W końcu maja 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1702,1 tys. osób (w  tym  874,2  tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem  o 80,1 tys. osób. W ujęciu rocznym spadła o 284,6 tys. osób, tj. o 14,3%. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu maja 2015 r. stanowili 10,8% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w kwietniu 2015 r. – 11,2%; w maju 2014 r. – 12,5%). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 85,2 tys. osób (przed miesiącem  79,0 tys.; przed rokiem 66,8 tys.).

Maj
2014 r.

Kwiecień 2015 r.

Wyszczególnienie

Maj
  2015 r.

1986,7

1782,2

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

1702,1

12,5

11,2

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % [1]

10,8

166,7

175,0

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.

161,4

259,1

253,5

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

241,5

66,8

79,0

Oferty pracy w tys.

85,2

 

[1] Procentowy  udział  liczby  bezrobotnych  w  liczbie  cywilnej  ludności  aktywnej  zawodowo, bez pracowników jednostek   budżetowych  prowadzących  działalność  w  zakresie  obrony  narodowej  i  bezpieczeństwa   publicznego.