W październiku 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym,  jak i miesięcznym. Mniejsza  niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych.  Mniej osób niż we wrześniu br.,  ale więcej niż w październiku ub. roku  wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu października 2014 r. do urzędów pracy zgłoszono mniej ofert pracy niż  we wrześniu  2014 r., ale więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. 

Podstawowe miesięczne wyniki

  Październik
2013 r.

Wrzesień
2014 r.

Stan w końcu miesiąca

Październik
2014 r.

2075,2

1821,9

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

1784,8

13,0

11,5

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % 1

11,3

245,8

242,8

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.  

232,4

253,8

274,1

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

269,5

46,8

86,5

Oferty pracy w tys.

74,3


[1] Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.