Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,8% (wskaźnik cen 104,8), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3% (wskaźnik cen 100,3).
Czytaj dalej
2
czer

Apteki i punkty apteczne w 2020 roku

W końcu 2020 r. działalność prowadziło 12,1 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,2 tys. punktów aptecznych, w których pracowało 59,1 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych.
Czytaj dalej
7
czer

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - IV kwartał 2020 r.

Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności zawierający podstawowe informacje na temat prowadzonego badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w poprzednich kwartałach. Folder zawiera ogólne dane charakteryzujące sytuację na rynku pracy.
Czytaj dalej
8
czer

Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2020 roku

Według stanu na koniec 2020 r. działalność prowadziło 4040 centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic. W ciągu roku placówki zorganizowały 120,9 tys. imprez, w których wzięło udział 13,4 mln uczestników.
Czytaj dalej
9
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 1/2021

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
9
czer

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2020 roku

W końcu 2020 r. funkcjonowało 260 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które w ciągu roku przyjęły 427,9 tys. kuracjuszy, w tym 391,4 tys. leczonych stacjonarnie. W 35 stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej opieką medyczną objęto 36,4 tys. pacjentów.
Czytaj dalej
10
czer

Popyt na pracę w I kwartale 2021 roku

Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce, w podmiotach gospodarki narodowej (jednostkach macierzystych lub lokalnych) zatrudniających co najmniej 1 osobę, wynosiła 110,2 tys. i była wyższa niż w końcu czwartego kwartału 2020 r. o 25,8 tys., tj. o 30,6%.
Czytaj dalej
10
czer

Wypadki przy pracy w I kwartale 2021 roku - dane wstępne

W I kwartale 2021 r. zgłoszono 10891 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 23,0% mniej niż w I kwartale 2020 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 1,04 w analogicznym okresie ub. roku do 0,81 w omawianym okresie.
Czytaj dalej
10
czer

Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w pierwszym kwartale 2021 r.

W marcu 2020 r. ogłoszono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19.
Czytaj dalej
10
czer

Budownictwo w pierwszym kwartale 2021 roku

W pierwszym kwartale 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Spadła natomiast powierzchnia budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.
Czytaj dalej
10
czer

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za I kwartał 2021 roku

W 1 kwartale 2021 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 0,6%. W porównaniu do 1 kwartału 2020 r. wzrosły o 0,8%.
Czytaj dalej
11
czer

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - maj 2021

Według stanu na koniec maja 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 730,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej (3,8% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 6,8%). Liczba spółek cywilnych nowo zarejestrowanych wzrosła o 5,9%. Dla spółek handlowych odnotowano spadek liczby nowo zarejestrowanych podmiotów o 1,2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
11
czer

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 4/2020

Jedno z najważniejszych czasopism naukowych w Polsce z zakresu statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, ekonomii matematycznej i innych pokrewnych dziedzin.
Czytaj dalej
11
czer

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON maj 2021

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
15
czer

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2021 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - kwietniu br. wyniosły w cenach bieżących 408,4 mld PLN w eksporcie oraz 392,3 mld PLN w imporcie.
Czytaj dalej
15
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,7% (przy wzroście cen usług – o 6,8% i towarów – o 4,1%).
Czytaj dalej
15
czer

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2020/2021 (wyniki wstępne)

Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. w uczelniach w Polsce kształciło się 1215,3 tys. osób, o 11,3 tys. więcej w stosunku do poprzedniego roku. W roku akademickim 2019/20 dyplom ukończenia studiów otrzymało 293,4 tys. absolwentów, o 20,4 tys. mniej niż w roku akademickim 2018/19.
Czytaj dalej
15
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2009-2019

W Polsce w 2019 r. efektywność energetyczna wzrosła w stosunku do 2018 r. o 0,5%. W latach 2009-2019 roczne tempo wzrostu efektywności energetycznej wyniosło 1,6%. Energochłonność pierwotna obniżała się w tym okresie średnio o ponad 2% rocznie, a energochłonność finalna o 2%. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowano w transporcie (o 2,0%).
Czytaj dalej
15
czer

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. w stosunku do kwietnia 2021 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).
Czytaj dalej
15
czer

Statistics in Transition new series nr 2/2021

4 czerwca 2021 r. ukazał się numer 2/2021 "Statistics in Transition new series".
Czytaj dalej
17
czer

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
17
czer

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. - dane wstępne

Według danych wstępnych na koniec 2020 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 15,8 mln osób. W stosunku do ostatniego dnia 2019 r. było to mniej o 1,8%.
Czytaj dalej
18
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 roku

W maju 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,7% r/r i wyniosło 6338,5 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 10,1% r/r i wyniosło 5637,34 zł (brutto).
Czytaj dalej
18
czer

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r. wyniosło 5637,34 zł.
Czytaj dalej
18
czer

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzeniew sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2021 r. wyniosło 5636,68 zł.
Czytaj dalej
18
czer

Nakłady i wyniki przemysłu - I kwartał 2021 roku

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej
21
czer

Ceny produktów rolnych w maju 2021 roku

21
czer

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2021 roku

21
czer

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2021 roku

21
czer

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2021 roku

22
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2021 roku

22
czer

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2021 roku

22
czer

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2021 roku

22
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2021 roku

22
czer

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w drugim półroczu 2020 roku

22
czer

Energia 2021 (folder)

22
czer

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2021 r.)

23
czer

Koniunktura konsumencka - czerwiec 2021 roku

24
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w I kwartale 2021 roku

24
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2020 roku

24
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2021 roku

24
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2021 r.

24
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2021 roku

24
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (czerwiec 2021)

24
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2021

25
czer

Popyt na pracę w 2020 roku

28
czer

Infrastruktura komunalna w 2020 roku

28
czer

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w I kwartale 2021 r.

29
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2020 roku

29
czer

Warunki pracy w 2020 roku

29
czer

Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2021 roku

29
czer

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury w II kwartale 2021 r.

29
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2009-2019

30
czer

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2020 roku

30
czer

Leśnictwo w 2020 roku

30
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 roku

30
czer

Ochrona środowiska w 2020 roku

30
czer

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 roku

30
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2021 roku

30
czer

Turystyka w 2020 roku

30
czer

Efekty działalności budowlanej w 2020 roku

30
czer

Przemysł - wyniki działalności w 2020 roku

30
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2015-2019

30
czer

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 2/2021

Publikacje urzędów statystycznych

1
czer
4
czer

Przegląd Statystyczny Warszawy. I kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
7
czer

Turystyka w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2020 r. W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego).
Czytaj dalej
7
czer

Poznań - biuletyn statystyczny (I kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
10
czer

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. I kw. 2021 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS.
Czytaj dalej
15
czer

Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W grudniu 2020 r. w województwie mazowieckim odnotowano spadek w skali roku liczebności stada bydła oraz wzrost pogłowia trzody chlewnej. W porównaniu z 2019 r. zwiększyła się liczba owiec. W 2020 r. na rynku rolnym w skupie odnotowano wyższe niż przed rokiem ceny pszenicy, żywca wołowego oraz mleka. Niższe były natomiast ceny, żyta, ziemniaków, żywca wieprzowego i drobiowego.
Czytaj dalej
17
czer

Poznań w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Folder promocyjny
Czytaj dalej
18
czer

Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2020 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia 385,4 tys. osobom. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało 514,6 tys. osób. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie stacjonarnym leczonych było 178,9 tys. osób.
Czytaj dalej
22
czer

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

22
czer

Dzień Ojca - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

25
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

25
czer

Biuletyn Statystyczny Szczecina I kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Województwo Podkarpackie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (V 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (maj 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - maj 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - maj 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - maj 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Statystyka Warszawy. Maj 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
czer

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2021 (I kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter