Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku ukształtował się na poziomie 32 953 mln zł, co stanowi 1,7% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 003 399 mln zł, tj. 50,6% PKB.

W dniu 30 marca 2018 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014 -2017 (tzw. notyfikacja fiskalna).

Dane zostały opracowane zgodnie z metodyką Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) wprowadzonego w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku oraz wytycznymi zawartymi w dostosowanym do ESA2010 Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), edycja 2016)[1].

Tablica 1 Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2014-2017 (mln zł)

Wyszczególnienie

2014

2015

2016

2017

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

1 719 769

1 799 392

1 858 468*

1 982 080

Deficyt / Nadwyżka sektora instytucji rządowych i samorządowych

-62 338*

-47 632*

-43 642*

-32 953

% PKB

-3,6%

-2,6%

-2,3%*

-1,7%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym

-39 790

-39 831

-46 474*

-75 097

% PKB

-2,3%

-2,2%

-2,5%*

-3,8%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym

-3 782*

80*

4 601*

1 543

% PKB

-0,2%

0,0%

0,2%

0,1%

Deficyt / Nadwyżka podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego

-18 766

-7 881

-1 769

40 601

% PKB

-1,1%

-0,4%

-0,1%

2,0%

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

864 240*

919 889*

1 006 585*

1 003 399

% PKB

50,3%*

51,1%

54,2%*

50,6%

 

* Dane zostały zrewidowane w stosunku do opublikowanych w dniu 23.10.2017 r.

[1] Najnowsza wersja podręcznika dostępna jest na stronie:  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7203647/KS-GQ-16-001-EN-N.pdf/5cfae6dd-29d8-4487-80ac-37f76cd1f012