Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

23
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2020 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), bilansu płatniczego oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej
23
wrz

Biuletyn Statystyczny Nr 8/2020

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
1
wrz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w sierpniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,9% (wskaźnik cen 102,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (wskaźnik cen 99,9).
Czytaj dalej
4
wrz

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2019 roku

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła 483,8 kg, a mleka 959 litrów wobec odpowiednio 483,8 kg oraz 939 litrów w 2018 r.
Czytaj dalej
10
wrz

Popyt na pracę w drugim kwartale 2020 r.

Na koniec II kwartału 2020 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce, w podmiotach gospodarki narodowej lub ich jednostkach lokalnych zatrudniających co najmniej 1 osobę, wynosiła 81,4 tys. i była większa niż w końcu I kwartału 2020 r. o 4,9 tys., tj. o 6,4%. W porównaniu z końcem II kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 70,4 tys., tj. o 46,4%. Pod koniec II kwartału 2020 r. nieobsadzonych było 17,0 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.
Czytaj dalej
10
wrz

Wypadki przy pracy w I półroczu 2020 r. - dane wstępne

W I półroczu 2020r. zgłoszono 24040 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 29,9% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) odpowiednio z 2,54 do 1,77.
Czytaj dalej
10
wrz

Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w drugim kwartale 2020 roku

W II kwartale 2019 r. miał miejsce wzrost pracujących o ponad 2%, a w II kwartale 2020 r. spadek pracujących o niemal 3%.
Czytaj dalej
10
wrz

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za drugi kwartał 2020 r.

W II kwartale 2020 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału spadły o 0,4%. W porównaniu do II kwartału 2019 r. wzrosły o 1,2%.
Czytaj dalej
10
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2020

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
11
wrz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - sierpień 2020

Według stanu na koniec sierpnia 2020 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 610,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej (2,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
11
wrz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON sierpień 2020

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
14
wrz

Budownictwo w pierwszym półroczu 2020 roku

W I półroczu 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni użytkowej mieszkań oddanych do użytkowania. Wzrosła również powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
14
wrz

Nakłady i wyniki przemysłu w I-II kwartale 2020 roku

Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
15
wrz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2020 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - lipiec br. wyniosły w cenach bieżących 568,8 mld PLN w eksporcie oraz 543,6 mld PLN w imporcie.
Czytaj dalej
15
wrz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,9% (przy wzroście cen usług – o 6,6% i towarów – o 1,5%).
Czytaj dalej
15
wrz

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2020 roku

Według wstępnych danych* pogłowie bydła w czerwcu 2020 r. liczyło 6 328,4 tys. sztuk, i było niższe o 0,5% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Spadek pogłowia wystąpił jedynie w grupie bydła w wieku poniżej 1 roku życia o 4,3%.
Czytaj dalej
15
wrz

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2020 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń w czerwcu 2020 r. liczyło 11 432,6 tys. sztuk, wykazując w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrost o 6,0%. Wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach produkcyjno – użytkowych trzody chlewnej.
Czytaj dalej
15
wrz

Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2019 roku

W Polsce w 2019 r. zużycie gazu z sieci przypadające na 1 mieszkańca w miastach wzrosło o 4,1 kWh (o 0,3%) i wyniosło 1 557 kWh.
Czytaj dalej
15
wrz

Gospodarka mieszkaniowa w 2019 roku

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. zasoby mieszkaniowe zlokalizowane na terenie kraju liczyły 14,8 mln mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej 1 101,4 mln m2, w których znajdowało się 56,6 mln izb.
Czytaj dalej
15
wrz

Usługi biznesowe w 2018 roku

Wartość obrotów przedsiębiorstw prowadzących działalności związane z obsługą działalności gospodarczej wyniosła 395,4 mld zł. Zatrudniały one prawie 1,7 mln osób w ponad 531 tys. przedsiębiorstw. Najbardziej liczną grupę (97,5%) pod względem wielkości stanowiły przedsiębiorstwa z liczbą pracujących 9 osób i mniej.
Czytaj dalej
15
wrz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 r. w stosunku do lipca 2020 r. wyniósł 99,9 (spadek cen o 0,1%).
Czytaj dalej
16
wrz

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w czerwcu i lipcu 2020 r.

W czerwcu 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 1,3 mln turystów, którym udzielono 3,6 mln noclegów. W porównaniu z czerwcem 2019 roku było to mniej odpowiednio o 63,6% i o 61,1%. Spadek liczby turystów w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku odnotowano również w lipcu 2020 r.; według szacunków liczba osób korzystających z noclegów była niższa o 34,7%.
Czytaj dalej
17
wrz

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
17
wrz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 roku

W sierpniu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,5% r/r i wyniosło 6295,0 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,1% r/r i wyniosło 5337,65 zł.
Czytaj dalej
17
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 r. wyniosło 5337,65 zł.
Czytaj dalej
17
wrz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2020 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2020 r. wyniosło 5337,46 zł.
Czytaj dalej
18
wrz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2020 roku

Według wstępnych danych, w sierpniu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 1,2%, a w porównaniu z lipcem 2020 r. - o 0,3%
Czytaj dalej
18
wrz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2020 roku

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,5% w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy to notowano spadek o 1,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lipcem br. spadła o 5,8%. W okresie styczeń – sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,5% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,3%.
Czytaj dalej
18
wrz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2020 roku

Według wstępnych danych, w sierpniu 2020 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 2,6%, a w porównaniu z lipcem 2020 r. - o 0,3%.
Czytaj dalej
21
wrz

Ceny produktów rolnych w sierpniu 2020 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, spadły w sierpniu 2020 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,1%), jak i w porównaniu z sierpniem 2019 r. (o 5,1%).
Czytaj dalej
21
wrz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2020 roku

W okresie ośmiu miesięcy 2020 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
wrz

Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2020 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2020 r. była wyższa niż przed rokiem o 0,5% (wobec wzrostu o 4,4% w sierpniu 2019 r.).
Czytaj dalej
21
wrz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2020 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w sierpniu br. była niższa o 12,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 2,6%) oraz niższa o 3,5% w stosunku do lipca 2020 roku (przed rokiem spadek o 2,2%).
Czytaj dalej
22
wrz

Telekomunikacja w 2019 roku

Informacje z zakresu telekomunikacji za 2019 rok, w tym dane o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej, telefonii ruchomej, dostępie do Internetu i płatnej telewizji.
Czytaj dalej
22
wrz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - wrzesień 2020 roku

We wrześniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki utrzymuje się na zbliżonym poziomie lub jest lepszy niż w sierpniu br. Jednak tylko w sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa jest on dodatni. W większości obszarów badawczych obserwuje się poprawę tak składowych „diagnostycznych”, jak i „prognostycznych”.
Czytaj dalej
22
wrz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2020 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
23
wrz

Koniunktura konsumencka - wrzesień 2020 roku

We wrześniu 2020 r. odnotowano niewielką poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -15,0a i był o 0,2 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
23
wrz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2020 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
wrz

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu sierpnia 2020 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu sierpnia 2020 r.
Czytaj dalej
23
wrz

Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia w latach 2011-2020

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2019 oraz stopa bezrobocia rejestrowanego wyrównana sezonowo w latach 2011-2020.
Czytaj dalej
23
wrz

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-VI 2020 roku

W I półroczu 2020 r. wyniki finansowe w instytucjach kultury były niższe od uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Nastąpił spadek przychodów ogółem o 7,0%, a kosztów ogółem o 10,2%. Nakłady inwestycyjne pozostały na tym samym poziomie co przed rokiem.
Czytaj dalej
23
wrz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2020 roku

W I półroczu 2020 r. liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 86,9 mln. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku odnotowano mniejszy ruch graniczny zarówno cudzoziemców (o 41,3%), jak i Polaków (o 38,5%). Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce (12,0 mld zł) oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą (6,0 mld zł) były mniejsze niż w I półroczu 2019 r. odpowiednio o 44,7% i 41,5%.
Czytaj dalej
23
wrz

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w sierpniu 2020 r.

W sierpniu 2020 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób, dodatkowo na zasadach dobrowolności sprawozdały, że wyprodukowały 3 264 810 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 11 774 077 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej
23
wrz

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 roku

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł.
Czytaj dalej
23
wrz

Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2020

Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2020
Czytaj dalej
24
wrz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2020 (wrzesień 2020)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
24
wrz

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju

Postępy Polski zostały zaprezentowane w raporcie na tle sytuacji w UE i ogólnych wyzwań zrównoważonego rozwoju, przed jakimi stoi świat. Wykorzystując możliwości cyfrowej formy, publikacja pozwala na dotarcie do bardziej szczegółowych danych statystycznych oraz innych stron i opracowań i baz danych zawierających informacje na temat równoważonego rozwoju.
Czytaj dalej
25
wrz

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2019 r.

25
wrz

Turyści w bazie noclegowej. Lipiec 2020 roku

28
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2020 roku

29
wrz

Transport intermodalny w Polsce w 2019 roku

29
wrz

Transport - wyniki działalności w 2019 roku

30
wrz

Świadczenia na rzecz rodziny w 2019 roku

30
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 roku

30
wrz

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2018 r.

30
wrz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2020 roku

30
wrz

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2018 rok

30
wrz

Sektor non-profit w 2018 roku

30
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2020 roku

30
wrz

Kultura w 2019 roku

30
wrz

Bezrobocie rejestrowane. II kwartał 2020 roku

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2019 roku

30
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2019 roku

Publikacje urzędów statystycznych

1
wrz
1
wrz
3
wrz

Przegląd Statystyczny Warszawy. II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
4
wrz
4
wrz

Poznań - biuletyn statystyczny (II kwartał 2020)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
7
wrz

Województwo pomorskie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Folder prezentuje podstawowe informacje statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2020 r., m.in. z zakresu ochrony środowiska, ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, gospodarstw domowych, mieszkań, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, turystyki, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, gospodarki morskiej, transportu, handlu, finansów oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej
16
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w województwie zachodniopomorskim w 2019 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2019 r. przeciętne zatrudnienie w województwie zachodniopomorskim wyniosło 301,2 tys. osób i wzrosło w skali roku o 1,4%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4769,71 zł i ukształtowało się na poziomie o 7,9% niższym niż w kraju. W porównaniu z 2018 r. zwiększyło się ono o 7,6% (w kraju – o 7,2%). Wzrost odnotowano zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (odpowiednio o 8,5% i 7,2%).
Czytaj dalej
18
wrz

Ochrona środowiska w województwie opolskim w latach 2018-2019

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące środowisko naturalne (powierzchnię ziemi, wód, środowiska leśnego, przyrody), czynniki zagrożeń (emisję zanieczyszczeń powietrza, ścieki, odpady) oraz ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.
Czytaj dalej
18
wrz

Województwo lubuskie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Województwo lubuskie w liczbach 2012
Czytaj dalej
18
wrz

Światowy Dzień bez Samochodu - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
21
wrz
21
wrz

Obrót nieruchomościami w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje o zawartych transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości, ich strukturze oraz cenach transakcyjnych.
Czytaj dalej
22
wrz

Telekomunikacja w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacje z zakresu telekomunikacji za 2019 rok, w tym dane o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej, telefonii ruchomej, dostępie do Internetu i płatnej telewizji.
Czytaj dalej
24
wrz

Pracujący i wynagrodzenie w województwie świętokrzyskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Prezentowane dane obejmują pracujących w głównym miejscu pracy według siedziby zarządu jednostki.
Czytaj dalej
24
wrz

Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania gruntów, zanieczyszczenie powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, odpady przemysłowe i komunalne, ochrona przyrody, nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska.
Czytaj dalej
24
wrz

Dzień budowlańca - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
25
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

25
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

25
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2020 r.- INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - sierpień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - sierpień 2020

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
wrz

Działalność organizacji non-profit w województwie małopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (sierpień 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - sierpień 2020

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Statystyka Warszawy. Sierpień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - sierpień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w sierpniu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Informator statystyczny - miasto Nowy Sącz 2020

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Informator statystyczny - miasto Tarnów 2020

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Szkolnictwo wyższe w województwie małopolskim w roku akademickim 2019/2020

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – wrzesień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w II kw. 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - wrzesień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Województwo opolskie w liczbach w latach 2018-2019

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Wrzesień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie lubuskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Województwo dolnośląskie w liczbach 2020 – folder

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim. Stan w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
wrz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce.Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii.
28
wrz

Emitor 2019. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

30
wrz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

Do góry

Newsletter