W lipcu 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno  w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Większa niż przed miesiącem, ale mniejsza niż przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, jak i wyrejestrowanych   z urzędów pracy. W końcu lipca 2014 r. do urzędów  pracy zgłoszono więcej ofert pracy niż  w czerwcu  2014 r.  i  lipcu 2013 roku.

Podstawowe miesięczne wyniki

Lipiec
2013 r.

Czerwiec
2014 r.

Stan w końcu miesiąca

Lipiec
 2014 r.

  2093,1

1912,5*

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

1878,5

  13,1

12,0

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %[1]

11,9

  236,3

159,7

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.  

200,2

  252,3

233,9*

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

234,2

  51,0

72,7

Oferty pracy w tys.

77,8

 

[1] Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników   jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

* Oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.