W końcu lutego 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1918,7 tys. osób (w tym 969,0 tys. kobiet) i była większa niż przed miesiącem      o 0,1 tys. osób. W ujęciu rocznym spadła o 337,2 tys. osób, tj. o 14,9%. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu lutego 2015 r. stanowili 12,0% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w styczniu 2015 r. – 12,0%, w lutym 2014 r. – 13,9%). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 57,8 tys. osób (przed miesiącem  48,4 tys., przed rokiem 56,2 tys.).

 

Podstawowe miesięczne wyniki

Stan w końcu miesiąca

 

     Luty

2014 r.

Styczeń

   2015 r.

Wyszczególnienie

Luty

   2015 r.

2255,9

1918,6

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

1918,7

13,9

12,0

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %[1]

12,0

194,1

247,3

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.

189,3

199,6

153,8

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

189,2

56,2

48,4

Oferty pracy w tys.

57,8


 

[1] Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.