W pierwszym kwartale 2018 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były słabsze od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszyły się również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 6,6% od notowanych w I kwartale 2017 roku (kiedy miał miejsce spadek o 0,4%).

Przychody z całokształtu działalności w I kwartale 2018 roku były wyższe o 4,6% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 5,3%. Pogorszył  się wskaźnik poziomu kosztów z 94,6% przed rokiem do 95,2%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów rosły w skali roku w tempie 4,8%, a koszty tej działalności – 5,1%.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 33,1 mld zł i był niższy o 0,8% niż w I kwartale 2017 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 3,0 mld zł i był wyższy o 0,2 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 2,3 mld zł wobec 0,4 mld zł w I kwartale 2017 roku).

Wynik finansowy brutto wyniósł 33,8 mld zł wobec 36,6 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 6,6 mld zł (wobec 6,7 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 27,2 mld zł i był niższy o 9,0% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 36,7 mld zł i był niższy o 5,4% od uzyskanego w I kwartale 2017 roku, a strata netto wyniosła 9,5 mld zł i zwiększyła się o 6,7%. Zysk netto wykazało 68,7% ogółu przedsiębiorstw (wobec 67,9% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 78,9% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,1% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 74,9% jednostek (przed rokiem 75,5%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 85,2% (wobec odpowiednio 85,8% przed rokiem).