Według wstępnych danych w marcu 2018 r.  ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,4% wyższe w porównaniu z lutym 2018 r. Wyższe były także ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,2%.

WYSZCZEGÓLNIENIE

II 2018

III 2018

I-III 2018

I 2018=100

analogiczny okres 2017=100

II 2018=100

XII 2017=100

I-III 2017=100

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

99,8*

99,9*

100,3

100,4

100,3

100,1

Górnictwo i wydobywanie

99,6*

98,2*

99,5

101,6

101,0

99,3

Przetwórstwo przemysłowe

99,8*

100,0*

100,4

100,4

100,3

100,2

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa)

100,0*

98,9

99,4

100,1

100,1

99,2

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa)

100,0

101,2

100,9

99,9

100,2

101,1

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

100,1

101,7*

101,8

100,2

100,4

101,7

a) Nazwa skrócona według PKD 2007

* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.