Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
lip

Waga osób w wieku 0-14 lat

Niedowaga u dzieci to masa ciała poniżej 10 centyla. Nadwaga u dzieci to masa ciała pomiędzy 90 a 97 centylem. Otyłość u dzieci to masa ciała powyżej 97 centyla.
Czytaj dalej
1
lip

Wzrost osób w wieku 0-14 lat

Dane pochodzą z Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (European Health Interview Survey - EHIS), powtarzanego co 5-6 lat. Wyniki badania umożliwiają poznanie sytuacji zdrowotnej mieszkańców Unii oraz jej uwarunkowań w powiązaniu z charakterystyką demograficzno-społeczną oraz miejscem zamieszkania.
Czytaj dalej
3
lip

Osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych

Osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych
Czytaj dalej
6
lip

Rolnictwo w 2019 roku

Ocena sytuacji w rolnictwie pod kątem zmian warunków produkcyjno-ekonomicznych oraz wyników produkcyjnych (wielkość zbiorów, tendencje zmian w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz poziom produkcji i podaży rynkowej produktów zwierzęcych) z uwzględnieniem zużycia środków produkcji.
Czytaj dalej
6
lip

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w kwietniu i maju 2020 r.

W kwietniu br. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 86,4 tys. turystów, którym udzielono 326,2 tys. noclegów.
Czytaj dalej
6
lip

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w I kwartale 2020 roku

Ceny lokali mieszkalnych w I kwartale 2020 r. wzrosły o 3,6% w stosunku do IV kwartalu 2019 r. (w tym na rynku pierwotnym - o 1,6,% i na rynku wtórnym - o 5,1%). W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 11,3% (w tym na rynku pierwotnym - o 6,5% i na rynku wtórnym - o 15,2%).
Czytaj dalej
6
lip

Komunikat w sprawie rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2020 roku

Rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych z serii PS0425 emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 0,65 %.
Czytaj dalej
6
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa
Czytaj dalej
8
lip

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Czytaj dalej
10
lip

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - czerwiec 2020

Według stanu na koniec czerwca 2020 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 573,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej (2,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
10
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2019 roku

Wartość produkcji sprzedanej ogółem wyrobów własnych producentów w 2019 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 3,4% i wyniosła 1 212 704 640,8 tys. zł.
Czytaj dalej
10
lip

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2020

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
13
lip

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2019 roku

W 2019 r. badaniem objęto 54 podmioty prowadzące działalność faktoringową. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 27,9% i wyniosła 315 024 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 22 083 klientów.
Czytaj dalej
13
lip

Biblioteki publiczne w 2019 roku

Według stanu na koniec 2019 r. funkcjonowało 7 881 bibliotek publicznych, w tym 5 272 filie bilioteczne. Bilioteki publiczne prowadziły 875 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 995 punktów bibliotecznych. W ciągu roku 5 983,7 tys. czytelników wypożyczyło na zewnątrz 102,7 mln woluminów księgozbioru.
Czytaj dalej
15
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2020 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - maj br. wyniosły w cenach bieżących 393,3 mld PLN w eksporcie oraz 384,3 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 9,0 mld PLN, w analogicznym okresie ub. roku wyniosło minus 0,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. spadł zarówno eksport, jak i import odpowiednio o 7,4% i o 9,6%.
Czytaj dalej
15
lip

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,3% (przy wzroście cen usług – o 7,4% i towarów – o 1,8%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,6% (przy wzroście cen usług – o 1,3% i towarów – o 0,3%).
Czytaj dalej
15
lip

Kultura fizyczna w Polsce w 2019 roku

W 2019 r. w Polsce działało 70 związków sportowych. W porównaniu do 2018 r. zwiększyła się liczba trene-rów i sędziów zarejestrowanych w polskich związ-kach sportowych, spadła natomiast liczba reprezen-tantów Polski. Organizacje kultury fizycznej zrze-szały 2,2 tys. jednostek. W odniesieniu do roku ubie-głego zmalała zarówno liczba jednostek, jak i człon-ków oraz ćwiczących w tych organizacjach.
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 (wzrost cen o 3,9 %).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 r. w stosunku do maja 2020 r. wyniósł 100,6 (wzrost cen o 0,6%).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w drugim kwartale 2020 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2020 r. w stosunku do I kwartału 2020 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3 %).
Czytaj dalej
15
lip

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w drugim kwartale 2020 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2020 r. w stosunku do I kwartału 2020 r. wyniósł 100,5 (wzrost cen o 0,5 %).
Czytaj dalej
16
lip

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2019 roku

W 2019 r. badaniem zostały objęte 282 podmioty prowadzące działalność pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków własnych1. Przedsiębiorstwa te obsłużyły 3 792 tys. klientów, udzielając im 5 091 tys. kredytów i pożyczek o łącznej wartości 42 876 mln zł.
Czytaj dalej
16
lip

Zwierzęta gospodarskie w 2019 roku

Stan pogłowia zwierząt wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na koniec okresów sprawozdawczych w 2019 r. Tendencje rozwojowe w chowie zwierząt i ocena możliwości produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie produkcji towarowej. Reprodukcja stada, straty przy odchowie zwierząt.
Czytaj dalej
16
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020

Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji statystycznych o poziomie życia ludności, sytuacji gospodarczej kraju oraz stanie środowiska naturalnego, z uwzględnieniem uwarunkowań przestrzennych. Uzupełnieniem danych dla Polski jest zestaw wybranych informacji z zakresu porównań międzynarodowych.
Czytaj dalej
17
lip

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 roku

17
lip

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2020 r.

17
lip

Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w pierwszym półroczu 2020 r.

17
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 roku

17
lip

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2020 roku

17
lip

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w drugim kwartale 2020 roku

17
lip

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2020 roku

17
lip

Rynek materiałów budowlanych w latach 2015-2018

20
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2020 roku

20
lip

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2020 roku

20
lip

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2020 roku

20
lip

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2020 roku

21
lip

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku

21
lip

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2020 roku

21
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2020 roku

22
lip

Koniunktura konsumencka - lipiec 2020 roku

22
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2020 roku

22
lip

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2020 roku

23
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w czerwcu 2020 r.

23
lip

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2020 roku

23
lip

Biuletyn Statystyczny Nr 6/2020

23
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2020 r.)

24
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (lipiec 2020)

27
lip

Obrót nieruchomościami w 2019 roku

28
lip

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2019 roku

28
lip

Polska w Unii Europejskiej 2020

30
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 roku

30
lip

Działalność służb ratowniczych w 2019 roku

30
lip

Trwanie życia w 2019 roku

31
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2019 r.

31
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2020 roku

31
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2019 roku

31
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2020 roku

Publikacje urzędów statystycznych

1
lip

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie zawiera dane nt. zakładów stacjonarnych pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2019 r. oraz prezentuje zmiany, jakie zaistniały w relacji do lat 2018 oraz 2012.
Czytaj dalej
2
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja sygnalna zawierająca najważniejsze dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie świętokrzyskim.
Czytaj dalej
6
lip

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja zawiera informacje o stanie i strukturze ludności, ruchu naturalnym oraz migracjach wewnętrznych i zagranicznych w 2019 r. Opracowanie obejmuje syntezę wzbogaconą prezentacją graficzną procesów demograficznych, uwagi metodologiczne oraz część tabelaryczną.
Czytaj dalej
7
lip

Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2019 r.
Czytaj dalej
9
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i których budowę rozpoczęto oraz budynków oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
10
lip

Światowy Dzień Ludności

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
10
lip

Światowy Dzień Ludności 2020 - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
13
lip

Sytuacja demograficzna województwa opolskiego w latach 2010-2019

Urząd Statystyczny w Opolu

Urząd Statystyczny w Opolu przekazuje Państwu publikację „Sytuacja demograficzna województwa opolskiego w latach 2010–2019”, która w nowym wydaniu w serii „Analizy statystyczne” stanowi kontynuację opracowywanej w ubiegłych latach publikacji „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim”. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji na temat sytuacji demograficznej województwa opolskiego, diagnozy, zmian jakie zaszły w latach 2010–2019 oraz prognoz statystycznych na kolejne lata. Kompozycja publikacji obejmuje syntezę oraz część analityczną, która pogrupowana jest w następujące rozdziały tematyczne: stan i struktura ludności, ruch naturalny oraz migracje. Komentarz analityczny wzbogacono wykresami i mapami, które w usystematyzowany i syntetyczny sposób obrazują zróżnicowanie procesów demograficznych. Omawiane procesy demograficzne zachodzące w województwie opolskim zaprezentowano w wymiarze wewnątrzregionalnym i międzyregionalnym. Większość rozpatrywanych zagadnień przedstawiono w układzie gminnym lub powiatowym, a dodatkowo w wybranych aspektach zaprezentowano dane statystyczne w relacji do kraju i innych województw.
Czytaj dalej
14
lip
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczono informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto i na których realizację wydano pozwolenia, a także budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2019 r. w województwie wielkopolskim oddano do użytkowania 10467 nowych budynków mieszkalnych, tj. o 631 (o 6,4%) więcej niż przed rokiem. W tej liczbie było 10126 budynków jednorodzinnych (o 613, tj. o 6,4%, więcej niż w 2018 r.) i 341 wielorodzinnych (o 18, tj. o 5,6%, więcej niż przed rokiem).
Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2019 r. w województwie mazowieckim oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
17
lip

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie małopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

22
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

22
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie śląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

22
lip

Ochrona zdrowia w województwie małopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

23
lip

Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

24
lip

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

24
lip

Rolnictwo w województwie małopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
lip

Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

27
lip

Województwo świętokrzyskie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

27
lip

Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
lip

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2020 r.- INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - czerwiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - czerwiec 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - czerwiec 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - czerwiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
lip

Statystyka Warszawy. Czerwiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
lip

Rolnictwo w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2018-2019

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
lip

Ceny w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
lip

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - lipiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Lipiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
lip

Zielona Góra i Gorzów Wlkp. II kwartał 2020 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Podmioty działające w obszarze kultury w województwie małopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
lip

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2019/2020

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2019/2020

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
lip

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubuskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Rolnictwo w województwie dolnośląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
lip

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii SA w imieniu Ministerstwa Klimatu

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce.Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii. Publikacja wydawana z częstotliwością miesięczną.
31
lip

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

31
lip

Elektroenergetyka polska w 2019 r.

Agencja Rynku Energii SA w imieniu Ministerstwa Klimatu

Do góry

Newsletter