Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej  (BWUK) w kwietniu 2018 r.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, był wyższy o 2,4 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 7,8*.

W porównaniu do kwietnia 2017 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 8,6 p. proc.

Dla większości składowych wskaźnika odnotowano wartości wyższe niż przed miesiącem. Największy wzrost wystąpił w przypadku ocen obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 5,3 i 3,7 p. proc.). Pogorszyła się natomiast ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (spadek o 0,8 p. proc.).

 

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w kwietniu 2018 r.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 2,8 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 5,7*.

W kwietniu br. WWUK osiągnął wartość o 8,8 p. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2017 r.

Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składowe. Najwyższe wzrosty odnotowano w ocenach dotyczących przyszłego poziomu bezrobocia i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (odpowiednio o 4,6 i 2,8 p. proc.).

 


[*] Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W kwietniu 2018 r. przeprowadzono 1357 wywiadów w okresie 03-12.04.2018 r. (w tym 93 metodą CATI – wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo).