Dynamika sprzedaży detalicznej [1] w cenach stałych w lutym br. wyniosła 107,7 w skali roku. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej utrzymało się na takim samym poziomie jak przed miesiącem i było wyższe w niż w lutym 2017 r. (wzrost o 5,2%). W porównaniu ze styczniem br. roku miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,8%.

Sprzedaż detaliczna towarów według rodzajów działalności przedsiębiorstwa. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” najwyższy wzrost w lutym 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (w cenach stałych) zaobserwowano w przedsiębiorstwach z grupy „pozostałe” (o 10,9% wobec wzrostu o 1,1% przed rokiem). Znaczny wzrost sprzedaży odnotowano również w przedsiębiorstwach handlujących paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 8,8%) oraz wchodzących w skład grupowania „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (o 7,9%). Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” najwyższy wzrost wykazały podmioty sprzedające tekstylia, odzież, obuwie (o 20,7%). W okresie styczeń-luty[1] br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 8,1% (wobec wzrostu o 7,0% w 2017 r.). [1] W danych narastających uwzględniono korekty dokonane przez jednostki sprawozdawcze.

 

[1] Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane zmiany (wzrost/spadek) wolumenu sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze zmiany przeważającego rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw). Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.

[2] W danych narastających uwzględniono korekty dokonane przez jednostki sprawozdawcze.