Ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Spis rolny ma na celu zapewnienie informacji o gospodarstwach rolnych, koniecznych do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi, jak również analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010–2020.

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych) oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Spis rolny zostanie przeprowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Informacje o strukturze rolnictwa i gospodarstw rolnych w Polsce będą zbierane według stanu na 1 czerwca 2020 r. Administratorem danych zebranych w spisie rolnym będzie Prezes GUS.

Ustawa przewiduje trzy metody pozyskania danych: przez samospis internetowy, wywiad telefoniczny i bezpośredni wywiad rachmistrza spisowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Rolnicy, z którymi skontaktuje się rachmistrz spisowy będą mogły zweryfikować jego tożsamość, korzystając z informacji zamieszczonych na stronie internetowej GUS, stronach internetowych urzędów statystycznych, a także telefonicznie.