Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
pazdz

Zeszyt metodologiczny. Miesięczny meldunek o działalności gospodarczej przedsiębiorstw

Zeszyt metodologiczny poświęcony miesięcznemu meldunkowi o działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
1
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (wskaźnik cen 99,9), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,6% (wskaźnik cen 102,6).
Czytaj dalej
3
pazdz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wrzesień 2019

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
4
pazdz

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 roku

W 2018 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2146,0 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 3,5% rok do roku oraz o 25,0% w stosunku do roku 2010. Przychody ogółem badanej zbiorowości zwiększyły się o 17,9% r/r (w latach 2010-2018 wzrosły o 73,8%), a liczba pracujących wzrosła o 2,0% r/r (w latach 2010-2018 o 19,9%, tj. o 693,9 tys. osób). Wynik finansowy w 2018 r. ukształtował się na poziomie 174,5 mld zł (wzrost o 23,1% r/r i o 88,1% w stosunku do 2010 r.). Wskaźnik poziomu kosztów dla mikroprzedsiębiorstw wyniósł 86,8%, wobec 87,4% w 2017 r. i 87,8% w 2010 r.
Czytaj dalej
4
pazdz

Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2019 r. i jej wykorzystanie w pierwszym półroczu 2019 roku

W pierwszym półroczu 2019 roku, w porównaniu do I półrocza 2018 roku, widoczny był wzrost ogólnej liczby turystów korzystających z bazy noclegowej o 6,1% oraz liczby udzielonych noclegów o 6,5%. Jednocześnie zanotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 4,5% oraz liczby spędzonych przez nich nocy o 5,1%.
Czytaj dalej
4
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku PKB za 2018 rok

Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2018 r. wzrósł realnie o 5,1%, w porównaniu z 2017 r. Wynik nie zmienił się w stosunku do opublikowanego w dniu 23 kwietnia 2019 r.
Czytaj dalej
4
pazdz

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w II kwartale 2019 roku

Ceny lokali mieszkalnych w II kwartale 2019 r. wzrosły o 2,3% w stosunku do poprzedniego kwartału (w tym na rynku pierwotnym – o 1,6% i na rynku wtórnym – o 3,0%). W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 8,1% (w tym na rynku pierwotnym – o 6,6% i na rynku wtórnym – o 9,4%).
Czytaj dalej
4
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej
9
pazdz

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2019

W publikacji prezentowane są dane o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób.
Czytaj dalej
11
pazdz

Zeszyt metodologiczny. Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego. Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny „Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Jest to pierwsze opracowanie poświęcone metodologii badań z tego obszaru tematycznego. Zeszyt zawiera charakterystykę zakresu podmiotowego i przedmiotowego badań, a także definicje podstawowych pojęć, opis wybranych zmiennych oraz stosowanych narzędzi badawczych. Celem opracowania zeszytu metodologicznego było przybliżenie odbiorcom informacji na temat realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny badań z zakresu zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Czytaj dalej
14
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2019 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - sierpień br. wyniosły w cenach bieżących 657,6 mld PLN w eksporcie oraz 657,2 mld PLN w imporcie.
Czytaj dalej
15
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy spadku cen usług – o 0,2% i utrzymujących się na tym samym poziomie cenach towarów). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,6% (w tym usług – o 4,8% i towarów – o 1,8%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2019)

Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku we wszystkich jednostkach terytorialnych i administracyjnych kraju wg stanu w dniu 30 VI 2019 r.
Czytaj dalej
15
pazdz

Produkcja budowlano-montażowa w 2018 roku

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg działów, grup PKD 2007, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót (województw); sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, indeksy cen produkcji budowlano-montażowej, struktura kosztów (w cenach bieżących) w układzie kalkulacyjnym.
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I–III kwartału 2019 r. w stosunku do I–III kwartału 2018 r. wyniósł 102,1 (wzrost cen o 2,1%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2019 r. w stosunku do września 2013 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2019 r. w stosunku do września 2013 r. wyniósł 104,7 (wzrost cen o 4,7%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2019 r. w stosunku do sierpnia 2019 r. wyniósł 100,0 (ceny pozostały na takim samym poziomie).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r.

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2019 r. w stosunku do II kwartału 2019 r. wyniósł 99,5 (spadek cen o 0,5%).
Czytaj dalej
16
pazdz

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
16
pazdz

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2018 roku

Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2018 r. wyniósł 57,8 mln zł, a wynik finansowy netto – 47,2 mln zł. Wartość depozytów członkowskich według stanu w końcu 2018 r. wynosiła 9,0 mld zł, a zadłużenie członków kas – 5,9 mld zł.
Czytaj dalej
16
pazdz

Rocznik Demograficzny 2019

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2018 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności.
Czytaj dalej
16
pazdz

Turyści w bazie noclegowej. Sierpień 2019 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
17
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 roku

We wrześniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,6% r/r i wyniosło 6386,0 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,6% r/r i wyniosło 5084,56 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 r. wyniosło 5084,56 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2019 r. wyniosło 5084,41 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale w 2019 r. wyniosło 5150,15 zł.
Czytaj dalej
17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2019 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2019 r. wyniosło 5148,07 zł.
Czytaj dalej
18
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2019 roku

Według wstępnych danych we wrześniu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,4%. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 0,9%.
Czytaj dalej
18
pazdz

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 321,4 mld zł (spadek o 3,8% w stosunku do końca czerwca roku poprzedniego). Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 280,2 mld zł (o 3,7%).
Czytaj dalej
18
pazdz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2019 roku

We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,6% w porównaniu z wrześniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 2,7%, natomiast w porównaniu z sierpniem br. wzrosła o 10,7%. W okresie styczeń – wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,9%.
Czytaj dalej
18
pazdz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2019 roku

Według wstępnych danych we wrześniu 2019 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były wyższe o 0,2% w porównaniu z ubiegłym miesiącem i o 3,3% w porównaniu z wrześniem 2018 r.
Czytaj dalej
18
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1m3.
Czytaj dalej
18
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
21
pazdz

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku (za lata 2015-2018)

21
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 roku

21
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2019 roku

21
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2019 roku

22
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2019 roku

22
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku

22
pazdz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2019 roku

23
pazdz

Koniunktura konsumencka - październik 2019 roku

23
pazdz

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2018 roku

23
pazdz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju I-III kwartał 2019 r.

23
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2019 roku

23
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2019

23
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2019 r.)

24
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2019 (październik 2019)

25
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 roku

25
pazdz

Wyznania religijne w Polsce 2015–2018

28
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016-2018

28
pazdz

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018

30
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 roku

31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 roku

31
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)

31
pazdz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019

31
pazdz

Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 roku

31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2019 roku

31
pazdz

Rynek wewnętrzny w 2018 roku

31
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019

31
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2018 roku

31
pazdz

Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2017 roku

Publikacje urzędów statystycznych

1
pazdz

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
2
pazdz

XX-lecie województwa mazowieckiego

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2019 roku mija dwadzieścia lat od kiedy województwo mazowieckie razem z 15 innymi znalazło się na mapie Polski. Jest to dobry moment, aby spojrzeć jaką drogę w rozwoju społeczno-gospodarczym przebyło Mazowsze, gdzie znajdowało się w 1999 roku i gdzie jest teraz.
Czytaj dalej
4
pazdz

Światowy Dzień Onkologii

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
8
pazdz

Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru Euroregionu Pradziad

Urząd Statystyczny w Opolu

W publikacji zaprezentowano dane dotyczące sytuacji społecznej i gospodarczej w latach 1998-2017 w trzech modułach: moduł euroregionalny (z wyodrębnieniem informacji dla strony polskiej i czeskiej Euroregionu – dane za lata 1998-2017), wojewódzki (z informacjami dla trzech województw wchodzących w skład Euroregionu tj. województwa opolskiego, morawsko-śląskiego oraz ołomunieckiego – dane dla lat węzłowych tj. 2000, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017) oraz gminny (dane dla gmin strony polskiej Euroregionu Pradziad za lata 1998, 2008, i 2017). Opracowanie przygotowane zostało w polsko-czeskiej wersji językowej.
Czytaj dalej
9
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacje dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego opracowano w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie sprawozdawczości budżetowej Ministerstwa Finansów. Prezentowane dane o dochodach i wydatkach według działów obejmują wszystkie paragrafy dochodowe/wydatkowe zrealizowane w danym dziale.

Czytaj dalej
9
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za sierpień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
10
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera wyniki badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego w 2018 r.
Czytaj dalej
10
pazdz

Europejskie Dni Statystyki 14-18 X 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Europejskie Dni Statystyki 14-18 X 2019 r.
Czytaj dalej
10
pazdz

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2018 r. wzrosła ilość wytworzonych odpadów komunalnych w porównaniu z rokiem poprzednim (14,5% udziału w kraju). Na 1 mieszkańca województwa przypadało średnio 293 kg zebranych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Liczba składowisk odpadów komunalnych była niższa niż przed rokiem.
Czytaj dalej
10
pazdz

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2017 r. na obszarze województwa mazowieckiego zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 8473 jednostki – o 13,7% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. W strukturze podmiotów z kapitałem zagranicznym dominowały mikro przedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób) –ponad 65%. Spośród wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym, najwięcej jednostek (7131, tj. 84,2%) miało swoją siedzibę w m.st. Warszawie.
Czytaj dalej
14
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W województwie zachodniopomorskim według stanu na koniec 2018 r. odnotowano 660,0 tys. mieszkań (o 1,1% więcej niż przed rokiem) o łącznej powierzchni użytkowej 46738,5 tys m², w których znajdowało się 2532,1 tys. izb.
Czytaj dalej
14
pazdz

Biuletyn Statystyczny Szczecina II kwartał 2019

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
14
pazdz

Dzień Edukacji Narodowej - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
16
pazdz
17
pazdz
17
pazdz

Opole w liczbach w latach 2017-2018

Urząd Statystyczny w Opolu

W opracowaniu zaprezentowano dane o sytuacji społecznej i gospodarczej miasta Opola w latach 2017–2018
Czytaj dalej
18
pazdz
18
pazdz

Europejski Dzień Statystyki

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
21
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

21
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

25
pazdz

Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

25
pazdz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
pazdz

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - wrzesień 2019

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - wrzesień 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - wrzesień 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
pazdz

XX lecie województwa mazowieckiego

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
pazdz

Zielona Góra i Gorzów Wlkp. III kw. 2019 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
pazdz

Pomoc społeczna w województwie kujawsko-pomorskim 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
pazdz

Atrakcyjność turystyczna województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
pazdz

Gospodarka mieszkaniowa w województwie małopolskim w latach 2017 i 2018

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
pazdz

Edukacja w województwie lubuskim w roku szkolnym 2018/2019

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Ceny w Euroregionie Nysa w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

16
pazdz

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

Wskaźniki inflacji bazowej:– inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,– inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,– inflacja po wyłączeniu cen żywności i cen energii,– 15% średnia obcięta przy podstawie miesiąc poprzedni = 100, kwartał poprzedni=100, analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, analogiczny kwartał poprzedniego roku=100 oraz wskaźniki średnioroczne.
31
pazdz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej w 2018 r. - publikacja internetowa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Do góry

Newsletter