Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.04.2015
W dniu 31 marca 2015 r., stosownie do Rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (EDP) załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, Prezes GUS przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostat) dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. notyfikacja fiskalna).

Dane zostały opracowane zgodnie z metodologią Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) wprowadzonego w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku oraz wytycznymi zawartymi w dostosowanym do ESA2010 Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (Manual on Government Deficit and Debt, edycja 2014).

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 roku ukształtował się na poziomie 55 241 mln zł, co stanowi -3,2% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 866 501 mln zł, tj. 50,1 % PKB.

Dane za lata 2011-2013 uległy nieznacznym zmianom w stosunku do wcześniej publikowanych w związku z pozyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących wybranych kategorii wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych. Obniżenie długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r. wynika z umorzenia obligacji skarbowych w lutym 2014 r. w efekcie reformy systemu emerytalnego. W konsekwencji obniżyły się także wydatki podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym na obsługę zadłużenia (odsetki), co miało wpływ na poziom deficytu sektora. Zgodnie z metodologią ESA2010 transfer aktywów z otwartych funduszy emerytalnych został zarejestrowany jako transakcja finansowa niemająca wpływu na deficyt/nadwyżkę podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego.

Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2011-2014 (mln zł)

Wyszczególnienie

2011

2012

2013

2014

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

1 553 582

1 615 894

1 662 678

1 728 677

Deficyt / Nadwyżka sektora instytucji rządowych
i samorządowych

-76 174

-60 433

-66 735

-55 241

% PKB

-4,9%

-3,7%

-4,0%

-3,2%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym

-63 096

-59 418

-59 290

-36 208

% PKB

-4,1%

-3,7%

-3,6%

-2,1%

Deficyt / Nadwyżka podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym

-11 730

-4 475

-2 816

-2 920

% PKB

-0,8%

-0,3%

-0,2%

-0,2%

Deficyt / Nadwyżka podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego

-1 348

3 460

-4 629

-16 113

% PKB

-0,1%

0,2%

-0,3%

-0,9%

Dług sektora instytucji rządowych
i samorządowych

851 429

878 415

926 115

866 501   

% PKB

54,8%

54,4%

55,7%

50,1%


Wraz z notyfikacją fiskalną, GUS przesłał do Komisji Europejskiej dane dotyczące dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w podziale na transakcje, zgodnie z Europejskim Systemem Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA2010). 

Dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych wg ESA2010 w latach 2011-2014 (mln zł)

Wyszczególnienie

2011

2012

2013

2014

Dochody ogółem

606 467

632 644

634 881

667 637

% PKB

39,0%

39,2%

38,2%

38,6%

   w tym:

 

 

 

 

      Podatki związane z produkcją i importem

214 461

209 816

211 278

220 154

      Podatki od dochodów, majątku

105 148

113 158

112 924

120 589

      Dochody z tytułu własności

14 481

18 680

16 394

12 707

      Składki na ubezpieczenie społeczne

188 919

210 557

219 599

227 486

 

Wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych wg ESA2010 w latach 2011-2014 (mln zł)

Wyszczególnienie

2011

2012

2013

2014

Wydatki ogółem

682 641

693 077

701 616

722 878

% PKB

43,9%

42,9%

42,2%

41,8%

   w tym:

 

 

 

 

      Zużycie pośrednie

90 074

95 381

97 785

103 996

      Koszty związane z zatrudnieniem

164 477

167 503

171 279

176 327

      Dotacje

11 920

11 578

11 217

10 395

      Świadczenia społeczne

243 547

256 897

270 333

280 993

      Nakłady brutto na środki trwałe

91 262

76 440

68 131

76 251

 

Lista jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych, opracowana zgodnie z metodyką ESA2010, została opublikowana na stronie internetowej GUS: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/.

Informacje dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej będą dostępne dnia 21 kwietnia o godzinie 11:00 na stronie internetowej Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home .

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter