stopnia (okręgowe) / Instrukcja dla uczestników Zawodów Okręgowych
/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/ii-edycja-20172018/zawody-ii-stopnia-okregowe/instrukcja-dla-uczestnikow-zawodow-okregowych/
133.
pdf streszczenie_pomiar_ubostwa_lau.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru rynku pracy i ubóstwa
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rynku-pracy-i-ubostwa/
134.
pdf streszczenie_raportu_obszary_specjalne_gis.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Monitorowanie obszarów funkcjonalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/monitorowanie-obszarow-funkcjonalnych/
135.
pdf prezentacje_zasady_metodologiczne.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
164.
pdf prezentacja_metodologia_i_wdrozenie.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru rachunków narodowych i regionalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/
166.
168.
pdf raport_koncowy-dezagregacja-br.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru B+R oraz innowacyjności
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-br-oraz-innowacyjnosci/
173.
pdf raport_planowanie_przestrzenne.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z zakresu usług publicznych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-zakresu-uslug-publicznych/
178.
pdf raport-1_etap_pomiar_ubostwa_lau_1.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru rynku pracy i ubóstwa
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rynku-pracy-i-ubostwa/
179.
pdf agenda_2030_pl.pdf
Zrównoważony rozwój / Agenda Rozwoju 2030
/zrownowazony-rozwoj/agenda-/
180.
pdf agenda_2030_pl_2.pdf
Zrównoważony rozwój / Agenda Rozwoju 2030
/zrownowazony-rozwoj/agenda-/
181.
docx agenda_2030_pl_20160923.docx
Zrównoważony rozwój / Akty prawne i dokumenty strategiczne
/zrownowazony-rozwoj/akty-prawne-i-dokumenty-strategiczne/
190.
pdf program_olimpiady_statystycznej.pdf
Portal Edukacyjny / Olimpiada Statystyczna / I edycja 2016/2017 / Program Olimpiady
/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/i-edycja-20162017/program/
191.
pdf program_olimpiady_statystycznej.pdf
Portal Edukacyjny / Olimpiada Statystyczna / II edycja 2017/2018 / Program Olimpiady
/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/ii-edycja-20172018/program-/
192.
pdf streszczenie_regionalne_rachunki_publiczne.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Dezagregacja wskaźników z obszaru rachunków narodowych i regionalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych/
193.
pdf prezentacja_obszary_specjalne_gis.pdf
Statystyka regionalna / Statystyka dla polityki spójności / Statystyka dla polityki spójności 2013-2015 / Badania / Monitorowanie obszarów funkcjonalnych
/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-dla-polityki-spojnosci-2013-2015/badania/monitorowanie-obszarow-funkcjonalnych/
Do góry

Newsletter