W końcu czerwca 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1622,3 tys. osób (w tym 841,9  tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem jak i analogicznym okresem ub. roku. Podobnie obniżeniu uległa stopa bezrobocia: bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu czerwca 2015 r. stanowili 10,3% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w maju 2015 r. – 10,8%; w czerwcu 2014 r. – 12,0%). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 93,8 tys. osób (przed miesiącem 85,2 tys.; przed rokiem 72,7 tys.).

 

Podstawowe miesięczne wyniki

Stan w końcu miesiąca

 

 Czerwiec

 2014 r.

     Maj

2015 r.

Wyszczególnienie

   Czerwiec

      2015 r.

1912,5

1702,1

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

1622,3

12,0

10,8

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %[1]

10,3

159,7

161,4

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.

163,7

233,9

241,5

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

243,5

72,7

85,2

Oferty pracy w tys.

93,8

 

[1] Procentowy  udział  liczby  bezrobotnych  w  liczbie  cywilnej  ludności  aktywnej  zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych  prowadzących  działalność  w  zakresie  obrony  narodowej  i  bezpieczeństwa   publicznego.