W 2017 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Poprawiły się podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 3,4% od notowanych w 2016 roku (kiedy miał miejsce spadek o 13,2%).

 

Podstawowe dane o badanych podmiotach

WYSZCZEGÓLNIENIE

I-XII 2016

I-XII 2017

I-XII 2016 = 100

w milionach złotych

Przychody z całokształtu działalności

2 620 280,8

2 865 057,6

109,3

w tym przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2 537 839,2

2 771 747,6

109,2

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności

2 488 863,1

2 714 983,6

109,1

w tym koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

2 410 704,1

2 637 002,1

109,4

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

127 135,2

134 745,5

106,0

Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej

6 628,5

8 275,2

124,8

Wynik na operacjach finansowych

-2 346,0

7 053,3

x

Wynik finansowy brutto

131 417,7

150 074,0

114,2

Wynik finansowy netto

111 063,1

126 395,9

113,8

Zysk netto

134 397,2

145 290,1

108,1

Strata netto

23 334,1

18 894,3

81,0

 

%

Wskaźnik poziomu kosztów

95,0

94,8

x

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto

5,0

4,9

x

Wskaźnik rentowności obrotu brutto

5,0

5,2

x

Wskaźnik rentowności obrotu netto

4,2

4,4

x

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia

38,8

38,4

x

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia

102,0

102,2

x