W kwietniu 2014 r. w porównaniu do marca 2014 r. i kwietnia 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, natomiast więcej osób niż w marcu br. i kwietniu 2013 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. Według stanu na koniec kwietnia 2014 r. – w  urzędach pracy dysponowano większą liczbą zgłoszonych ofert pracy niż  w marcu 2014 r.  i  kwietniu 2013 roku.

Podstawowe miesięczne wyniki

Kwiecień 2013

   Marzec 2014

Stan w końcu miesiąca

   Kwiecień 2014

2255,7

  2182,2

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

2079,0

14,0

  13,5

Stopa bezrobocia rejestrowanego w % 1)

 13,0

200,7

186,8

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.  

172,5

259,4

   260,5

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

 275,6

44,3

     61,1

Oferty pracy w tys.

  65,6

 

1) Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.