Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

7
gru

88 lat temu przeprowadzono Drugi Powszechny Spis Ludności

13 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dokładnie 9 grudnia 1931 r., przeprowadzono Drugi Powszechny Spis Ludności.
Czytaj dalej
2
gru

Gospodarka morska w Polsce w latach 2017-2018

Obraz polskiej gospodarki morskiej - stan i struktura podmiotów gospodarczych, liczba pracujących, wyniki ekonomiczne, morska i przybrzeżna flota transportowa oraz przewozy dokonane przez polskich przewoźników morskich, obroty ładunkowe, ruch pasażerów i statków w portach morskich, przemysł stoczniowy, rybołówstwo morskie i przetwórstwo rybne, szkolnictwo morskie i nauka.
Czytaj dalej
3
gru

Osoby niepełnosprawne w 2018 roku

W końcu 2018 r. większość osób niepełnosprawnych pracowała w sektorze prywatnym (78,1%). Ponad połowa osób niepełnosprawnych pracowała w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (114,3 tys.) lub w sekcji Przetwórstwo przemysłowe (84,7 tys.).
Czytaj dalej
3
gru

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2018

Informacja o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, ogólne zasady gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne; procesy przedstawione w wieloletnim ujęciu.
Czytaj dalej
4
gru

Zeszyt metodologiczny Statystyka sportu

Celem opracowania jest przedstawienie metodologii badań Głównego Urzędu Statystycznego w dziedzinie sportu obejmujących badania „Sport” oraz „Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej”.
Czytaj dalej
4
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019 roku

W 2018 r. odnotowano w Polsce spadek wskaźnika produktywności zasobów o 1,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Czytaj dalej
4
gru

Zeszyt metodologiczny. Rewitalizacja w gminie

Prezentowany zeszyt metodologiczny zawiera opis badania Rewitalizacja w gminie, na który składa się: określenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania, wyszczególnienie zmiennych w badaniu, szczegółowe przedstawienie metody ich pozyskiwania oraz omówienie form prezentacji danych wynikowych.
Czytaj dalej
5
gru

Zużycie paliw i nośników energii w 2018 roku

Prezentacja danych dotyczących zużycia wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.
Czytaj dalej
5
gru

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2019

Publikacja zawiera informacje o zakresie i formach funkcjonowania ekonomicznych narzędzi i środków w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak również informacje na temat rachunków ekonomicznych środowiska, stanowiących system statystyczny łączący informacje dotyczące gospodarki i środowiska.
Czytaj dalej
5
gru

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - II kwartał 2019 r.

Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności zawierający podstawowe informacje na temat prowadzonego badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w poprzednich kwartałach. Folder zawiera ogólne dane charakteryzujące sytuację na rynku pracy.
Czytaj dalej
9
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2019

10
gru

Popyt na pracę w trzecim kwartale 2019 roku

10
gru

Wypadki przy pracy w trzecim kwartale 2019 roku

11
gru

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2019 roku

12
gru

Nakłady i wyniki przemysłu w I-III kwartale 2019 roku

13
gru

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 roku

13
gru

Budownictwo w III kwartale 2019 roku

13
gru

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 roku

13
gru

Jakość życia i kapitał społeczny w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 2018

16
gru

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015-2019

16
gru

Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018

16
gru

Jakość życia w Polsce. Edycja 2019

17
gru

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 roku

17
gru

Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 roku

17
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 roku

18
gru

Koniunktura konsumencka - grudzień 2019 roku

18
gru

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 roku

18
gru

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 roku

18
gru

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2019 roku

19
gru

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2019 roku

19
gru

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2019 roku

19
gru

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2019 roku

20
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2019 roku

20
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2019 roku

20
gru

Świadczenia na rzecz rodziny w 2018 roku

20
gru

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku

20
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2019 roku

20
gru

Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2015-2017

20
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019

20
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2019 r.)

23
gru

Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. - wyniki wstępne

23
gru

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2019 roku

23
gru

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2019 roku

23
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2019 roku

23
gru

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2019 roku

23
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2019 r.

23
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2019 roku

23
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2019

23
gru

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 roku

23
gru

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019

23
gru

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 roku

24
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (grudzień 2019)

27
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2019

30
gru

Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2018 r.)

30
gru

Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy w Polsce w 2019 roku

30
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019

30
gru

Bezrobocie rejestrowane. I-III kwartał 2019 roku

30
gru

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2018)

30
gru

Handel zagraniczny 2019

30
gru

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2018 roku

30
gru

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2018

31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2018 roku

31
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2019 roku

31
gru

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 roku

31
gru

Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 roku

31
gru

Ubóstwo w Polsce w latach 2017 i 2018

31
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku

31
gru

Rocznik Statystyczny Województw 2019

31
gru

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019

31
gru

Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014-2018

31
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2019

31
gru

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 roku

31
gru

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2014-2018

Publikacje urzędów statystycznych

2
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
2
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
2
gru

Escape room "Liczy się każdy"

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
2
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - październik 2019

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
2
gru
2
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (październik 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w październiku 2019 r.
Czytaj dalej
2
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w październiku 2019 r.
Czytaj dalej
2
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - październik 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej
2
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
2
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
2
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
2
gru

Statystyka Warszawy. Październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
2
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
3
gru

Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania gruntów, zanieczyszczenie powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, odpady przemysłowe i komunalne, ochrona przyrody, nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska.
Czytaj dalej
4
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
4
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczono charakterystykę poszczególnych elementów środowiska, skali ich degradacji, zanieczyszczeń oraz działań służących ochronie, a także informacje dotyczące leśnictwa i łowiectwa
Czytaj dalej
4
gru

Przegląd Statystyczny Warszawy. III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
5
gru
6
gru

Warunki życia ludności w województwie opolskim w latach 2015-2018

Urząd Statystyczny w Opolu

Celem publikacji jest upowszechnienie informacji na temat warunków życia ludności w województwie opolskim w latach 2015-2018. Wyniki analizy sytuacji demograficznej, społecznej, gospodarczej oraz uwarunkowań środowiskowych ujęto w niniejszym opracowaniu głównie w postaci wskaźników w odniesieniu do przeciętnych wielkości ogólnokrajowych, z uwzględnieniem w wybranym zakresie zróżnicowania międzywojewódzkiego.
Czytaj dalej
6
gru

Poznań - biuletyn statystyczny (III kwartał 2019)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
9
gru

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

13
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

16
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2016–2018

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

16
gru

Województwo zachodniopomorskie - podregiony, powiaty, gminy 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

16
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

17
gru

Region Warszawski Stołeczny w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

18
gru

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

18
gru

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

18
gru

Informacja prasowa - publikacja "Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiegow 2018 r."

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

19
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie małopolskim w latach 2016-2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

20
gru

Województwo podlaskie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2019

Urząd Statystyczny w Białymstoku

20
gru

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2019 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

20
gru

Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

20
gru

Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

20
gru

Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

20
gru

Świadczenia na rzecz rodziny w województwie małopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

20
gru

Rynek wewnętrzny w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2013-2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

20
gru

Województwo opolskie 2019 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Opolu

20
gru

Bieguny wzrostu w województwie opolskim w latach 2015-2018

Urząd Statystyczny w Opolu

23
gru

Produkt Krajowy Brutto w województwie wielkopolskim w 2017

Urząd Statystyczny w Poznaniu

23
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim 2016-2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

23
gru

Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w latach 2010 i 2017

Urząd Statystyczny w Warszawie

23
gru

Średnie ceny detaliczne wybranych produktów - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w III kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
gru

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
gru

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
gru

Województwo pomorskie 2019 – podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
gru

Rocznik Statystyczny województwa pomorskiego 2019

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
gru

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
gru

Przemysł i działalność innowacyjna w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
gru

Leśnictwo w województwie pomorskim w latach 2014-2018

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
gru

Rocznik Statystyczny województwa śląskiego 2019

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
gru

Województwo Śląskie 2019. Podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w III kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
gru

Rocznik Statystyczny Krakowa 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
gru

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w III kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
gru

Województwo Małopolskie 2019 - Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

30
gru

Województwo Wielkopolskie 2019. Podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
gru

Biuletyn Statystyczny Szczecina III kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
gru

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
gru

Nauka, technika, innowacje w województwie lubuskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Województwo Lubuskie 2019 – podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2019

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Informacja prasowa - publikacja "Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2019"

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w III kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2019

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – grudzień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
gru

Produkt krajowy brutto województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2019

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
gru

Kapitał ludzki w Polsce w 2014-2018

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – grudzień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - listopad 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2019

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru

Województwo Lubelskie 2019. Podregiony, powiaty, gminy.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru

Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2011-2018

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (listopad 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (III kwartał 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (listopad 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Województwo Łódzkie 2019 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2019

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
gru

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2019 - Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2019

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - grudzień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - listopad 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

31
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
gru

Rocznik Statystyczny Poznania 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
gru

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2019

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Województwo Mazowieckie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2019

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Statystyka Warszawy. Listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2019

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
gru

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2019

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
gru

Województwo Dolnośląskie. Podregiony, powiaty, gminy 2019

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2019

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

16
gru

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

27
gru

Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie 1997-2019

Ministerstwo Energii

27
gru

Energetyka polska

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

31
gru

Informacja kwartalna o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w 2019 r.

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter