We wrześniu 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno  w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Większa  niż przed miesiącem, ale mniejsza niż przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych.  Więcej osób niż w sierpniu br.  i we wrześniu ub. roku  wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu września 2014 r. do urzędów  pracy zgłoszono więcej ofert pracy niż  w sierpniu  2014 r. i wrześniu  2013 roku.

Podstawowe miesięczne wyniki

Wrzesień
2013 r.

Sierpień
2014 r.

Stan w końcu miesiąca

Wrzesień
2014 r.

2083,1

1853,2

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

1821,9

13,0

11,7

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % 1

11,5

252,5

182,9

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.

242,8

252,6

208,2

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

274,1

50,5

74,5

Oferty pracy w tys.

86,5


1 Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.