Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

25
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2021 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
25
list

Biuletyn Statystyczny Nr 10/2021

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
2
list

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 10/2021

29 października 2021 r. ukazał się numer 10/2021 "Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician". Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2021/10
Czytaj dalej
2
list

Rynek wewnętrzny w 2020 roku

Analiza działalności handlowej i gastronomicznej podmiotów gospodarczych. Wartość i struktura sprzedaży detalicznej. Sprzedaż hurtowa. Sieć sklepów detalicznych wg form organizacyjnych, powierzchni sprzedażowej oraz sieć placówek gastronomicznych. Stała i sezonowa sieć targowiskowa. Dostawy wybranych towarów konsumpcyjnych na zaopatrzenie kraju. Zapasy wybranych towarów u producenta. Podstawowe wskaźniki finansowe przedsiębiorstw handlowych.
Czytaj dalej
5
list

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 roku

Nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) w 2020 r. wyniosły 32,4 mld zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 7,0%. Wskaźnik intensywności prac B+R, stanowiący udział nakładów wewnętrznych na działalność B+R w PKB, wyniósł 1,39% (w 2019 r. – 1,32%). Wartość nakładów krajowych brutto na działalność B+R przypadająca na 1 mieszkańca wyniosła 845 zł i była o 7,1% większa niż przed rokiem. Liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła o 8,8%.
Czytaj dalej
10
list

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - październik 2021

Według stanu na koniec października 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 812,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych odnotowano dla spółek o 17,5% oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o 2,0%. Liczba nowo zarejestrowanych spółek handlowych zwiększyła się o 19,0 % w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
10
list

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2021 roku

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2021 r. wyniosło 5657,30 zł.
Czytaj dalej
10
list

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON październik 2021

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
12
list

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2021 roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2021 roku zwiększył się realnie o 5,1 % rok do roku, wobec spadku o 1,5% w analogicznym okresie 2020 r.
Czytaj dalej
15
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,8% (przy wzroście cen towarów i usług po – 6,8%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,1% (w tym towarów – o 1,3% i usług – o 0,3%).
Czytaj dalej
15
list

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w III kwartale 2021 roku

W III kwartale 2021 roku odnotowano 85 198 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 2,5% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 79 upadłości (wobec 123 w III kwartale 2020 roku)W III kwartale 2021 roku odnotowano 85 198 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 2,5% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 79 upadłości (wobec 123 w III kwartale 2020 roku).
Czytaj dalej
16
list

Turystyczne obiekty noclegowe na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu 2021 roku

W lipcu i sierpniu 2021 roku w turystycznych obiektach noclegowych zlokalizowanych na obszarach nadmorskich przebywało 1,7 mln turystów, którzy skorzystali z 8,6 mln noclegów. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku liczba turystów była większa o 13,5%, zaś liczba udzielonych noclegów – o 18,3%.
Czytaj dalej
16
list

Emerytury i renty w 2020 r.

Podstawowe informacje dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych. Prezentacja zmian dotyczących liczby świadczeniobiorców, kwoty świadczeń brutto, przeciętnej wysokości świadczenia brutto wg rodzaju (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), dynamiki obserwowanych zmian oraz relacji do przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń - w obrębie pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (integracja danych ZUS, MON, MSWiA oraz MS), jak również systemu ubezpieczeń rolników indywidualnych (dane KRUS).
Czytaj dalej
17
list

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
17
list

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego po trzech kwartałach br. wyniosły w cenach bieżących 942,9 mld PLN w eksporcie oraz 934,7 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8,2 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 29,9 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 24,4%, a import o 28,4%.
Czytaj dalej
18
list

Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2020 roku

W 2020 r. działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziło 177 przedsiębiorstw, tj. o 2,2% mniej niż przed rokiem. Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność biotechnologiczną wyniosły 1 220,3 mln zł i zwiększyły się w skali roku o 2,8%. Działalność nanotechnologiczną prowadziło 71 przedsiębiorstw, tj. o 17,4% mniej niż przed rokiem. Nakłady wewnętrzne poniesione przez przedsiębiorstwa na działalność nanotechnologiczną wyniosły 275,9mln zł i były o 2,4% niższe w porównaniu z rokiem poprzednim.
Czytaj dalej
18
list

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku

W badaniu uczestniczyło 2 279 podmiotów. Instrumenty finansowe w aktywach wykazały 2 164 przedsiębiorstwa na kwotę 603,8 mld zł. W pasywach instrumenty finansowe wykazało 2 011 przedsiębiorstw na kwotę 578,6 mld zł. Instrumenty pochodne w aktywach i pasywach zostały wykazane odpowiednio przez 332 i 405 podmiotów, a wartość tych instrumentów wyniosła 9,1 mld zł i 12,0 mld zł.
Czytaj dalej
18
list

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2020 roku

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2020 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
18
list

Zgony według tygodni

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
19
list

Koniunktura konsumencka - listopad 2021 roku

W listopadzie 2021 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 23,3[1] i był o 5,5 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca
Czytaj dalej
19
list

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021 roku

W październiku 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,5% r/r i wyniosło 6351,1 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 8,4% r/r i wyniosło 5917,15 zł (brutto).
Czytaj dalej
19
list

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021 r. wyniosło 5917,15 zł.
Czytaj dalej
19
list

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2021 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2021 r. wyniosło 5916,83 zł.
Czytaj dalej
19
list

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w trzecim kwartale 2021 roku

Ceny produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2021 r. w stosunku do II kwartału 2021 r. wzrosły o 1,7 %.
Czytaj dalej
22
list

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - listopad 2021 roku

W listopadzie br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w październiku. W większości badanych obszarów odnotowuje się pogorszenie składowych „prognostycznych”, natomiast w przypadku „diagnostycznych” – brak zmian.
Czytaj dalej
22
list

Ceny produktów rolnych w październiku 2021 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w październiku 2021 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,1%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 15,6%).
Czytaj dalej
22
list

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2021 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
22
list

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 roku

W październiku 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto dla osób zatrudnionych w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób wyniosło 5748,24 zł. Było ono o 22,2% wyższe od mediany wynagrodzeń.
Czytaj dalej
22
list

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2021 roku

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2021 r. wzrosły w stosunku do września 2021 r. o 1,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 11,8%.
Czytaj dalej
22
list

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2021 roku

W październiku br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,8% w porównaniu z październikiem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,0% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z wrześniem br. wzrosła o 2,3%. W okresie styczeń – październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 14,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 2,7%.
Czytaj dalej
22
list

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w październiku 2021 roku

Według wstępnych danych, w październiku 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 5,5%, a w porównaniu z wrześniem 2021 r. - o 0,8%.
Czytaj dalej
22
list

Ku lepszemu życiu. Polska w OECD

Czy nasze życie zmierza ku lepszemu? Jak zmieniła się jakość życia mieszkańców Polski na tle pozostałych krajów OECD? Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, sięgnij do publikacji „Ku lepszemu życiu. Polska w OECD”, przygotowanej z okazji 25. rocznicy członkostwa Polski w tej Organizacji. Opierając się na opracowanym przez OECD Indeksie Lepszego Życia (Better Life Index), przedstawia postępy poczynione przez kraje członkowskie na rzecz poprawy jakości życia swoich mieszkańców.
Czytaj dalej
23
list

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-październik 2021 roku

W okresie od stycznia do końca października 2021 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
23
list

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 348,9 mld zł, (wzrost o 16,8% w stosunku do końca czerwca poprzedniego roku). Wartość lokat funduszy wzrosła do 281,3 mld zł (o 5,7%).
Czytaj dalej
23
list

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku

W okresie styczeń-wrzesień 2021 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Znaczącej poprawie uległy również wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 8,5% od notowanych w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku (kiedy miał miejsce spadek o 7,2%).
Czytaj dalej
23
list

Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2021 roku

Sprzedaż detaliczna[1] w cenach stałych w październiku 2021 r. była wyższa niż przed rokiem o 6,9% (wobec spadku o 2,3% w październiku 2020 r.). W porównaniu z wrześniem 2021 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 3,6%. W okresie styczeń-październik[2] 2021 r. sprzedaż wzrosła r/r o 7,4% (wobec spadku o 3,0% w 2020 r.)
Czytaj dalej
23
list

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2021 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w październiku 2021 roku była wyższa o 4,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (przed rokiem spadek o 5,8%) oraz o 0,4% w stosunku do września bieżącego roku (przed rokiem wzrost o 0,5%).
Czytaj dalej
24
list

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 roku

W 2021 r. odsetek osób w wieku 16–74 lata korzystających z usług administracji publicznej przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 47,5%, tj. o 5,6 p. proc. więcej niż w roku poprzednim.
Czytaj dalej
24
list

Komunikat w sprawie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za trzeci kwartał 2021 r.

Cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2021 r. wyniosła 5347 zł.
Czytaj dalej
24
list

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (listopad 2021)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
25
list

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2021 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
25
list

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu października 2021 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu października 2021 r.
Czytaj dalej
25
list

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w październiku 2021 r.

W październiku 2021 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób sprawozdały, że wyprodukowały 390 163 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 5 154 574 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej
25
list

Turyści w bazie noclegowej. Wrzesień 2021 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2021 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
25
list

Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia w latach 2011-2021

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2021 oraz stopa bezrobocia rejestrowanego wyrównana sezonowo w latach 2011-2021.
Czytaj dalej
25
list

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2020 r.

Spośród przedsiębiorstw niefinansowych, deklarujących rozpoczęcie działalności w 2020 r., do roku 2021 aktywnych pozostało 161 048 jednostek, tj. 67,1%. Najwyższy wskaźnik przeżycia pierwszego roku zanotowano dla podmiotów z sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (79,6%).
Czytaj dalej
26
list

Obwieszczenie w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za trzeci kwartał 2021 r.

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2021 r. w stosunku do II kwartału 2021 r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9 %).
Czytaj dalej
26
list

Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (listopad 2021)

W porównaniu z poprzednim miesiącem dominował spadek odsetka podmiotów wskazujących na brak lub nieznaczne negatywne skutki pandemii. Spadek optymizmu był szczególnie wyraźny w przypadku jednostek handlu detalicznego z branży tekstylia, odzież, obuwie (spadek o 26,7 p.proc.) oraz o liczbie pracujących 250 i więcej osób (spadek o 14,2 p.proc.), a także wśród jednostek usługowych z sekcji zakwaterowanie i gastronomia (spadek o 18,6 p.proc.).
Czytaj dalej
29
list

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2018-2020

29
list

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2020 roku

29
list

Gospodarka morska w Polsce w latach 2019-2020

29
list

Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport 2020

30
list

Rachunki leśne w Polsce w 2019 roku

30
list

Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2020 r.

30
list

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2021 roku

30
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw w trzecim kwartale 2021 roku

30
list

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku

30
list

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2020 r.

30
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

30
list

Kultura fizyczna w latach 2019 i 2020

30
list

Ochrona środowiska 2021

30
list

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2020/2021

30
list

Rolnictwo w 2020 roku

30
list

Wybrane aspekty rynku pracy w 2020 roku

30
list

Wypadki przy pracy w 2020 roku

30
list

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2020

30
list

Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2019/2020

30
list

Gospodarka materiałowa w 2020 roku

30
list

Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2020 r.

30
list

Rocznik Statystyczny Leśnictwa ​2021

30
list

Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2016–2020

Publikacje urzędów statystycznych

5
list

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) w 2020 r. wyniosły 32,4 mld zł i wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 7,0%. Wskaźnik intensywności prac B+R, stanowiący udział nakładów wewnętrznych na działalność B+R w PKB, wyniósł 1,39% (w 2019 r. – 1,32%). Wartość nakładów krajowych brutto na działalność B+R przypadająca na 1 mieszkańca wyniosła 845 zł i była o 7,1% większa niż przed rokiem. Liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła o 8,8%.
Czytaj dalej
8
list

Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-białoruskiej w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowano dane dotyczące ruchu granicznego na granicy polsko-białoruskiej.
Czytaj dalej
8
list

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. III kw. 2021 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS.
Czytaj dalej
9
list

Obrót nieruchomościami w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2020 r. zawarto więcej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości niż przed rokiem. Dominującą formą obrotu nieruchomościami był wolny rynek. Największy udział pod względem ilościowym miały transakcje lokalami mieszkalnymi. W porównaniu z 2019 r. wzrosła średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych za 1 m2 na wolnym rynku.
Czytaj dalej
12
list

Ogólnopolski Dzień Seniora - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
15
list

Aglomeracja Opolska w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczną i gospodarczą Aglomeracji Opolskiej w 2020 r
Czytaj dalej
15
list

Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsza publikacja ma na celu zaprezentowanie najważniejszych tematów z zakresu rynku pracy dotyczących pracujących, bezrobotnych, warunków pracy oraz wynagrodzeń. Poprzez swój zakres i przekrój wzmacnia ona system monitorowania polityki spójności w regionie.
Czytaj dalej
15
list

Obrót nieruchomościami w Warszawie w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2020 r. zawarto mniej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości niż przed rokiem. Dominującą formą obrotu nieruchomościami był wolny rynek. Największy udział pod względem ilościowym miały transakcje lokalami mieszkalnymi.
Czytaj dalej
16
list

Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2020 r. w województwie wielkopolskim odnotowano mniej wypadków przy pracy niż przed rokiem. Mniejsze były również liczba osób poszkodowanych, jak i szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkami przy pracy. Zwiększyła się natomiast liczba dni niezdolności do pracy przypadająca na 1 poszkodowanego.
Czytaj dalej
16
list

Międzynarodowy Dzień Studenta - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
18
list

Wypadki przy pracy w wojewódzwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera informacje dotyczące wypadków przy pracy i poszkodowanych w wypadkach przy pracy w województwie świętokrzyskim w 2020 r.
Czytaj dalej
19
list
23
list

Ze statystyką przez Warszawę 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla m.st. Warszawy i dzielnic.
Czytaj dalej
23
list

Województwo mazowieckie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza, gmin, powiatów i województw.
Czytaj dalej
23
list

Region Mazowiecki Regionalny w 2020 roku

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsza publikacja jest odpowiedzią na potrzeby władz samorządowych i przedstawicieli JST. Charakteryzuje zarówno zróżnicowanie wewnątrz regionu mazowieckiego regionalnego, jak również jego pozycję wśród pozostałych regionów Polski i jest uzupełnieniem wydawanej od lat publikacji Region warszawski stołeczny.
Czytaj dalej
29
list

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego III kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
list

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 3 kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
list

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 2021 (III kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
list

Handel i gastronomia w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
list

Edukacja w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego III kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Ochrona zdrowia w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Ochrona zdrowia w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Ochrona zdrowia w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Ochrona zdrowia w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – III kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego (III kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
list

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - III kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Ochrona zdrowia w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
list

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – listopad 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Wybrane zagadnienia rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Rynek pracy w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Transport w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (X 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - listopad 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Rynek pracy w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – listopad 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (październik 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-III kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - listopad 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - październik 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - październik 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Statystyka Warszawy. Październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Rynek pracy w województwie lubuskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Ochrona środowiska w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

29
list

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2021 r.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

29
list

Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych i odwiedzających jednodniowych do Polski w I półroczu 2021 r.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Do góry

Newsletter