W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,4% w porównaniu z lutym ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa - o 31,4%. W okresie styczeń - luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 8,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,2%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 32,3% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 1,6%.


Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej a w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych) kształtowała się następująco:


WYSZCZEGÓLNIENIE

II 2018

I-II 2018 b)

I 2018=100

II 2017=100

przeciętna
miesięczna 2015=100

I-II
2017=100

PRZEMYSŁ

97,8

107,4

108,7

108,0

Górnictwo i wydobywanie

99,4

97,0

75,6

98,2

Przetwórstwo przemysłowe

97,6

107,3

109,0

108,7

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD

99,6

114,1

123,1

105,8

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

98,1

103,2

102,9

103,5

BUDOWNICTWO

103,3

131,4

68,8

132,3


a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób

b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w styczniu oraz meldunkowych – w lutym

 D  Nazwa skrócona według PKD 2007.