W 2017 roku zarówno przychody z całokształtu działalności, jak i koszty uzyskania tych przychodów w badanych instytucjach kultury były wyższe od osiągniętych w 2016 r. (po 4,7%).

 

Podstawowe dane o badanych instytucjach kultury

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

I-XII 2016

I-XII 2017

I-XII 2016=100

w milionach złotych

Przychody z całokształtu działalności

8 454,6

8 849,8

104,7

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności

8 400,7

8 795,2

104,7

Wynik finansowy brutto

53,9

54,6

101,3

Wynik finansowy netto

52,7

53,5

101,6

Zysk netto

155,4

155,3

99,9

Strata netto

102,7

101,8

99,1

Nakłady inwestycyjne

758,1

636,6

84,0

Nakłady na wartości niematerialne i prawne

20,9

22,4

106,8