Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
pazdz

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 roku

W 2016 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2004,0 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 5,2% w skali roku oraz o 16,8% w stosunku do roku 2010.
Czytaj dalej
5
pazdz

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2017

Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące kondycję finansową tych przedsiębiorstw, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto, wskaźnik płynności, majątek obrotowy i źródła finansowania majątku oraz nakłady na środki trwałe, także na wartości niematerialne i prawne.
Czytaj dalej
9
pazdz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.

Podstawowe informacje charakteryzujące placówki wsparcia dziennego, instytucjonalną pieczę zastępczą (placówki opiekuńczo- wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).
Czytaj dalej
10
pazdz

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2016 roku (aneks)

Przepływy pieniężne netto razem powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec grudnia 2016 r. zamknęły się ujemnym saldem w kwocie 175,5 mln zł, w porównaniu z 2015 r. ujemne saldo przepływów poprawiło się o 87,2 mln zł. Na poprawę tego salda w porównaniu z poprzedzającym rokiem wpłynęło głównie zmniejszenie wartości ujemnego salda przepływów pieniężnych z działalności finansowej.
Czytaj dalej
10
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej
12
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wrześniu 2017 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 r. w stosunku do sierpnia 2017 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).
Czytaj dalej
12
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (w tym towarów – o 0,6%, przy spadku cen usług – o 0,2%).
Czytaj dalej
12
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2017 r. w stosunku do września 2011 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2017 r. w stosunku do września 2011 r. wyniósł 105,2 (wzrost cen o 5,2%).
Czytaj dalej
12
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I–III kwartału 2017 r. w stosunku do I–III kwartału 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9%).
Czytaj dalej
12
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r. wyniósł 99,8 (spadek cen o 0,2%).
Czytaj dalej
12
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r. wyniósł 99,4 (spadek cen o 0,6%).
Czytaj dalej
12
pazdz

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w Polsce w 2015 r.

Notatka informacyjna opracowana została na podstawie wyników badania GUS SU-2 „Sprawozdanie o ustawicznym szkoleniu zawodowym w przedsiębiorstwach za rok 2015”, które przeprowadzone zostało w kwietniu 2016 r. Badanie jest europejskim badaniem statystycznym realizowanym cyklicznie co 5 lat. Podmiotem badania były przedsiębiorstwa zatrudniające 10 i więcej osób, prowadzące podstawową działalność zaliczaną do 20 wytypowanych grup sekcji według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD2007). Badanie zrealizowano na losowo dobranej próbie, która wyniosła 20000 jednostek, następnie wyniki uogólniono na całą populację. Analiza wstępnych wyników badania pozwoliła na określenie stopnia zaangażowania pracodawców w podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób pracujących w 2015 r. w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz klasy wielkości przedsiębiorstwa.
Czytaj dalej
13
pazdz

Rocznik Demograficzny 2017

Jubileuszowa, 50. edycja publikacji. Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2016 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowo zawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i struktury ludności. Informacje o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności oraz porównania międzynarodowe, pozwalające na ocenę zmian demograficznych w Polsce na tle innych krajów.
Czytaj dalej
13
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń sierpień 2017 roku

W okresie styczeń – sierpień 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 562 515,7 mln zł, a import 558 742,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3 773,3 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 12 403,4 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 7,7%, a import o 9,6%.
Czytaj dalej
16
pazdz

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2016

W końcu 2016 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 2515 tys. mieszkańców naszego kraju, tj. o 118 tys. (4,7%) więcej niż w 2015 roku. W Europie w 2016 r. przebywało około 2214 tys. osób, przy czym zdecydowana większość – około 2096 tys. – w krajach członkowskich UE.
Czytaj dalej
16
pazdz

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2016 roku

Badaniem objętych zostało 40 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które prowadziły działalność operacyjną w końcu 2016 r. Wartość pożyczek udzielonych członkom SKOK w ciągu 2016 r. wyniosła 3 614 mln zł, jednocześnie kasy przyjęły depozyty na kwotę 8 298 mln zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 roku

We wrześniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 6030,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,0% r/r i wyniosło 4473,06 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2017 r. wyniosło 4472,83 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 r. wyniosło 4473,06 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4509,57 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w III kwartale 2017 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4510,86 zł.
Czytaj dalej
18
pazdz

Życie kobiet i mężczyzn w Europie - Portret statystyczny

Nowa publikacja cyfrowa Eurostatu, przygotowana przez we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw UE i EFTA, w tym GUS, jest dostępna w większości języków urzędowych państw Unii Europejskiej, na stronie Eurostat i na stronach narodowych urzędów statystycznych.
Czytaj dalej
18
pazdz

Koniunktura konsumencka. Październik 2017 roku

W październiku 2017 r. zanotowano różnokierunkowe zmiany nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
18
pazdz

Turyści w bazie noclegowej. Sierpień 2017 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
18
pazdz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2017 roku

We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,3% w porównaniu z wrześniem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 15,5%.
Czytaj dalej
18
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe - wrzesień 2017

W okresie dziewięciu miesięcy 2017 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
18
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2017 roku

Według wstępnych danych we wrześniu 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 3,1% w porównaniu z wrześniem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - o 0,5%. W okresie styczeń–wrzesień 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,3% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek - o 0,8%), a ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,4% (spadek w ub. roku - o 0,5%).
Czytaj dalej
18
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2017 r.

We wrześniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 7,5% (wobec wzrostu o 6,9% przed miesiącem oraz o 6,3% we wrześniu 2016 r.).
Czytaj dalej
18
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wyniosła 52,49 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
19
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2017 roku

We wrześniu 2017 r., na rynkach produktów rolnych odnotowano wzrost cen skupu większości produktów roślinnych (wyjątek stanowiły ziemniaki), a staniały produkty zwierzęce (za wyjątkiem mleka).
Czytaj dalej
20
pazdz

Europejski Dzień Statystyki - 20 października 2017

Z inicjatywy Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki (ESAC) oraz przy wsparciu członków z Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) i Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), 20 października ustanowiono Europejskim Dniem Statystyki (European Statistics Day).
Czytaj dalej
20
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 roku

W 2017 r. dostęp do Internetu szerokopasmowego posiadało blisko 95% przedsiębiorstw. Mobilne łącza szerokopasmowe były wykorzystywane przez ok. 70% podmiotów. Z usług w chmurze obliczeniowej w 2017 r. korzystała ponad jedna trzecia dużych przedsiębiorstw.
Czytaj dalej
20
pazdz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2017 roku

W październiku dyrektorzy przedsiębiorstw z większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury, zbliżone do prezentowanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
20
pazdz

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 309,4 mld zł (wzrost o 2,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).
Czytaj dalej
20
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., wyniosła 197,06 zł za 1m3.
Czytaj dalej
23
pazdz

Transport – wyniki działalności w 2016 r. - suplement

Dane o drogach publicznych pozyskiwane są przez GDDKiA od Zarządców dróg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg (Dz. U. Nr 67 z 2005 r., poz. 583).
Czytaj dalej
23
pazdz

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r.

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 roku ukształtował się na poziomie 45 870 mln zł, co stanowi 2,5% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 006 284 mln zł, tj. 54,1 % PKB.
Czytaj dalej
23
pazdz

Skorygowany szacunek produktu krajowego brutto za 2016 rok

Produkt krajowy brutto w 2016 roku wzrósł realnie o 2,9% wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 2,7%. Zanotowano większy pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego +0,7 pkt. proc. (wobec +0,3 pkt. proc.); zmniejszył się pozytywny wpływ popytu krajowego +2,2 pkt. proc. (wobec +2,4 pkt. proc.).
Czytaj dalej
23
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2017 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
24
pazdz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I-III kwartał 2017 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto – z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej
24
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2017 roku

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL...
Czytaj dalej
24
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2017

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
24
pazdz

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu września 2017 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu września 2017 r.
Czytaj dalej
24
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2016 rok

Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów1 na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 2 792,3 mld zł (o 6,8% więcej niż na koniec roku 2015), w tym 61,0% stanowiły aktywa trwałe, a 38,9% aktywa obrotowe. Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 3,7% od osiągniętych w 2015 r., a koszty uzyskania tych przychodów o 2,5%. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 127,0 mld zł (wzrost o 34,1% w porównaniu z 2015 r.).
Czytaj dalej
25
pazdz

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją - wrzesień 2017 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
26
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2017

Handel zagraniczny w 2016 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów.
Czytaj dalej
26
pazdz

Gospodarka materiałowa w 2016 r.

Gospodarka materiałowa jest to obszar działalności gospodarczej obejmujący całokształt zjawisk i procesów związanych z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Do gospodarki materiałowej zalicza się procesy pozyskania, zaopatrzenia i wykorzystania materiałów we wszystkich fazach procesu gospodarczego oraz ich przemieszczania (dostawy).
Czytaj dalej
27
pazdz

Wypadki przy pracy w 2016 r.

Wypadki przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej. lnformacje rejestrowane w zakładach pracy dotyczące osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
Czytaj dalej
27
pazdz

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2015 i 2016

Syntetyczny bilans energii, bilanse przemian energii oraz bilanse poszczególnych nośników. Zużycie bezpośrednie energii w gospodarstwach domowych i u pozostałych odbiorców. Zużycie energii na wybrane wyroby i kierunki użytkowania. Ceny zakupu wybranych nośników energii. Informacje publikowane w jednostkach naturalnych i w jednostkach energii (TJ) w cenach zbytu wg wybranych nośników energii.
Czytaj dalej
27
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014-2016

W latach 2014-2016 aktywność innowacyjną wykazało 20,3% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 14,5% przedsiębiorstw usługowych.
Czytaj dalej
27
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2016 r.

Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej
30
pazdz

Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2017 r.

Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności.
Czytaj dalej
30
pazdz

Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r.

Informacje o szkołach wyższych działających w roku akademickim 2016/2017 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.
Czytaj dalej
30
pazdz

Wiadomości Statystyczne nr 10/2017 (677)

W numerze m. in.: Krzysztof BECK — Zastosowanie filtrów do analizy cykli koniunkturalnych i synchronizacji cyklu koniunkturalnego Polski z krajami europejskimi; Artur CZECH, Teresa SŁABY — Ocena poziomu życia gospodarstw domowych według województw — meandry analizy taksonomicznej; Dorota PEKASIEWICZ, Agata SZCZUKOCKA — Analiza rozwoju usług finansowo-bankowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej ...
Czytaj dalej
31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2017

Folder zawiera charakterystykę zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Infrastruktura komunalna w 2016 r.

Informacje o urządzeniach i usługach komunalnych w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, cieplnej, dystrybucji energii elektrycznej i gazu sieciowego oraz zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wg lokalizacji urządzeń lub miejsca świadczenia usług komunalnych. Struktura własnościowa w infrastrukturze komunalnej. Liczba ludności korzystająca z wodociągów, kanalizacji i gazu z sieci. Wskaźnik zużycia na 1 mieszkańca wody, gazu, energii elektrycznej.
Czytaj dalej
31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2017 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
pazdz

Obrót nieruchomościami w 2016 r.

Informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/ sprzedaży nieruchomości a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, nieruchomości budynkowych oraz nieruchomości gruntowych. Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości.
Czytaj dalej
31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za październik 2017 r. (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w październiku 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,5% (wskaźnik cen 100,5), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,1% (wskaźnik cen 102,1).
Czytaj dalej
31
pazdz

Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r.

Stan zasobów mieszkaniowych i warunki mieszkaniowe – wyposażenie mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne. Sprzedaż mieszkań, zaległości w opłatach za mieszkanie, spłaty kredytów mieszkaniowych, działania eksmisyjne, remonty mieszkań w budynkach mieszkalnych wg form własności, tj.: gmin, spółdzielni mieszkaniowych, Skarbu Państwa, zakładów pracy, towarzystw budownictwa społecznego i wspólnot mieszkaniowych. Grunty gminne pod budownictwo mieszkaniowe oraz dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2015 r. przez gminy użytkownikom lokali mieszkalnych. Lokale socjalne i sposób ich pozyskiwania.
Czytaj dalej
31
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013-2015 na poziomie województw (NTS2) i podregionów (NTS3)

Wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013–2015 na poziomie województw (NTS 2), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013–2015 na poziomie podregionów (NTS 3).
Czytaj dalej
31
pazdz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017

Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach profi lowanych, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych. Prezentacja danych o szkołach, uczniach, absolwentach, nauczycielach, oddziałach, klasach, pomieszczeniach szkolnych oraz o wychowaniu przedszkolnym i wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą. Poza częścią tabelaryczną komentarz analityczny, uwagi metodologiczne.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

6
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2016 r.
Czytaj dalej
10
pazdz

Opole w liczbach w latach 2015 i 2016

Urząd Statystyczny w Opolu

W publikacji zaprezentowano dane o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola w 2016 r. oraz w odniesieniu do 2010 r.
Czytaj dalej
10
pazdz

Portret migranta. Migracje wewnętrzne w miastach subregionalnych województwa mazowieckiego w latach 2005–2015

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce do końca 1998 r. były stolicami województw. Obecnie są to ośrodki subregionalne województwa mazowieckiego. Od 1999 r. w większości z tych miast notuje się spadek liczby mieszkańców, głównie na skutek migracji. Jedną z przyczyn ubytku ludności jest proces suburbanizacji i odpływ ludności do strefy podmiejskiej.
Czytaj dalej
10
pazdz

Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na tle zmian demograficznych w gminach województwa mazowieckiego w latach 2004–2009 oraz 2010–2015

Urząd Statystyczny w Warszawie

Gospodarka wodna oraz rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej są ważnym przedmiotem polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Odpowiednio rozwinięta sieć wodno-ściekowa znacząco wpływa na stan środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców. W procesie rozwoju wpływa na atrakcyjność osiedleńczą i inwestycyjną.
Czytaj dalej
11
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za sierpień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
12
pazdz

14 października. Dzień Edukacji Narodowej

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
13
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

W opracowaniu przedstawione zostały dane o dochodach i wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2016 r. zaprezentowane według działów i rodzajów. Informacje dotyczą budżetów: jednostek samorządu terytorialnego ogółem, gmin (z wyłączeniem gmin mających również status miast na prawach powiatu), powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa.
Czytaj dalej
13
pazdz

13 października. Dzień Ratownictwa Medycznego

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
16
pazdz

17 października. Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej
20
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje na temat gospodarstw domowych w województwie kujawsko-pomorskim. Odnaleźć w nim można m.in. dane statystyczne dotyczące przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków, przeciętnego miesięcznego spożycia niektórych artykułów żywnościowych oraz wyposażenia w niektóre przedmioty trwałego użytkowania. Informacje dla województwa przedstawiane są w porównaniu z rokiem poprzednim i w stosunku do Polski.
Czytaj dalej
23
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach finansowych budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa).
Czytaj dalej
24
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim I-III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego - wrzesień 2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
27
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna dotycząca sytuacji gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2016 r. Zawiera dane między innymi o przeciętnych miesięcznych dochodach, wydatkach oraz spożyciu artykułów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej
27
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna zawierająca dane o drogach, komunikacji, pojazdach oraz wypadkach drogowych w województwie łódzkim w 2016 r.
Czytaj dalej
27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego we wrześniu 2017 r.
Czytaj dalej
27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2017 r.
Czytaj dalej
27
pazdz

Kobiety w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Folder zawiera informacje o sytuacji kobiet w województwie opolskim. Zaprezentowane dane dotyczą zjawisk demograficznych, rynku pracy, edukacji i wychowania oraz zdrowia i opieki społecznej.
Czytaj dalej
27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
27
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
27
pazdz

Rynek pracy we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej
27
pazdz

Bezrobocie rejestrowane w końcu września 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
27
pazdz
27
pazdz

Ceny w Euroregionie Nysa w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2017 r.
Czytaj dalej
30
pazdz

Aglomeracja Opolska w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera bogaty zestaw danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Aglomeracji Opolskiej.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury w większości prezentowanych obszarów działalności w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego oraz z sekcji przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, a także zakwaterowanie i gospodarka magazynowa. Oceny gorsze niż we wrześniu formułują jednostki z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
30
pazdz
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności. Najlepsze oceny w tym zakresie zgłaszane są przez przedstawicieli firm z sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz przetwórstwo przemysłowe.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
30
pazdz
31
pazdz

Euroregion Puszcza Białowieska w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczono genezę i krótką charakterystykę Euroregionu Puszcza Białowieska.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

.
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2017 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja (opinie te są ostrożniejsze niż przed miesiącem). Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz budownictwo.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W publikacji zaprezentowane zostały w szerokim zakresie informacje statystyczne charakteryzujące dochody, wydatki i wyniki finansowe budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o budżetach gospodarstw domowych w województwie pomorskim między innymi o przeciętnym miesięcznym dochodzie, przeciętnym miesięcznym spożyciu niektórych artykułów żywnościowych, gospodarstwach domowych wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
31
pazdz

Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie składa się z uwag ogólnych, metodycznych, syntezy wyników badań, tablic statystycznych oraz wykresów. W uwagach przedstawiono podstawowe pojęcia, a część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących warunki życia mieszkańców województwa pomorskiego. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Część tabelaryczna zawiera wybrane informacje dla województwa pomorskiego za lata 2014-2016 oraz, dla bardziej szczegółowego scharakteryzowania zjawisk, w przekroju terytorialnym i na tle pozostałych województw.
Czytaj dalej
31
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie pomorskim w 2016 r., między innymi o kierunkach wykorzystania powierzchni geodezyjnej województwa, poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ściekach przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz o emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj dalej
31
pazdz

Edukacja i wychowanie w województwie śląskim w latach szkolnych 2013/14 – 2016/17

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera zestaw informacji dotyczących działalności szkół oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych realizujących nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz wyższym z uwzględnieniem szkolnictwa specjalnego, zawodowego i artystycznego. Publikacja składa się z uwag metodycznych obejmujących opis organizacji systemu oświaty, definicje podstawowych pojęć, komentarza analitycznego oraz części tabelarycznej. Całość opracowania wzbogacono prezentacją graficzną w postaci wykresów.
Czytaj dalej
31
pazdz

Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2010-2015

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja "Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2010-2015"została podzielona na dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich dokonano sumarycznej charakterystyki potencjalnego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W celu zwiększenia przejrzystości, analizę zaprezentowano w podziale na poszczególne działy tematyczne. Uzupełnienie stanowią mapy prezentujące najistotniejsze zagadnienia w przekroju terytorialnym. W drugiej części, w postaci tabelarycznej, zamieszczono wybrane dane, dostępne dla wszystkich gmin wchodzących w skład rozpatrywanego obszaru metropolitalnego. Ujęcie wyników w dwóch punktach czasowych umożliwia zaobserwowanie zmian, które miały miejsce w latach 2010-2015.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2017
Czytaj dalej
31
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2016

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Urząd Statystyczny w Warszawie w celu zaprezentowania, kolejny już raz, stanu rolnictwa województwa mazowieckiego i obrazu wsi mazowieckiej na tle pozostałych województw.
Czytaj dalej
31
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacja została opracowana na podstawie corocznie sporządzanych bilansów zasobów mieszkaniowych powstałych na bazie wyników spisu powszechnego mieszkań. Stan zasobów mieszkaniowych ustalony w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań na dzień 31 III 2011 r. i doszacowany na 31 XII 2011 r. stał się stanem otwarcia pierwszego bilansu opartego o ten spis, tj. bilansu za 2013 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2016 r. z terenu województwa mazowieckiego zebranych zostało 1758,9 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowiło 15,1% ogółu zebranych w kraju. Na jednego mieszkańca województwa przypadało średnio 328 kg (wobec 311 kg w 2015 r.). Firmy należące do sektora prywatnego zebrały 61,7% odpadów komunalnych (wobec 62,9% w 2015 r.). Spośród firm sektora publicznego w zbieraniu odpadów komunalnych najwyższy udział miały podmioty stanowiące własność komunalną (samorządową) — 93,3%.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
pazdz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - sierpień 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii.
Czytaj dalej
13
pazdz

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej, publikowane w formie tabeli i arkusza excelowego.
Czytaj dalej
20
pazdz

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie jest sporządzane na podstawie formularza statystycznego G - 09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym. Zawiera w formie opisowej i tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji i sprzedaży węgla kamiennego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku w porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego na poziomie sektora. Prezentuje wysokość cen zbytu węgla kamiennego do poszczególnych odbiorców w porównywalnych okresach. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
pazdz

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym. Zawiera w formie tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji, sprzedaży i kaloryczności wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku. Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce. Publikacja dostępna wyłącznie w wersji papierowej.
20
pazdz

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Sprawozdanie jest opracowywane na podstawie formularza statystycznego G - 09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla. Prezentuje efekty procesu wzbogacania urobku węglowego (w układzie miesięcznym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
pazdz

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.4 – Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski. W raporcie w syntetyczny sposób przedstawiane są dane dotyczące cen oraz parametrów jakościowych węgla kamiennego importowanego/nabywanego wewnątrzunijnie na polski obszar celny. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
pazdz

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie realizowane jest na podstawie formularzy statystycznych: G - 09.5 – sprawozdanie o przychodach, koszach i wynikach z działalności górnictwa węgla kamiennego, G - 09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego, G - 09.8 – sprawozdanie o płatnościach publiczno- i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
pazdz

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowywanie sporządzane jest na podstawie formularza statystycznego G - 09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego. Prezentuje dane dotyczące polityki zatrudnieniowej realizowanej w sektorze i jej wpływ na wyniki produkcyjne. W raporcie przedstawiane są również dane dotyczące przepracowanego czasu, nakładów na wynagrodzenia, jak też poziomu i struktury przeciętnego zatrudnienia i poziom przeciętnego wynagrodzenia. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
20
pazdz

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

Kwartalne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne, oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe.
Czytaj dalej
20
pazdz

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

Roczne rachunki finansowe prezentują aktywa finansowe i zobowiązania poszczególnych grup podmiotów krajowych, ujętych w sektory i podsektory instytucjonalne, oraz sektora zagranica w podziale według rodzajów operacji finansowych reprezentowanych przez instrumenty finansowe. (Aktualizacja co kwartał)
Czytaj dalej
25
pazdz

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raport zawiera dane o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym w wybranych grupach. Prezentuje dane o liczbie bezrobotnych według profilów pomocy oraz objętych aktywnymi programami rynku pracy, w tym w ramach nowych form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia), a także o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.
Czytaj dalej
27
pazdz

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - wrzesień 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
Czytaj dalej
27
pazdz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
Czytaj dalej
30
pazdz

Szybki Monitoring NBP: Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw

Narodowy Bank Polski

Raport o sytuacji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych.
Czytaj dalej
30
pazdz

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zestawienie informacji miesięcznych o świadczeniobiorcach i świadczeniach wypłacanych przez ZUS prezentowanych w ciągu czasowym, poczynając od grudnia roku poprzedniego. Podstawowe dane dotyczące liczby, kwoty wypłat i przeciętnych wysokości świadczeń pozwolą śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w tym zakresie.
Czytaj dalej
31
pazdz

Statystyka elektroenergetyki polskiej 2016

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Informacje statystyczne dot. krajowego systemu elektroenergetycznego obejmujące bilanse energii elektrycznej, moce i stan urządzeń, sprawność i inne parametry wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, średnie ceny i poziom sprzedaży energii elektrycznej oraz wyniki ekonomiczno-finansowe elektroenergetyki zawodowej. Przekroje: województwa, miasto/wieś, działy PKD, nośniki energii, rodzaje napięć, rodzaje odbiorców energii elektrycznej. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
31
pazdz

Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej według województw. Informacje o jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i ponadgminnym.
Czytaj dalej
31
pazdz

Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Rozmiar i zasięg realizowanych zadań w ramach systemu pomocy społecznej, z uwzględnieniem informacji o osobach i rodzinach objętych pomocą społeczną, typów oraz wartości przyznanych świadczeń finansowanych zarówno z budżetu państwa, jak też z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
31
pazdz

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

Zestawienie wybranych danych ze sprawdzań serii MZ
Czytaj dalej
31
pazdz

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2017

Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zd

Zestawienie wybranych danych ze sprawdzań serii MZ
Czytaj dalej
31
pazdz

Bilans zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

Wyniki procedury państwowej służby hydrogeologicznej pełnionej przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut (PIG-PIB) związanej z prowadzeniem bazy danych zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych w Polsce. W zakres publikacji wchodzi Mapa w skali 1:800 000 oraz wykaz ustalonych zasobów.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter