Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w pierwszym kwartale 2016 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.05.2016

W I kwartale 2016 roku podstawowe wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw¹ były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe od notowanych w I kwartale 2015 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 14,6%).

Wyszczególnienie

I-III 2015

I-III 2016

I-III 2015=100

w milionach złotych

Przychody z całokształtu działalności

592 326,0

604 487,0

102,1

w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

575 694,2

588 425,8

102,2

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności

563 936,9

573 955,1

101,8

w tym koszt własny sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych    towarów i materiałów

547 515,6

559 388,6

102,2

Wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów

28 178,6

29 037,2

103,1

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

1 847,6

2 575,0

139,4

Wynik na operacjach finansowych

-1 637,1

-1 080,4

x

Wynik finansowy brutto

28 354,4

30 531,9

107,7

Wynik finansowy netto

23 320,8

25 447,1

109,1

Zysk netto

31 869,8

34 043,3

106,8

Strata netto

8 549,0

8 596,2

100,6

                                                                                                                                      w %

Wskaźnik poziomu kosztów

95,2

94,9

x

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

4,9

4,9

x

Wskaźnik rentowności obrotu brutto

4,8

5,1

x

Wskaźnik rentowności obrotu netto

3,9

4,2

x

Wskaźnik płynności I stopnia

37,8

37,4

x

Wskaźnik płynności II stopnia

104,4

102,8

x

 

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 2,1% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 1,8%. W rezultacie odnotowano poprawę wskaźnika poziomu kosztów z 95,2% przed rokiem do 94,9%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty tej działalności rosły w skali roku w tempie 2,2%.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 29,0 mld zł i był wyższy o 3,1% niż rok wcześniej. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 2,6 mld zł i był wyższy o 0,7 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano poprawę wyniku na operacjach finansowych (minus 1,1 mld zł wobec minus 1,6 mld zł przed rokiem).

Wynik finansowy brutto wyniósł 30,5 mld zł wobec 28,4 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 5,1 mld zł wobec 5,0 mld zł. Wynik finansowy netto wyniósł 25,4 mld zł i był wyższy o 9,1% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 34,0 mld zł i był wyższy o 6,8% od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 8,6 mld zł i zwiększyła się o 0,6%. Zysk netto wykazało 69,1% ogółu przedsiębiorstw (wobec 68,7% przed rokiem), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 76,1% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 79,4% przed rokiem). W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 75,9% jednostek (przed rokiem 75,5%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 81,6% (wobec odpowiednio 87,1% przed rokiem).


1 Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 16 762 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter