Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
czer

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2014-2018

Publikacja jest opracowaniem rachunków narodowych według kwartałów. Obejmuje kwartalne szacunki produktu krajowego brutto za lata 2014-2018.
Czytaj dalej
4
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,3% (wskaźnik cen 102,3).
Czytaj dalej
5
czer

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - IV kwartał 2018 r.

Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności zawierający podstawowe informacje na temat prowadzonego badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w poprzednich kwartałach. Folder zawiera ogólne dane charakteryzujące sytuację na rynku pracy.
Czytaj dalej
5
czer

Kultura w 2018 roku

W 2018 r. kinach odnotowano 59,2 mln widzów (o 4,3% więcej w porównaniu z 2017 r.). Muzea zwiedziło 38,1 mln osób (o 1,7% więcej niż w 2017 r.). W przedstawieniach/koncertach organizowanych przez teatry i instytucje muzyczne uczestniczyło 14,9 mln widzów i słuchaczy (o 12,3% więcej w porównaniu z 2017 r.).
Czytaj dalej
7
czer

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2018 roku

W 2018 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia prawie 3,2 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało ponad 4,6 mln osób. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie jednego dnia leczonych było 1,3 mln osób, a w trybie stacjonarnym 66 tys. osób.
Czytaj dalej
10
czer

Popyt na pracę w pierwszym kwartale 2019 roku

W końcu I kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy w jednostkach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 142,5 tys. i była większa niż w końcu IV kwartału 2018 r. o 3,3 tys., tj. o 2,3%.
Czytaj dalej
10
czer

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON maj 2019

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
10
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 1/2019

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
11
czer

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2019

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - kwiecień br. wyniosły w cenach bieżących 325,0 mld PLN w eksporcie oraz 325,7 mld PLN w imporcie.
Czytaj dalej
13
czer

Polska w Unii Europejskiej. Portret statystyczny

W 2019 r. mija 15 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji przekazujemy Państwu publikację „Polska w Unii Europejskiej. Portret statystyczny”.
Czytaj dalej
14
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,2% (przy wzroście cen towarów – o 0,6% i spadku cen usług – o 0,9%).
Czytaj dalej
14
czer

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2018/2019 (wyniki wstępne)

Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. w uczelniach kształciło się 1 230,3 tys. osób, o 61,6 tys. mniej w stosunku do poprzedniego roku, w tym 73,3% w uczelniach publicznych.
Czytaj dalej
14
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2007-2017

W Polsce w latach 2007-2017 nastąpiła poprawa efektywności energetycznej. Energochłonność pierwotna obniżała się w tym okresie średnio o ponad 2% rocznie, a energochłonność finalna o 2%.
Czytaj dalej
14
czer

Przewozy ładunków i pasażerów w 2018 roku

W 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost przewozów ładunków wszystkimi rodzajami transportu, z wyjątkiem śródlądowego transportu wodnego. Zwiększyły się również przewozy pasażerów transportem kolejowym, morskim i wodnym śródlądowym.
Czytaj dalej
14
czer

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2018 roku

W końcu 2018 r. działalność leczniczą prowadziło 271 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które w ciągu roku przyjęły 838,5 tys. kuracjuszy, w tym 759,8 tys. leczonych stacjonarnie. W 29 stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej opieką medyczną objęto 70,8 tys. pacjentów.
Czytaj dalej
14
czer

Budownictwo w pierwszym kwartale 2019 roku

W I kwartale 2019 roku odnotowano wzrost liczby oraz powierzchni użytkowej zarówno mieszkań jak i nowych budynków niemieszklanych oddanych do użytkowania, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Czytaj dalej
14
czer

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 r. w stosunku do kwietnia 2019 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).
Czytaj dalej
17
czer

Zastosowanie metodologii UE do zdefiniowania obszarów rynku pracy w Polsce

Publikacja „Zastosowanie metodologii UE do zdefiniowania obszarów rynku pracy w Polsce” jest rezultatem realizacji grantu Komisji Europejskiej – Eurostatu, kierowanego przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Celem projektu było zastosowanie unijnej metodologii do zdefiniowania obszarów rynku pracy w Polsce.
Czytaj dalej
17
czer

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. (dane wstępne)

Na koniec 2018 r. liczba osób pracujących w gospodarce narodowej wg danych wstępnych ukształtowała się na poziomie 16,0 mln osób. W stosunku do 2017 r. oznacza to wzrost o 2,0%.
Czytaj dalej
17
czer

Ceny w gospodarce narodowej w latach 2013-2017

19
czer

Koniunktura konsumencka - czerwiec 2019 roku

19
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 roku

19
czer

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019 roku

19
czer

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2019 roku

19
czer

Energia 2019 (folder)

19
czer

Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2019 roku

21
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2019 roku

21
czer

Ceny produktów rolnych w maju 2019 roku

21
czer

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2019 roku

21
czer

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 roku

21
czer

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2019 roku

21
czer

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2019 roku

21
czer

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2019 r.)

24
czer

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2018 roku

24
czer

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2019 roku

24
czer

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2019 roku

24
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-III 2019 roku

24
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2018 roku

24
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2019 roku

24
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2019 roku

24
czer

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2019 roku

24
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (czerwiec 2019)

24
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2007-2017

26
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2019 r.

26
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2019 roku

26
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2019

27
czer

Popyt na pracę w 2018 roku

28
czer

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2018 roku

28
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 roku

28
czer

Ochrona środowiska 2018 rok

28
czer

Infrastruktura komunalna w 2018 roku

28
czer

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 roku

28
czer

Apteki i punkty apteczne w 2018 roku

28
czer

Rynek dzieł sztuki i antyków w 2018 roku

28
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2018 roku

28
czer

Wiadomości Statystyczne nr 6/2019 (696)

28
czer

Turystyka w 2018 roku

28
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2019 roku

28
czer

Warunki pracy w 2018 roku

28
czer

Bezrobocie rejestrowane. I kwartał 2019 roku

28
czer

Rolnictwo w 2018 roku

28
czer

Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 roku

28
czer

Przemysł - wyniki działalności w 2018 roku

28
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017

Publikacje urzędów statystycznych

3
czer
3
czer

Przegląd Statystyczny Warszawy. I kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
7
czer

Poznań - biuletyn statystyczny (I kwartał 2019)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
10
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu kolejną edycję publikacji zatytułowanej „Ludność, ruch naturalny ludności i migracje w województwie łódzkim w 2018 r.”. W opracowaniu zaprezentowano podstawowe informacje o sytuacji demograficznej województwa na tle lat poprzednich. Publikacja przedstawia wyniki bilansu ludności, sporządzonego według stanu w dniu 31.12.2018 r. Pierwsza część opracowania zawiera analizę zmian w: liczbie i strukturze ludności, liczbie urodzeń żywych i zgonów, małżeństw, separacji i rozwodów, a także informacje o migracjach mieszkańców województwa łódzkiego. Drugą część publikacji stanowi obszerny zestaw tablic, w których przedstawiono szczegółowe dane demograficzne charakteryzujące województwo, a także wybrane informacje w przekroju powiatów i gmin. Uzupełnienie stanowią kartogramy prezentujące najistotniejsze zagadnienia w przekroju terytorialnym.

Czytaj dalej
10
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja prezentuje podstawowe informacje statystyczne o stanie i strukturze ludności, małżeństwach, ruchu naturalnym oraz migracjach. Dane ujęto w przekroju terytorialnym według podregionów, powiatów i gmin. Ponadto, sytuację demograficzną województwa opolskiego przedstawiono na tle kraju oraz innych województw, a także w porównaniu z latami 2010 i 2017.
Czytaj dalej
10
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za kwiecień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
11
czer

Statystyczne Badania Rolnicze 2019

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
13
czer

Światowy Dzień Krwiodawstwa

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
13
czer

Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W czerwcu 2018 r. w województwie mazowieckim łączna powierzchni gospodarstw rolnych wyniosła 2474,5 tys. ha. W porównaniu z 2017 r. zwiększyła się zarówno ogólna powierzchnia gospodarstw, jak i powierzchnia użytków rolnych. W grudniu 2018 r. odnotowano wzrost w skali roku liczebności stada bydła, trzody chlewnej, drobiu oraz owiec.
Czytaj dalej
13
czer

Światowy Dzień Krwiodawstwa - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
14
czer

20 lat województwa łódzkiego

Urząd Statystyczny w Łodzi

Dane i wskaźniki prezentujące zmiany w istotnych obszarach życia społeczno-gospodarczego mieszkańców województwa łódzkiego oraz ważniejsze wskaźniki sytuacji gospodarczej regionu.
Czytaj dalej
14
czer

Przewozy ładunków i pasażerów 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost przewozów ładunków wszystkimi rodzajami transportu, z wyjątkiem śródlądowego transportu wodnego. Zwiększyły się również przewozy pasażerów transportem kolejowym, morskim i wodnym śródlądowym.
Czytaj dalej
17
czer

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

21
czer

Popyt na pracę w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

21
czer

Poznań w 2018 (wkładka promocyjna)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

21
czer

Dzień Ojca - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

25
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

26
czer

Piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego oraz zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie małopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

26
czer

Biuletyn Statystyczny Szczecina I kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
czer

Żłobki i kluby dziecięce w województwie małopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
czer

Historia spisów ludności na obszarze Wielkopolski (wkładka promocyjna)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
czer

Turystyka w województwie lubuskim w latach 2016 - 2018

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
czer

Informacja prasowa - publikacja "Turystyka w województwie lubuskim w latach 2016-2018"

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Warunki pracy w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Pracujący w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
czer

Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie małopolskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
czer

Rolnictwo w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) (wkładka promocyjna)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

28
czer

Informacja o zasobach węgla kamiennego na podstawie sprawozdania G-09.9

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

28
czer

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

28
czer

Biuletyn Statystyczny Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Do góry

Newsletter