W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,8% w porównaniu z marcem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 16,2%. W okresie styczeń - marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 7,3%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 26,1% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,9%.

Tablica 1. Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w rzeczywistym czasie pracy (w cenach stałych)


WYSZCZEGÓLNIENIE

III 2018

I-III 2018 b)

II 2018=100

III 2017=100

przeciętna

miesięczna 2015=100

I-III 2017=100

PRZEMYSŁ

111,4

101,8

121,0

105,6

Górnictwo I wydobywanie

118,8

98,7

89,9

98,3

Przetwórstwo przemysłowe

112,5

100,6

122,5

105,5

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęD.

99,7

118,9

122,7

109,2

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacjaD

105,6

100,3

108,7

102,4

BUDOWNICTWO

132,2

116,2

90,9

126,1

a) Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

b) Dane z uwzględnieniem ostatecznych informacji o produkcji i cenach w lutym oraz meldunkowych – w marcu.

 D  Nazwa skrócona według PKD 2007.