W najnowszym numerze 9/2019 (700):

The latest issue 9/2019 (700):

Od redakcji

From the editorial team

STUDIA METODOLOGICZNE

METHODOLOGIAL STUDIES

Grzegorz PRZEKOTA

Wymiar fraktalny szeregów czasowych szacowanych metodą podziału pola

Fractal dimension of time series estimated by the surface division method

STATYSTYKA W PRAKTYCE

STATISTICS IN PRACTICE

Katarzyna WAWRZYNIAK, Barbara BATÓG

Zmiana sektorowej struktury pracujących w przekroju województw

The change in the sectoral structure of employed persons in voivodships

STUDIA INTERDYSCYPLINARNE. WYZWANIA BADAWCZE

INTERDISCIPLINARY STUDIES. RESEARCH CHALLENGES

Dariusz KOTLEWSKI

Dekompozycje czynnikowe przyrostu wartości dodanej brutto według sekcji PKD i województw

Factor decompositions of gross value added growth by NACE sections and voivodships

Jacek MAŚLANKOWSKI

Pozyskiwanie i analiza danych na temat ofert pracy z wykorzystaniem big data

The collection and analysis of the data on job advertisements with the use of big data

IN MEMORIAM

Doktor Dariusz Parys (1963–2018)

Doctor Dariusz Parys (1963–2018)

INFORMACJE. RECENZJE. DYSKUSJE

INFORMATION. REVIEWS. DISCUSSIONS

Konferencja naukowa Metodologia Badań Statystycznych MET2019

Scientific conference Methodology of Statistical Research MET2019

Wydawnictwa GUS. Sierpień 2019

Publications of Statistics Poland. August 2019

Dla autorów

For the authors

Zakres tematyczny działów

Thematic scope of sections