Według wstępnych danych w lutym 2018 r.  ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,3% niższe w porównaniu ze styczniem 2018 r. Wyższe natomiast były ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,1%.


WYSZCZEGÓLNIENIE

I 2018=100

II 2018=100

I-II 2018

XII 2017=100

analogiczny okres 2017=100

I 2018=100

XII 2017=100

I-II 2017

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI SPRZEDANEJ PRZEMYSŁU

OGÓŁEM

100,1

100,2

99,8

99,7

99,8

100,0

Górnictwo i wydobywanie

99,8*

100,1*

98,3

99,7

99,5

99,2

Przetwórstwo przemysłowe

100,1*

100,2

99,9

99,7

99,8

100,0

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęa

100,0*

99,4*

98,9

99,9

99,9

99,1

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaa

100,3*

101,3*

101,2

100,0

100,3

101,2

WSKAŹNIKI CEN PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

OGÓŁEM

100,1

101,5

101,6

100,1

100,2

101,6

a) Nazwa skrócona według PKD 2007

* Dane zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.