Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

23
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2023 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
23
marz

Biuletyn Statystyczny Nr 2/2023

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
6
marz

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 2/2023

28 lutego 2023 r. ukazał się nr 2/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/2.
Czytaj dalej
9
marz

Popyt na pracę w IV kwartale 2022 roku

Na koniec czwartego kwartału 2022 r. w Polsce odnotowano 115,7 tys. wolnych miejsc pracy. Było to o 15,8% mniej niż na koniec czwartego kwartału 2021 r. Wskaźnik wolnych miejsc pracy w czwartym kwartale 2022 r. wyniósł 0,92%. W skali roku zmniejszyła się zarówno liczba nowo utworzonych (o 21,3%), jak i zlikwidowanych miejsc pracy (o 14,3%).
Czytaj dalej
9
marz

Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w czwartym kwartale 2022 roku

W Polsce w czwartym kwartale 2022 r. obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Nadal funkcjonują rozwiązania zapobiegające i przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wspomnianego wirusa. Działania te odnoszą się także do rynku pracy. Wśród nich jest m.in. umożliwienie wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli praca zdalna. Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu dane zostały pozyskane podczas badania „Popyt na pracę".
Czytaj dalej
9
marz

9 marca – Dzień Statystyki Polskiej

Dzień Statystyki Polskiej został ustanowiony przez Radę Główną Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Data nie jest przypadkowa - upamiętnia pierwszy na ziemiach polskich spis powszechny uchwalony 9 marca 1789 r. przez Sejm Czteroletni.
Czytaj dalej
10
marz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - luty 2023

Według stanu na koniec lutego 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 011,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,2% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
10
marz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON luty 2023

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
13
marz

Budownictwo w 2022 roku

W 2022 r., w porównaniu do roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.
Czytaj dalej
13
marz

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za czwarty kwartał 2022 roku

W 4 kwartale 2022 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 1,1%. W porównaniu do 4 kwartału 2021 r. wzrosły o 8,0%.
Czytaj dalej
14
marz

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2022 roku - dane wstępne

W 2022 r. wyniki finansowe instytucji kultury wzrosły w porównaniu z uzyskanymi w poprzednim roku. Przychody ogółem wzrosły o 18,1%, a nakłady inwestycyjne o 25,1%.
Czytaj dalej
15
marz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2023 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu 2023 r. wyniosły w cenach bieżących 131,1 mld PLN w eksporcie oraz 124,3 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 6,8 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 0,7 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku eksport wzrósł o 12,0%, a import o 5,6%.
Czytaj dalej
15
marz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 18,4% (przy wzroście cen towarów – o 20,2% i usług – o 13,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,2% (w tym usług – o 1,6% i towarów – o 1,1%).
Czytaj dalej
15
marz

Informacja na temat zmian w zakresie „koszyka inflacyjnego” w 2023 roku

Badanie zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny ma na celu określenie wielkości ruchów cen w gospodarce. Informacją wynikową z badania jest agregatowy wskaźnik zmian cen, który interpretowany jest potocznie jako miernik inflacji.
Czytaj dalej
15
marz

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 3/2022

28 lutego 2023 r. ukazał się nr 3/2022 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”. Zapraszamy na stronę https://ps.stat.gov.pl/Issue/2022/3.
Czytaj dalej
16
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2022 r.

Publikacja „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej, 2022” prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2022 roku, na tle odpowiednich danych według stanu z końca 2021 roku.
Czytaj dalej
17
marz

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
17
marz

Zeszyt metodologiczny Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest jednym z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny umożliwiającym bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a zarazem pozwalającym na szerszą charakterystykę poszczególnych grup ludności wyróżnionych ze względu na ich status na rynku pracy (pracujący, bezrobotni) lub pozostających poza rynkiem pracy (bierni zawodowo).
Czytaj dalej
20
marz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 roku

W lutym 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lutym 2022 r. było wyższe o 0,8% i wyniosło 6526,3 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się minimalnie (o 0,1%).
Czytaj dalej
20
marz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2023 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2023 r. spadły w stosunku do stycznia 2023 r. o 0,4%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 18,4%.
Czytaj dalej
20
marz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2023 roku

W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,2% w porównaniu z lutym ub. roku, kiedy notowano wzrost o 17,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu ze styczniem br. wzrosła o 0,4%. W okresie styczeń – luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,3% wyższa w porównaniu z 2022 rokiem, kiedy notowano wzrost o 17,3% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Czytaj dalej
20
marz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2023 roku

Według wstępnych danych, w lutym 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 12,9%, a w porównaniu ze styczniem 2023 r. o 0,6%.
Czytaj dalej
21
marz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-luty 2023 roku

W dwóch pierwszych miesiącach 2023 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
marz

Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2023 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 5,0% (wobec wzrostu o 8,1% w lutym 2022 r.). W porównaniu ze styczniem 2023 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 3,6%. W okresie styczeń-luty 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 1,9% (w 2022 r. wzrost o 9,0%).
Czytaj dalej
21
marz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lutym 2023 roku

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w lutym 2023 r. była wyższa o 6,6% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 21,2%) oraz wyższa o 10,6% w stosunku do stycznia br. roku (przed rokiem wzrost o 5,8%).
Czytaj dalej
22
marz

Koniunktura konsumencka - marzec 2023 roku

W marcu 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 35,6 i był o 0,4 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
22
marz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - marzec 2023 roku

W marcu br. we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego kli-matu koniunktury kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do prezentowanego w lutym br. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach znajduje się jednak poniżej średniej długookresowej . W większości badanych obszarów składowe „diagnostyczne” kształtują się na zbliżonym do prezentowanego w lutym poziomie, natomiast składowe „progno-styczne” poprawiają się.
Czytaj dalej
22
marz

Ceny produktów rolnych w lutym 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w lutym 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,4%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubie-głego roku wzrosły (o 31,2%).
Czytaj dalej
22
marz

Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń

Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny, który stanowi aktualizację Zeszytu metodologicznego. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń z 2021 r. Założeniem autorów jest utrzymanie tego Zeszytu jako przewodnika po statystyce rynku pracy prowadzonej w ramach różnych badań. W ten sposób w jednym opracowaniu znajdą Państwo informacje o źródłach danych opisujących podobne zjawiska, podobnie nazwane, ale jednak pokazane z różnej perspektywy – gospodarstwa domowego, podmiotu gospodarki narodowej czy innej jednostki sprawozdawczej lub rejestrów administracyjnych.
Czytaj dalej
23
marz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lutym 2023 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
marz

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu lutego 2023 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu lutego 2023 r.
Czytaj dalej
23
marz

Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani od 2011

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2023.
Czytaj dalej
23
marz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku

W 2022 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 5,9% od notowanych w 2021 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 7,3%).
Czytaj dalej
23
marz

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2022

Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie.
Czytaj dalej
24
marz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (marzec 2023)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
24
marz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (styczeń 2023 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
27
marz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2022 roku

27
marz

Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

28
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2022 roku

30
marz

Organizacje pożytku publicznego i 1% w 2021 roku

30
marz

Przemysły kultury i kreatywne w 2021 roku

30
marz

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2021 roku

30
marz

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2017-2021

30
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze cztery kwartały 2022 r.

30
marz

Nauka i technika w 2021 roku

30
marz

Bezrobocie rejestrowane 1–4 kwartał 2022 roku

30
marz

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do stycznia 2023 r.

31
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2022 roku

31
marz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 roku

31
marz

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2021)

31
marz

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2019 roku

Publikacje urzędów statystycznych

1
marz

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego - 4 kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowany został bogaty zestaw informacji charakteryzujący sytuację społeczno-gospodarczą województwa podlaskiego
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - 4 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - 4 kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
1
marz
1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego - czwarty kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 4 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 4 kwartał 2022 r.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – 4 kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego (4 kwartał 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego 4 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 04 kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. 4 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
1
marz

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące zbiorowość podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, m.in. z zakresu rodzaju prowadzonej działalności, wartości i struktury kapitału podstawowego, kraju pochodzenia kapitału zagranicznego, a także rozmiarów i wyników działalności prowadzonej przez obserwowane podmioty. Informacja obejmuje tablice ukazujące województwo lubuskie na tle Polski i innych województw, charakteryzuje się również atrakcyjną formą graficzną, w postaci wykresów. Dane według rodzaju działalności zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego 4 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

sach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
1
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia 4 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera dane dotyczące Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, finanse przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo publiczne. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Wrocławia w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski.
Czytaj dalej
3
marz

Przegląd Statystyczny Warszawy. 4 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
7
marz

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

7
marz

Biuletyn statystyczny Poznania (4 kwartał 2022)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
8
marz
9
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za styczeń 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
13
marz

Metropolia Poznań w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Czytaj dalej
15
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie świętokrzyskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informację sygnalną opracowano na podstawie sprawozdawczości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sporządzanej przez powiatowe urzędy pracy (formularze: MPiPS-01 z załącznikami, MPiPS-02). Przedstawione dane dotyczą wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i poszukujących pracy poprzez te urzędy.
Czytaj dalej
15
marz

Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Rok 2022 w województwie mazowieckim był drugim z kolei, w którym liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców zmniejszyła się w skali roku i wyniosła prawie 67 tys. Zezwolenia na pracę wydawane były najczęściej obywatelom Ukrainy (ponad 13 tys.), ale liczba ta zmalała aż o ponad 75% w skali roku.
Czytaj dalej
15
marz

Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

Przemiany społeczne i gospodarcze w skali lokalnej oraz umacnianie się roli samorządu terytorialnego wpływają na wzrost zapotrzebowania na szeroko rozumianą informację statystyczną o gminach i powiatach. Z myślą o władzach lokalnych i mieszkańcach województwa mazowieckiego, Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował siedemnastą już edycję opracowania pt. „Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2021”. Stanowi ona uzupełnienie wydawnictw GUS i Urzędu opisujących zróżnicowanie wybranych elementów społeczno-ekonomicznego potencjału gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają zarówno szybki dostęp do danych, jak i prezentację wskaźników w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Czytaj dalej
16
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Stopa bezrobocia rejestrowanego w wielkopolskim na koniec grudnia 2022 r. wyniosła 2,9%, co w skali roku oznacza spadek o 0,3 p.proc. Wskaźnik ten wciąż pozostaje najniższy w kraju. Większość bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku, a do ewidencji najczęściej trafiają osoby, które jako bezrobotne rejestrują się po raz kolejny. Nadal istotny problem stanowi zjawisko długotrwałego bezrobocia.
Czytaj dalej
20
marz

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Czytaj dalej
21
marz

Światowy Dzień Wody - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
23
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim, 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Publikacja „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim, 2022 r.” opracowana została na podstawie danych, których źródłem jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON.
Czytaj dalej
23
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie opolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne przedstawia dane dotyczące bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego w 2022 r. w porównaniu z 2021 r., jak również w odniesieniu do 2015 r. Zawiera charakterystykę osób bezrobotnych m.in. według płci, wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy czy czasu pozostawania bez pracy. Prezentuje również informacje o rotacji bezrobotnych oraz stopie bezrobocia rejestrowanego. Wybrane dane zaprezentowano w przekroju terytorialnym według powiatów.
Czytaj dalej
23
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2021 r. działalność gospodarczą prowadziło 226,1 tys. podmiotów o liczbie pracujących do 9, tj. o 2,6% więcej niż przed rokiem. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 449,8 tys. (o 3,3% więcej niż w 2020 r.). Przychody ogółem zwiększyły się o 6,1%, a koszty ogółem o 6,0%. Wskaźnik rentowności obrotu brutto wzrósł z 16,9% do 17,0%.
Czytaj dalej
27
marz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 4 kwartale 2022 roku

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

27
marz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2023 - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - luty 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (luty 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
marz

Statystyka Olsztyna. Luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - luty 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2022 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - luty 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Statystyka Warszawy. Luty 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lutym 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
marz

Statystyka Wrocławia. Luty 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim, 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w 4 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2022

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
marz

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w czwartym kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie kujawsko-pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2023 (4 kwartał 2022)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 4 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - IV kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 4 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – 4 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
marz

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie opolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 4 kwartale 2022 r. - wyniki wstępne

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
marz

Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w 4 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 4 kwartale 2022 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 4 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - 4 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w czwartym kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w marcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – marzec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie pomorskim, 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w 4 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - marzec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Marzec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (4 kwartał 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi za cztery kwartały 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – marzec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Marzec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w marcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2023 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter