Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
marz

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017

Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie.
Czytaj dalej
7
marz

Jak korzystamy z Internetu? - 2017

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez członków tych gospodarstw w wieku 16-74 lat. Porównanie wyników badania na tle krajów UE.
Czytaj dalej
7
marz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON luty 2018

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
8
marz

Popyt na pracę w czwartym kwartale 2017 roku

W końcu IV kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 117,8 tys. i była niższa niż w III kwartale o 13,4 tys., tj. o 10,2%.
Czytaj dalej
9
marz

Budownictwo mieszkaniowe I-IV kwartał 2017 roku

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia budynków, budynki wg liczby kondygnacji.
Czytaj dalej
9
marz

Budownictwo niemieszkaniowe w 2017 r.

W 2017 r. liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania oraz ich powierzchnia użytkowa była większa niż w 2016 r. Zmniejszyła się natomiast liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz ich powierzchnia użytkowa.
Czytaj dalej
9
marz

Wolontariat w 2016 r.

Publikacja „Wolontariat w 2016 r.” prezentuje wyniki badania, którego celem był pomiar społecznego oraz ekonomicznego znaczenia pracy dobrowolnie i niezarobkowo świadczonej poza własnym gospodarstwem domowym.
Czytaj dalej
12
marz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2018 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu br. wyniosły w cenach bieżących 69,4 mld zł w eksporcie oraz 71,4 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 2,0 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 1,9 mld zł. W porównaniu ze styczniem 2017 roku eksport spadł o 0,4%, a import wzrósł o 5,3%.
Czytaj dalej
15
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 r.

Według ostatecznych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2018 r. w stosunku do grudnia 2017 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).
Czytaj dalej
15
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 r. w stosunku do stycznia 2018 r. wyniósł 99,8 (spadek cen o 0,2%).
Czytaj dalej
15
marz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (w tym towarów – o 0,3%, przy utrzymujących się na tym samym poziomie cenach usług). W porównaniu z analo­gicznym miesiącem ub. roku, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,4% (w tym usług – o 2,3% i towarów – o 1,0%).
Czytaj dalej
16
marz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 roku

W lutym 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% r/r i wyniosło 6197,0 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,8% r/r i wyniosło 4599,72 zł.
Czytaj dalej
16
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2018 r. wyniosło 4599,72 zł.
Czytaj dalej
16
marz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2018 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2018 r. wyniosło 4599,68 zł.
Czytaj dalej
16
marz

Badanie koniunktury gospodarczej - zeszyt metodologiczny

Prezentacja metodologii jakościowego badania koniunktury gospodarczej - wielkości i zasad doboru próby, organizacji badania, tematycznego zakresu ankiet, zasad tworzenia i obliczania wskaźników koniunktury gospodarczej.
Czytaj dalej
19
marz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lutym 2018 roku

W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,4% w porównaniu z lutym ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa - o 31,4%. W okresie styczeń - luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 8,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,2%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 32,3% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 1,6%.
Czytaj dalej
19
marz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-luty 2018 roku

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 2018 r. oddano do użytkowania 29576 mieszkań, tj. o 10,0% więcej niż przed rokiem (kiedy odnotowano wzrost o 7,5%).
Czytaj dalej
19
marz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2018 roku

Według wstępnych danych w lutym 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,3% niższe w porównaniu ze styczniem 2018 r. Wyższe natomiast były ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,1%.
Czytaj dalej
19
marz

Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów transgranicznych

Informator zawierający ogólne informacje o prowadzonych badaniach obszarów przygranicznych oraz prezentujący opracowania i raporty poświęcone tej tematyce.
Czytaj dalej
19
marz

Turyści w bazie noclegowej. Styczeń 2018 r.

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
20
marz

Ceny produktów rolnych w lutym 2018 roku

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wo-łowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) w lutym 2018 r. wyniósł 99,0 (tj. spadek o 1,0%).
Czytaj dalej
21
marz

Koniunktura konsumencka. Marzec 2018 roku

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej ukształtował się na poziomie 5,4.
Czytaj dalej
21
marz

Wypadki przy pracy w 2017 r. – dane wstępne

W 2017 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 88330 osób i była o 0,5% większa niż w ub. roku. Zmalała natomiast liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 7,07 w 2016 r. do 6,84 w 2017 r.
Czytaj dalej
21
marz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń-grudzień 2017 roku

W 2017 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Poprawiły się podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 3,4% od notowanych w 2016 roku (kiedy miał miejsce spadek o 13,2%).
Czytaj dalej
21
marz

Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2018 r.

Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lutym br. wyniosła 107,7 w skali roku.
Czytaj dalej
21
marz

Wskaźniki jakości pracy 2017

Główny Urząd Statystyczny po raz drugi przygotował publikację ze wskaźnikami opisującymi jakość pracy. Opiera się ona na pracach grupy ekspertów Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i wykorzystuje zalecenia podręcznika dotyczącego pomiaru jakości pracy.
Czytaj dalej
22
marz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2018 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w marcu 2018 r. wynosi 110,8 i kształtuje się na poziomie niższym od notowanego przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej od grudnia 2016 r.
Czytaj dalej
23
marz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2018 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej. Obejmuje miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy i wynagrodzeń, cen, produkcji w przemyśle i budownictwie, rynku wewnętrznego i handlu zagranicznego
Czytaj dalej
23
marz

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu lutego 2018 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu lutego 2018 r.
Czytaj dalej
23
marz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lutym 2018 roku

Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez jednostki, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
marz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2018 - marzec 2018

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
23
marz

Biuletyn Statystyczny Nr 2/2018

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów czasowych.
Czytaj dalej
23
marz

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-XII 2017 roku

W 2017 roku zarówno przychody z całokształtu działalności jak i koszty uzyskania tych przychodów w badanych instytucjach kultury były wyższe od osiągniętych w 2016 r. (po 4,7%).
Czytaj dalej
23
marz

Turyści w bazie noclegowej. Luty 2018 roku

Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
23
marz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Styczeń 2018 r.

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej
26
marz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2017 roku

W 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 287,1 mln osób i było to o 4,0% więcej niż w roku 2016, z tego 171,6 mln dotyczyło cudzoziemców (o 3,8% więcej niż przed rokiem) i 115,6 mln Polaków (o 4,3% więcej niż przed rokiem).
Czytaj dalej
27
marz

Komunikat w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu.
Czytaj dalej
27
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2017 roku

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2017 r. wyniósł 1598 zł.
Czytaj dalej
27
marz

Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2017 roku

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy oraz stażu pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Czytaj dalej
28
marz

Wiadomości Statystyczne nr 3/2018 (682)

W numerze m. in.: Joanna M. LANDMESSER, Dominika M. URBAŃCZYK — Dekompozycja nierówności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn z konstrukcją rozkładu kontrfaktycznego za pomocą funkcji hazardu; Hanna DUDEK — Zastosowanie beta regresji w modelowaniu wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej w krajach Unii Europejskiej...
Czytaj dalej
28
marz

Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2017

Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2017
Czytaj dalej
29
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2017 roku

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2017 r. w stosunku do czterech kwartałów 2016 r. wyniósł 101,3 (wzrost cen o 1,3%).
Czytaj dalej
30
marz

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2014 roku

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług stanowi integralną część systemu rachunków narodowych objętych metodologią SNA/ESA. Odgrywa on wyjątkowo ważną rolę szczegółowej bazy do analizy podaży i wykorzystania wyrobów i usług oraz stanowi podstawę do pracy nad pozostałymi rachunkami.
Czytaj dalej
30
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2017 roku

W ocenie rolników zmiany koniunktury w gospodarstwach rolnych jakie miały miejsce w II półroczu ub. r. kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na I półrocze 2018 r.
Czytaj dalej
30
marz

Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2016 roku

Na koniec 2016 roku 1 716 podmiotów z siedzibą w Polsce wykazało zaangażowanie w 3 897 jednostkach za granicą w postaci udziałów, oddziałów lub zakładów (wzrost w stosunku do 2015 roku odpowiednio o 2,9% oraz 0,2%). Najwięcej jednostek zagranicznych miało swoje siedziby w Niemczech, Czechach, na Ukrainie, w Rosji i Rumunii.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego IV kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa śląskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego IV kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - IV kwartał 2017 r.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – IV kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
1
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I-IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera dane dotyczące Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, finanse przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo publiczne. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Wrocławia w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski.
Czytaj dalej
1
marz

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa dolnośląskiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
5
marz

Portret statystyczny obszarów funkcjonalnych w województwie opolskim w latach 2005-2016

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja przedstawia statystyczną charakterystykę obszarów funkcjonalnych utworzonych w województwie opolskim. Opracowanie zawiera analizę porównawczą z zastosowaniem wskaźników syntetycznych w celu oceny czynników determinujących warunki życia na tych obszarach.
Czytaj dalej
5
marz

Infografika - Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
7
marz

Przegląd Statystyczny Warszawy. IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje dotyczące: geografii, meteorologii i środowiska, demografii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, cen, rynku pracy, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i działalności kulturalnej oraz finansów. Ponadto porównania międzynarodowe Warszawy z wybranymi miastami i stolicami Europy.
Czytaj dalej
8
marz

Kobiety w województwie lubelskim

Urząd Statystyczny w Lublinie

Czytaj dalej
8
marz

Kobiety w województwie mazowieckim

Urząd Statystyczny w Warszawie

Z okazji 100-ej rocznicy Dekretu Urząd Statystyczny w Warszawie, chcąc wyrazić uznanie dla roli kobiet jaką odgrywają w życiu społecznym i gospodarczym kraju, przedstawia opinii publicznej opracowanie pt. „Kobiety w województwie mazowieckim”.
Czytaj dalej
8
marz

Turystyka w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
8
marz

Infografika - Dzień Statystyki Polskiej

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
9
marz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim wg stanu w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

9
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za styczeń 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
22
marz

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w m.st. Warszawie. Stan na koniec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Na koniec 2017 r. zarejestrowanych było 434676 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 3,7% więcej niż rok wcześniej. W ogólnej liczbie podmiotów dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (53,3%). Najwięcej podmiotów (21,3%) zajmowało się handlem; naprawą pojazdów samochodowych, jednak największy wzrost w stosunku do 2016 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 9,5%). W ciągu całego 2017 r. na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadało 59 zlikwidowanych jednostek.
Czytaj dalej
26
marz

Biuletyn Statystyczny Szczecina IV kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Biuletyn Statystyczny Szczecina IV kwartał 2017
Czytaj dalej
27
marz

Historia Krakowa w liczbach

Urząd Statystyczny w Krakowie

Czytaj dalej
27
marz

Międzynarodowy Dzień Teatru

Urząd Statystyczny w Lublinie

Czytaj dalej
27
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie zachodniopomorskim
Czytaj dalej
27
marz
28
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podlaskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji budownictwo.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego.
Czytaj dalej
28
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w marcu 2018 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie – przez prowadzących działalność z zakresu handlu detalicznego i przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe.
Czytaj dalej
28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w marcu 2018 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (luty 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Komunikat prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w lutym 2018 r.
Czytaj dalej
28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2018 r.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2018 r.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - luty 2018

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej
28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach działalności w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują jednostki z sekcji informacja i komunikacja oraz zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy w województwie wielkopolskim w końcu grudnia 2017 r. stanowili 3,7% cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. najmniej w kraju. Wiekszość bezrobotnych nie miała prawa do zasiłku, a do ewidencji najczęściej trafiały osoby, które jako bezrobotne rejestrowały się po raz kolejny.
Czytaj dalej
28
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
marz

Statystyka Warszawy. Luty 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
marz

Rynek pracy w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej
28
marz

Mazowiecki i Warszawski stół wielkanocny. Ceny detaliczne wybranych towarów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
28
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Marzec 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności. Najlepsze oceny w tym zakresie zgłaszają firmy prowadzące działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej.
Czytaj dalej
28
marz
28
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lutym 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie świętokrzyskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informację sygnalną opracowano na podstawie sprawozdawczości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sporządzanej przez powiatowe urzędy pracy (formularze: MPiPS-01 z załącznikami, MPiPS-02). Przedstawione dane dotyczą wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i poszukujących pracy poprzez te urzędy.
Czytaj dalej
29
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I -IV kwartał 2017r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące przemian społecznych i gospodarczych w Łodzi oraz relacje do przeciętnych wielkości wojewódzkich w okresach kwartalnych i okresach narastających. Dane dotyczą w szczególności takich zjawisk jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, finanse przedsiębiorstw, przemysł i budownictwo, transport i handel w podziale na sekcje i działy PKD. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Łodzi w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski. Zamieszczone informacje statystyczne wzbogacone zostały częścią analityczną i wykresami.
Czytaj dalej
29
marz

Nauka, technika i innowacyjność w województwie łódzkim w latach 2010-2016

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki, działalności badawczej i rozwojowej (B+R) oraz działalność innowacyjnej przedsiębiorstw, ochronę własności przemysłowej i intelektualnej oraz zasoby ludzkie dla nauki i techniki.
Czytaj dalej
29
marz

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Liczba pracujących osób niepełnosprawnych w województwie opolskim na koniec IV kwartału 2017 r. wyniosła 7,4 tys. i w relacji do lat 2016 i 2010 zwiększyła się.
Czytaj dalej
29
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2017 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej
29
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim, 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Czytaj dalej
29
marz

Koszyk wielkanocny 2018

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Publikacja prezentuje dane dotyczące liczby i struktury jednostek wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz liczby jednostek z zawieszoną działalnością według stanu w końcu grudnia 2017 r., a także informacje o podmiotach nowo zarejestrowanych i wykreślonych z powyższego rejestru w 2017 r.
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim, 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2017 r. na tle odpowiednich danych według stanu z końca 2016 r.
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

W opracowaniu przedstawiono zmiany struktury zarejestrowanych podmiotów z województwa śląskiego wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Jednostki prezentowane są m.in. według sektorów własności, wybranych form prawnych, przewidywanej liczby zatrudnionych, sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007) oraz podregionów, powiatów i gmin.
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2017 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej oraz opisu podstawowych definicji i pojęć. Komentarz analityczny wzbogacono prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim IV kw 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (IV kwartał 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2017 roku.
Czytaj dalej
30
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje podstawowe dane o mikroprzedsiębiorstwach w województwie łódzkim w 2016 r.
Czytaj dalej
30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim, 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim, 2017 r.
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja prezentuje informacje o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2017 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w poprzednim kwartale oraz analogicznych okresach 2016 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz dane w odniesieniu do przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
marz
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w IV kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest badaniem ankietowym, zrealizowanym przy udziale ankieterów statystycznych, którzy odwiedzali wylosowane gospodarstwa domowe, zachęcali do udziału w badaniu oraz służyli pomocą przy wypełnianiu formularza. Wylosowane gospodarstwo domowe reprezentuje wiele innych gospodarstw o podobnych cechach. Liczy się każda odpowiedź, stąd respondentom, którzy wzięli udział w badaniu należą się szczególne podziękowania. Bez ich udziału w dobrowolnym badaniu ankietowym nie byłoby możliwe obserwowanie zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie.
Czytaj dalej
30
marz

Województwo mazowieckie w nowym podziale statystycznym

Urząd Statystyczny w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował publikację prezentującą informacje o mieszkańcach, warunkach życia, gospodarce i środowisku województwa mazowieckiego w układzie nowych jednostek statystycznych.
Czytaj dalej
30
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - IV kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2017 r.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

12
marz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej

Ministerstwo Energii. Agencja Rynku Energii SA.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dotyczące mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Publikacja dostępna tylko w wersji papierowej.
12
marz

Raport NBP o inflacji

Narodowy Bank Polski

Aktualna ocena tendencji inflacyjnych i ich determinant w danym okresie z uwzględnieniem pozamonetarnych – wewnętrznych i zewnętrznych – uwarunkowań inflacji. Opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu poprzedniego okresu. Zawiera projekcję inflacji na bieżący rok i dwa pełne lata po nim następujące.
Czytaj dalej
22
marz

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - luty 2018 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
Czytaj dalej
27
marz

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Raport zawiera dane o stopie bezrobocia rejestrowanego oraz o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, w tym w wybranych grupach. Prezentuje dane o liczbie bezrobotnych według profilów pomocy oraz objętych aktywnymi programami rynku pracy, w tym w ramach nowych form wprowadzonych nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, zlecanie działań aktywizacyjnych agencjom zatrudnienia), a także o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej.
29
marz

Rynek pracy w Polsce

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Publikacja przedstawia dane dotyczące rynku pracy w ujęciu rocznym. Zawiera krótką informację o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, zmianach demograficznych oraz aktywności ekonomicznej ludności. Podstawowe informacje zawarte w opracowaniu odnoszą się do bezrobocia rejestrowanego i dotyczą jego poziomu, przestrzennego zróżnicowania oraz natężenia. W opracowaniu zawarty jest opis wybranych kategorii bezrobotnych (kobiety, zamieszkali na wsi, będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy) oraz przedstawiona struktura bezrobotnych według wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy. Prezentowane są również dane o napływie i odpływie z bezrobocia według przyczyn, w tym z powodu podjęcia pracy oraz aktywnych form, a także o liczbie ofert pracy będących w dyspozycji publicznych służb zatrudnienia
Czytaj dalej
29
marz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
Czytaj dalej
30
marz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii.Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych. Publikacja dostępna wyłącznie w formie papierowej.
30
marz

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Publikacja przedstawia dane dotyczące sytuacji na polskim rynku pracy w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców. W opracowaniu zawarty jest wykaz liczby wniosków o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców, liczby zezwoleń uchylonych, przedłużonych oraz liczby odmów. Liczba wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców usystematyzowana jest w przekrojach: kraj województwo, obywatelstwo, płeć, typy zezwoleń, okres ważności zezwoleń, wybrane grupy zawodów, rodzaje działalności według PKD. Informacje udostępniane są w formie tablic
Czytaj dalej
30
marz

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

Informacje zawierające opis bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości wraz z wykresami i tabelami oraz plikiem Excela z poziomami cen m kw. mieszkań na poszczególnych rynkach w 16 miastach stolicach województw oraz Gdyni.
Czytaj dalej
30
marz

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej.
Czytaj dalej
30
marz

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

Zestawienie statystyczne obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata (tzn. między rezydentami a nierezydentami).
Czytaj dalej
30
marz

Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Dane o ubezpieczonych, płatnikach składek, składkach, świadczeniobiorcach oraz świadczeniach wypłacanych przez ZUS, zagregowane wg kryteriów merytorycznych, a także o świadczeniach realizowanych na mocy umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. Przekroje: województwa, rodzaj ubezpieczeń, rodzaj świadczeń.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter