W końcu kwietnia 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1782,2 tys. osób (w  tym  906,9  tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem  o 78,5 tys. osób. W ujęciu rocznym spadła o 296,9 tys. osób, tj. o 14,3%. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu kwietnia 2015 r. stanowili 11,2% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w marcu 2015 r. – 11,7%; w kwietniu 2014 r. – 13,0%). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 79,0 tys. osób (przed miesiącem  69,9 tys.; przed rokiem 65,6 tys.).


Kwiecień 2014 r.

Marzec
 2015 r.

Wyszczególnienie

Kwiecień
2015 r.

2079,0

1860,6

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

1782,2

13,0

11,7

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %[1]

11,2

172,5

187,6

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.

175,0

275,6

245,7

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

253,5

65,6

69,9

Oferty pracy w tys.

79,0

 

[1] Procentowy  udział  liczby  bezrobotnych  w  liczbie  cywilnej  ludności  aktywnej  zawodowo, bez pracowników jednostek  budżetowych  prowadzących  działalność  w  zakresie  obrony  narodowej  i  bezpieczeństwa   publicznego.