W końcu marca 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1860,6 tys. osób (w  tym  938,7  tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem  o 58,1 tys. osób. W ujęciu rocznym spadła o 321,6 tys. osób, tj. o 14,7%. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu marca 2015 r. stanowili 11,7% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w lutym 2015 r. – 12,0%, w marcu 2014 r. – 13,5%). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 69,9 tys. osób (przed miesiącem  57,8 tys., przed rokiem 61,1 tys.).

 

Podstawowe miesięczne wyniki

Stan w końcu miesiąca

   Marzec

 2014 r.

Luty

   2015 r.

Wyszczególnienie

Marzec

   2015 r.

2182,2

1918,7

Bezrobotni zarejestrowani w tys.

1860,6

13,5

12,0

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %[1]

11,7

186,8

189,3

Bezrobotni nowo zarejestrowani (napływ) w tys.

187,6

260,5

189,2

Osoby wyłączone z ewidencji (odpływ) w tys.

245,7

61,1

57,8

Oferty pracy w tys.

69,9

 


[1] Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo, bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.