W końcu stycznia 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1918,6 tys. osób (w tym 976,3 tys. kobiet) i była większa niż przed miesiącem o 93,4 tys. osób (tj. o 5,1%). W ujęciu rocznym spadła o 342,1 tys. osób, tj. o 15,1% (w analogicznym okresie 2014 roku zanotowano wzrost o 102,8 tys. osób). Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu stycznia 2015 r. stanowili 12,0% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w grudniu 2014 r. – 11,5%, w styczniu 2014 r. – 13,9%). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 48,4 tys. osób (przed miesiącem 39,7 tys., przed rokiem 46,7 tys.).


Podstawowe miesięczne wyniki
Stan w końcu miesiąca
 

Styczeń
2014 r.

Grudzień 2014 r.

Wyszczególnienie

Styczeń
2015 r.

2260,7

1825,2

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

1918,6

13,9

11,5

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %[1]

12,0

269,2

232,3

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.

247,3

166,5

206,9

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

153,8

46,7

39,7

Oferty pracy w tys.

48,4

 

[1] Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników  jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.