Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

13
maj

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 12,4% (przy wzroście cen towarów – o 13,1% i usług – o 10,1%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 2,0% (w tym towarów – o 2,3% i usług – o 1,2%).
Czytaj dalej
23
maj

Raport zawierający wstępne wyniki NSP 2021

Niniejsze opracowanie przedstawia wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Czytaj dalej
25
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w kwietniu 2022 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
25
maj

Biuletyn Statystyczny Nr 4/2022

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
4
maj

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 4/2022

2 maja 2022 r. ukazał się numer nr 4/2022 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2022/4.
Czytaj dalej
4
maj

Zeszyt metodologiczny. Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego. Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Obecne opracowanie zeszytu metodologicznego Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego. Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych jest uaktualnioną wersją poprzedniej wersji publikacji wydanej pod tym samym tytułem w 2019 r. Celem opracowania zeszytu metodologicznego było przybliżenie odbiorcom aktualnych informacji na temat realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny badań z zakresu zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Czytaj dalej
6
maj

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2021 roku

W 2021 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia blisko 3,1 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało ponad 3,4 mln pacjentów. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie stacjonarnym leczonych było blisko 1,6 mln osób.
Czytaj dalej
6
maj

Pracownicze Plany Kapitałowe 2021

Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec 2021 r. wyniosły 7,7 mld zł, co oznacza ich wzrost o 4,8 mld zł w ciągu roku.
Czytaj dalej
9
maj

Zeszyt metodologiczny. Popyt na pracę

Zeszyt metodologiczny poświęcony badaniu popytu na pracę.
Czytaj dalej
10
maj

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w 1 kwartale 2022 roku

W I kwartale 2022 roku odnotowano 92 882 rejestracje przedsiębiorstw, tj. o 10,3% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 88 upadłości, tj. o 30,2% mniej niż w I kwartale 2021 roku.
Czytaj dalej
10
maj

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON kwiecień 2022

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
10
maj

Baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą

Baza organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą dokumentuje organizacyjny oraz instytucjonalny aspekt obecności i aktywności Polonii i Polaków poza granicami kraju, ze szczególnym uwzględnieniem działalności o charakterze społecznym, kulturalnym i religijnym. Stanowi usystematyzowane, funkcjonalne, łatwo dostępne, a docelowo względnie wyczerpujące narzędzie o charakterze informacyjno-porządkującym. W obecnym kształcie służy przede wszystkim do łatwej lokalizacji podmiotu bądź wybranej grupy podmiotów w oparciu o określone cechy terytorialne, chronologiczne i rzeczowe. Należy jednak zaznaczyć, że baza nie może być traktowana jako pełny i aktualny „spis” organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą. Dynamiczny charakter oraz skala badanego zjawiska wykluczają osiągnięcie stanu wynikowego w pełni odzwierciedlającego liczebność organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą faktycznie funkcjonujących w określonej jednostce lub cezurze czasu.
Czytaj dalej
11
maj

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - kwiecień 2022

Według stanu na koniec kwietnia 2022 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 870,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,2% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
11
maj

Działalność galerii sztuki w 2021 roku

W 2021 r. działalność wystawienniczą prowadziło 313 galerii sztuki (o 1,9% więcej w porównaniu z 2020 r.). Galerie sztuki zorganizowały w Polsce 3,1 tys. wystaw, które zwiedziło 3,4 mln osób.
Czytaj dalej
11
maj

Działalność muzeów w 2021 roku

W 2021 r. działalność prowadziło 939 muzeów i oddziałów muzealnych. Zwiedziło je 25,3 mln osób. Muzea prezentowały 2,5 tys. wystaw stałych oraz zorganizowały 3,6 tys. wystaw czasowych w kraju (w tym 33 wystawy z zagranicy).
Czytaj dalej
11
maj

Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2021 roku

W 2021 r. w Polsce działalność prowadziło 185 teatrów i instytucji muzycznych. Wystawiły one 30,0 tys. przedstawień/koncertów, w których uczestniczyło 4,7 mln widzów/słuchaczy. Odbyło się 717 premier. Teatry i instytucje muzyczne miały w repertuarze 3,8 tys. tytułów przedstawień/koncertów.
Czytaj dalej
11
maj

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 roku

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 6235,22 zł.
Czytaj dalej
12
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji

Na podstawie art. 40c ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.[1])) ogłasza się, że wskaźnik rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego, równy średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji, wyniósł 107,07 (wzrost o 7,07%).
Czytaj dalej
12
maj

Obwieszczenie w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2021 r.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. z 2021 r. poz. 151) ogłasza się, że według pierwszego szacunku wartość produktu krajowego brutto w 2021 r. wyniosła 2622,2 mld zł.
Czytaj dalej
13
maj

Rynek dzieł sztuki i antyków w 2021 roku

W 2021 r. wartość sprzedaży dzieł sztuki i antyków wyniosła 591,2 mln zł i w porównaniu z 2020 r. wzrosła o 172,8 mln zł. Największą wartość sprzedaży dzieł sztuki i antyków podmioty uzyskały poprzez tradycyjne aukcje – 381,9 mln zł, co w porównaniu z 2020 r. stanowiło wzrost o 43,2%.
Czytaj dalej
13
maj

Infografika - Międzynarodowy Dzień Rodzin 15 maja

Infografika - Międzynarodowy Dzień Rodzin 15 maja
Czytaj dalej
16
maj

Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2021 r.

W okresie od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej uczestniczyło 38,8% Polaków (36,7% kobiet oraz 41,0% mężczyzn). Mieszkańcy Polski podejmowali aktywność fizyczną głównie dla przyjemności i rozrywki. Najczęstszą formą uprawiania sportu i rekreacji była jazda na rowerze. Średni koszt poniesiony na sport i rekreację ruchową przez gospodarstwo domowe wyniósł 870 zł, w tym na zakup sprzętu sportowego – 154 zł.
Czytaj dalej
16
maj

Umieralność w 2021 roku. Zgony według przyczyn - dane wstępne

Liczba zgonów w 2021 roku przekroczyła o blisko 154 tys. średnioroczną wartość z ostatnich 50 lat (519,5 tys. do 366 tys.), natomiast współczynnik zgonów na 100 tys. ludności osiągnął wartość wyższą o blisko 117 w stosunku do 2020 r.
Czytaj dalej
17
maj

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za 1 kwartał 2022 roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 1 kwartale 2022 r. zwiększył się realnie o 8,5% rok do roku wobec spadku o 0,6% w analogicznym okresie 2021 r.
Czytaj dalej
17
maj

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2022 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - marcu br. wyniosły w cenach bieżących 361,5 mld PLN w eksporcie oraz 391,5 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 30,0 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 10,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 18,0%, a import o 32,3%.
Czytaj dalej
18
maj

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
18
maj

Piecza zastępcza w 2021 roku

Na koniec 2021 r. w pieczy zastępczej przebywało 72,3 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej, w tym 56,4 tys. w pieczy rodzinnej oraz 15,9 tys. w pieczy instytucjonalnej. W porównaniu z 2020 r. liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej zwiększyła się o 1,1%.
Czytaj dalej
18
maj

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-XII 2021

Podstawowe informacje o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Półroczna publikacja prezentuje m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto oraz wskaźniki płynności.
Czytaj dalej
19
maj

Zgony według tygodni

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
19
maj

Wykorzystanie małych turystycznych obiektów noclegowych w 2021 r.

Z turystycznych obiektów noclegowych posiadających mniej niż 10 mniej miejsc noclegowych w 2021 r. skorzystało 874,5 tys. turystów, którym udzielono 3,1 mln noclegów. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w tego typu obiektach wyniósł 22,1%.
Czytaj dalej
20
maj

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - maj 2022 roku

W maju br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do prezentowanego w kwietniu. W większości badanych obszarów sygnalizowana jest poprawa składowych „prognostycznych”, natomiast w przypadku „diagnostycznych” poprawa lub brak zmian.
Czytaj dalej
20
maj

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2022 roku

W kwietniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z kwietniem 2021 r. było wyższe o 2,8% i wyniosło 6496,6 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie wzrosło minimalnie (o 0,2%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2022 r. w porównaniu z kwietniem 2021 r. było wyższe o 14,1% i wyniosło 6626,95 zł (brutto). Względem marca 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało o 0,6%.
Czytaj dalej
20
maj

Ceny produktów rolnych w kwietniu 2022 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w kwietniu 2022 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 8,7%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 45,1%).
Czytaj dalej
20
maj

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2022 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2022 r. wzrosły w stosunku do marca 2022 r. o 1,9%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 23,3%.
Czytaj dalej
20
maj

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2022 roku

W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 13,0% w porównaniu z kwietniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 44.2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 11,3%. W okresie styczeń – kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 15,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 15,4%.
Czytaj dalej
20
maj

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2022 roku

Według wstępnych danych, w kwietniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 11,0%, a w porównaniu z marcem 2022 r. - o 1,0%.
Czytaj dalej
20
maj

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w 2021 roku

W 2021 r. wydano w Polsce więcej zezwoleń na pracę cudzoziemców niż w roku poprzednim. Podobna sytuacja miała miejsce w latach 2015–2019, kiedy to obserwowano w Polsce systematyczny wzrost liczby wydawanych zezwoleń. Wyjątek stanowił 2020 r. w którym obserwowany był roczny spadek liczby wydanych zezwoleń na pracę do czego mogła przyczynić się pandemia COVID-19. W 2021 r. wydano w Polsce 504,2 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców. Było to więcej o 97,7 tys. niż w 2020 r. oraz o 438,4 tys. więcej w porównaniu z 2015 r. Nadal najczęściej wydawane one były obywatelom Ukrainy.
Czytaj dalej
20
maj

Kinematografia w 2021 roku

Według stanu na koniec 2021 r. w Polsce działały 523 kina stałe (o 2,3% więcej niż w 2020 r.). W kinach stałych wyświetlono 1,4 mln seansów, które obejrzało 27,5 mln widzów. W 2021 r. wyprodukowano w Polsce 302 filmy przeznaczone do prezentacji w kinach i telewizji.
Czytaj dalej
20
maj

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2022 roku

W związku z art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655 i 974) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2022 r. wyniosło 6626,95 zł.
Czytaj dalej
20
maj

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2022 roku

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447 oraz z 2022 r. poz. 830 i 872) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 2022 r. wyniosło 6626,43 zł.
Czytaj dalej
20
maj

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2022 roku

W związku z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 545 oraz z 2015 r. poz. 1169) ogłasza się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2022 r. w stosunku do IV kwartału 2021 r. wzrosły o 3,4 %.
Czytaj dalej
23
maj

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (marzec 2022 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
23
maj

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2022 roku

W pierwszych czterech miesiącach 2022 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
23
maj

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2021 roku

W 2021 r. usługi przez Internet udostępniała większość jednostek administracji publicznej, w tym wszystkie urzędy administracji samorządowej. 99,9% jednostek korzystało z dostępu do Internetu za pomocą stałego łącza w technologii DSL. Zdalny dostęp do zasobów jednostki umożliwiało 96,4% urzędów.
Czytaj dalej
23
maj

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2022 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w kwietniu br. była wyższa o 9,3% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem spadek o 4,2%) oraz niższa o 5,9% w stosunku do marca br. roku (przed rokiem wzrost o 9,9%).
Czytaj dalej
23
maj

Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2022 roku

Sprzedaż detaliczna[1] w cenach stałych w kwietniu 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 19,0% (wobec wzrostu o 21,1% w kwietniu 2021 r.). W porównaniu z marcem 2022 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 0,1%. W okresie styczeń-kwiecień[2] 2022 r. sprzedaż wzrosła r/r o 10,8% (wobec wzrostu o 6,4% w 2021 r.)
Czytaj dalej
23
maj

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2021 roku

Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. na terenie całego kraju działało 2 015 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej, które posiadały łącznie 127,3 tys. miejsc. Przebywało w nich 114,3 tys. mieszkańców, w tym 55,5 tys. kobiet.
Czytaj dalej
24
maj

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (maj 2022)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
24
maj

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-marzec 2022 roku

W 1 kwartale 2022 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Znaczącej poprawie uległy również wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 1,3% od notowanych w 1 kwartale 2021 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 4,6%).
Czytaj dalej
25
maj

Koniunktura konsumencka - maj 2022 roku

W maju 2022 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 38,4a i był o 1,2 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
25
maj

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w kwietniu 2022 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
25
maj

Imprezy masowe w 2021 roku

W 2021 r. zorganizowano 3,0 tys. imprez masowych, o 89,5% więcej niż w 2020 r. Imprezy masowe zgromadziły łącznie 11,0 mln uczestników, o 6 mln więcej w porównaniu z 2020 r. (wzrost o 123,4%).
Czytaj dalej
25
maj

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w kwietniu 2022 r.

W kwietniu 2022 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób raportowały wyprodukowanie 12 363 980 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 6 422 665 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej
25
maj

Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 1 kwartał 2022 roku

W 1 kw. 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,0% ludności w wieku 15–89 lat. W porównaniu z 4 kw. 2021 r. wskaźnik ten pozostał na tym samym poziomie, natomiast w odniesieniu do 1 kw. 2021 r. zwiększył się o 0,7 p.proc.
Czytaj dalej
25
maj

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za pierwszy kwartał 2022 r.

Ogłasza się, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2022 r. wyniosła 5252 zł.
Czytaj dalej
25
maj

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2021 r.

Ogłasza się, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 106,0 (wzrost cen o 6 %).
Czytaj dalej
25
maj

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu kwietnia 2022 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu kwietnia 2022 r.
Czytaj dalej
25
maj

Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia w latach 2011-2022

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2022 oraz stopa bezrobocia rejestrowanego wyrównana sezonowo w latach 2011-2022.
Czytaj dalej
27
maj

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za pierwszy kwartał 2022 r.

30
maj

Polska w liczbach 2022

31
maj

Ludność według cech społecznych – wyniki wstępne NSP 2021

31
maj

Sytuacja gospodarstw domowych w 2021 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych

31
maj

Żłobki i kluby dziecięce w 2021 roku

31
maj

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 1 kwartale 2022 roku

31
maj

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 roku

31
maj

Przewozy ładunków i pasażerów w 2021 roku

31
maj

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2022 roku

31
maj

Skup i ceny produktów rolnych w 2021 roku

Publikacje urzędów statystycznych

5
maj

Notatka informacyjna - Informacja o sytuacji demograficznej województwa podlaskiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W notatce przedstawiono podstawowe dane o ludności w województwie podlaskim, tj. liczba ludności, małżeństwa, urodzenia żywe, zgony, przyrost naturalny oraz saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały.
Czytaj dalej
9
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za marzec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
11
maj

Turystyka w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie przedstawia wyniki badania o wykorzystaniu obiektów noclegowych turystyki w województwie opolskim w 2021 r. Badaniem objęte były turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych. W 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 213,3 tys. turystów, tj. o 52,3% mniej w porównaniu z ub. rokiem. Turystom tym udzielono 467,3 tys. noclegów, tj. o 50,2% mniej. W porównaniu z 2019 r. odnotowano niższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych oraz niższy stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych.
Czytaj dalej
18
maj

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.
Czytaj dalej
18
maj

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Dostęp do łączy szerokopasmowych deklarowało 98,4% przedsiębiorstw. Udział przedsiębiorstw wyposażających swoich pracowników w urządzenia przenośne umożliwiające mobilny dostęp do Internetu wyniósł 76,3%. Odsetek podmiotów, w których wzrósł poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych z powodu pandemii COVID-19 wyniósł 33,6%.
Czytaj dalej
18
maj

Turystyka w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych w województwie mazowieckim skorzystało 3027,3 tys. turystów, którym udzielono 5475,9 tys. noclegów. W porównaniu z 2020 r. było to więcej odpowiednio o 43,0% i o 34,9%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 27,5% i w ciągu roku wzrósł o 6,2 p. proc.
Czytaj dalej
18
maj

Turystyka w m.st. Warszawie w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych w Warszawie skorzystało 2029,8 tys. turystów, którym udzielono 3479,6 tys. noclegów. W porównaniu z 2020 r. było to więcej odpowiednio o 53,4% i o 48,9%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 30,5% i w ciągu roku zwiększył się o 8,1 p. proc.
Czytaj dalej
18
maj

Żłobki i kluby dziecięce w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Rok 2021 jest kolejnym, w którym wzrosła zarówno liczba placówek jak i oferowanych przez nie miejsc. W żłobkach i klubach dziecięcych w ciągu roku przebywało o 11,9% więcej dzieci niż w 2020 roku.
Czytaj dalej
20
maj

Turystyka w województwie podlaskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczono ogólne dane o turystycznych obiektach noclegowych w województwie podlaskim tj. obiekty, miejsca noclegowe oraz ich wykorzystanie, korzystający z noclegów i udzielone noclegi.
Czytaj dalej
20
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego 2022

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W publikacji zaprezentowano informacje charakteryzujące stan i ochronę środowiska, sytuację demograficzną, edukację, zasoby pracy, jakość życia, stan gospodarki, a także finanse jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim.
Czytaj dalej
20
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego 2022

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie składa się z komentarzy analitycznych uzupełnionych tablicami szczegółowymi dla województwa oraz ilustracjami graficznymi w formie map i wykresów przedstawiających wybrane cechy, zjawiska i zaobserwowane tendencje. Dodatkowo dołączone zostały tablice przekrojowe obrazujące poziom zjawiska w województwie na tle kraju oraz tablice dla Gdańska i pozostałych miast na prawach powiatu w województwie.
Czytaj dalej
20
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2022

Urząd Statystyczny w Katowicach

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2022 Publikacja analityczna opracowana na potrzeby monitorowania celów strategicznych zawartych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Zakres przedmiotowy publikacji pozwala na skuteczną identyfikację potrzeb rozwojowych województwa i stanowi wsparcie dla analiz regionalnych dokonywanych w celu monitorowania założeń polityki publicznej. Dane statystyczne zostały przedstawione w kilku rozdziałach tematycznych charakteryzujących powierzchnię i podział terytorialny województwa, stan środowiska, potencjał społeczny, w tym kapitał ludzki i jakość życia mieszkańców, szeroko rozumianą gospodarkę, w tym produkt krajowy brutto, koniunkturę gospodarczą, przedsiębiorczość, produkcję i usługi oraz finanse jednostek samorządu terytorialnego. Część analityczną publikacji poprzedzono syntezą opisującą podstawowe tendencje zachodzące w poszczególnych dziedzinach społecznych i gospodarczych. Wybrane kategorie danych przedstawiono w ujęciu dynamicznym, a także w odniesieniu do całego kraju. Komentarz analityczny wzbogacono tabelaryczną i graficzną formą prezentacji danych w retrospekcji czasowej 2010-2021. Dla pełniejszego zobrazowania zróżnicowania terytorialnego, wybrane informacje statystyczne zaprezentowano na poziomie powiatów i gmin. Istotną część Raportu stanowią także tablice przeglądowe zawierające wybrane dane o województwie śląskim i Katowicach w latach 2010-2021 oraz o miastach na prawach powiatu za ostatni dostępny rok.
Czytaj dalej
20
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa świętokrzyskiego
Czytaj dalej
20
maj

Turystyka w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące turystyki w województwie łódzkim w 2021 r.
Czytaj dalej
20
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2022

Urząd Statystyczny w Łodzi

„Raport o sytuacji społeczno–gospodarczej województwa łódzkiego 2022”

Czytaj dalej
20
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego 2022

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego 2022
Czytaj dalej
20
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie stanowi źródło informacji na temat sytuacji społecznej i gospodarczej województwa opolskiego, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu. Publikacja zawiera bogaty zestaw danych m.in. z zakresu środowiska, kapitału ludzkiego, jakości życia, przedsiębiorczości, produkcji i usług oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego. Poszczególne kategorie przedstawiono w ujęciu dynamicznym, co umożliwia obserwację skali zjawisk, ogólnych tendencji rozwojowych i kierunków zmian. Ponadto wybrane zjawiska zaprezentowano w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju oraz w odniesieniu do innych województw. Część zagadnień przedstawiono także w przekroju powiatów oraz gmin. Aneks opracowania stanowią tablice przeglądowe prezentujące wybrane dane o województwie opolskim oraz m. Opolu w latach 2010–2021.
Czytaj dalej
20
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2022

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu kolejną edycję Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego, w którym zebrano informacje statystyczne odnoszące się do poziomu rozwoju naszego województwa w następujących obszarach: środowiska, społeczeństwa, gospodarki oraz samorządu terytorialnego.
Czytaj dalej
20
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
Czytaj dalej
20
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego 2022

Urząd Statystyczny w Warszawie

Układ tematyczny publikacji pozwala na skuteczną identyfikację potrzeb rozwojowych Mazowsza i stanowi wsparcie dla analiz regionalnych dokonywanych w celu monitorowania realizacji założeń polityki publicznej. Analizy dokonano w różnych przekrojach terytorialnych, co umożliwiło prezentację rozwarstwienia społecznego i zróżnicowania w rozwoju gospodarczym województwa. Tekst analityczny opracowania wzbogacono tablicami oraz prezentacją graficzną w postaci map i wykresów, co pozwala na szybką i efektywną percepcję informacji statystycznych i przedstawionych za ich pomocą relacji przestrzennych zjawisk.
Czytaj dalej
20
maj
20
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego 2022

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Urząd Statystyczny we Wrocławiu przygotował kolejną edycję rocznego „Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego”. Publikacja to analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych, zasobów pracy, zdawalności egzaminów maturalnych), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Czytaj dalej
23
maj

Turystyka w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Turystyczna baza noclegowa w województwie wielkopolskim obejmowała 584 obiekty, tj. o 10 (o 1,7%) mniej niż przed rokiem, w tym 459 o charakterze całorocznym. Biorąc pod uwagę standard świadczonych usług noclegowych, baza noclegowa składała się z 295 obiektów hotelowych (w tym 202 hoteli) oraz 289 pozostałych obiektów (w tym m.in. 61 kwater agroturystycznych, 40 ośrodków wczasowych oraz po 31 zespołów domków turystycznych i ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych).
Czytaj dalej
25
maj

Dzień Matki - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
26
maj

Turystyka w województwie śląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

W opracowaniu przedstawione zostały informacje dotyczące turystycznej bazy noclegowej województwa śląskiego oraz jej wykorzystania w 2021 r. pochodzące ze sprawozdań o symbolu KT-1 (o wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych).
Czytaj dalej
26
maj

Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie opolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie zawiera informacje o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, ważniejszych wskaźnikach ekonomicznych charakteryzujących podmioty gospodarcze, aktywach obrotowych, zobowiązaniach oraz nakładach inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw.
Czytaj dalej
26
maj

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W końcu lipca 2021 r. liczba turystycznych obiektów noclegowych oferujących zakwaterowanie dla turystów w województwie zachodniopomorskim zmniejszyła się. Pomimo tego liczba miejsc noclegowych była wyższa niż przed rokiem. W ciągu roku więcej osób skorzystało z turystycznych obiektów noclegowych i udzielono więcej noclegów. W skali roku odnotowano poprawę zarówno stopnia wykorzystania miejsc noclegowych jak i pokoi.
Czytaj dalej
27
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

27
maj

Województwo Śląskie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Katowicach

27
maj

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2022 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego I kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 1 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - I kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 2022 (I kwartał 2022)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - 1 kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - kwiecień 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - I kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
maj

Biuletyn statystyczny Krakowa - I kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (kwiecień 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego I kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 1 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - kwiecień 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – I kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego (I kwartał 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego 1 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - I kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - kwiecień 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Statystyka Warszawy. Kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. I kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego I kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Pogranicze polsko-niemieckie 2020 w liczbach

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
maj

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego I-III kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w maju 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
maj

Turystyka w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - maj 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie małopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w maju 2022 r. Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę – oceny i oczekiwania (Aneks)

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – maj 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w maju 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Maj 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w maju 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
maj

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. 1 kw. 2022 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
maj

Międzynarodowy Dzień Dziecka - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
maj

Turystyka w województwie lubuskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
maj

Działalność sceniczna i wystawiennicza w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter