Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
gru

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Raport 2023. Kobiety na drodze zrównoważonego rozwoju

Kobiety w Polsce częściej niż mężczyźni posiadają wyższe wykształcenie, ale czy równie często awansują? Ile zarabiają w porównaniu z mężczyznami na podobnych stanowiskach? Jaki jest odsetek kobiet pełniących funkcje kierownicze? Polki częściej wykonują badania profilaktyczne, ale czy rzadziej od mężczyzn zapadają na choroby cywilizacyjne? Jak dbają o aktywność fizyczną? Czy są zadowolone z życia?
Czytaj dalej
1
gru

Niepełnosprawni pracujący w gospodarce narodowej w czerwcu 2023 roku

Na koniec czerwca 2023 r. było 477,4 tys. niepełnosprawnych pracujących w gospodarce narodowej, wśród których 51,5% stanowiły kobiety.
Czytaj dalej
1
gru

Zgony według tygodni oraz wieku, płci zmarłych i 73 podregionów w 2023 roku

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
1
gru

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 11/2023

30 listopada 2023 r. ukazał się nr 11/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/11.
Czytaj dalej
1
gru

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 11/2023

30 listopada 2023 r. ukazał się nr 11/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/11.
Czytaj dalej
1
gru

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 2/2023

30 listopada 2023 r. ukazał się nr 2/2023 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”. Zapraszamy na stronę https://ps.stat.gov.pl/Issue/2023/2.
Czytaj dalej
4
gru

Kapitał ludzki w Polsce w latach 2018-2022

Stan kapitału ludzkiego w Polsce. Wyszczególnienie w kapitale ludzkim grup tematycznych pozwala na przeprowadzenie analizy elementarnej każdego obszaru jego oddziaływania. W opracowaniu znajduje się zestawienie wskaźników dotyczących takich obszarów jak: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego, zawierających wskaźniki bezpośrednio wpływające na jakość kapitału ludzkiego.
Czytaj dalej
4
gru

Przemysły kultury i kreatywne w latach 2017-2021

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące funkcjonowanie przemysłów kultury i kreatywnych w Polsce w latach 2017–2021. Pierwszy rozdział prezentuje dane dotyczące liczby podmiotów zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych. Kolejne dwa rozdziały zawierają analizę w zakresie liczby pracujących, przeciętnego zatrudnienia, wysokości wynagrodzeń oraz wyników finansowych. Dane w tym zakresie zaprezentowano według klas wielkości przedsiębiorstw, dziedzin kultury oraz w kontekście ogółu przedsiębiorstw niefinansowych. Ostatni rozdział dotyczy eksportu i importu dóbr i usług kulturalnych i kreatywnych i w tym zakresie dane ujęto według dziedzin kultury, grup krajów oraz w kontekście danych dotyczących całościowanego handlu zagranicznego Polski.
Czytaj dalej
7
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2022 roku

W 2022 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 16,81% i wzrósł w porównaniu do 2021 r. o 1,2 p.proc.
Czytaj dalej
7
gru

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2023 roku

Informacja dotyczy Wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach. Badaniem w przedsiębiorstwach objęto podmioty o liczbie pracujących co najmniej 10 osób.
Czytaj dalej
11
gru

Popyt na pracę w 3 kwartale 2023 roku

11
gru

Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku - dane wstępne

11
gru

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - listopad 2023

11
gru

Budownictwo w 1-3 kwartale 2023 roku

11
gru

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za trzeci kwartał 2023 roku

11
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2023

11
gru

Rocznik Statystyczny Pracy 2023

14
gru

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-wrzesień (dane wstępne) 2023 roku

14
gru

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku

14
gru

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 roku

14
gru

Ubóstwo w Polsce w latach 2021 i 2022

14
gru

Nakłady i wyniki przemysłu - 1-3 kwartał 2023 roku

14
gru

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2023

15
gru

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2023 roku

15
gru

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 roku

18
gru

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2023 roku

18
gru

Rodziny w Polsce w świetle wyników NSP 2021

19
gru

Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2022 r. - wyniki wstępne

20
gru

Koniunktura konsumencka - grudzień 2023 roku

20
gru

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 roku

20
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2023 roku

20
gru

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2023 roku

20
gru

Prognoza ludności rezydującej na lata 2023-2060 (poziom - powiaty)

20
gru

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2023 roku

20
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2023 roku

20
gru

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2023 roku

20
gru

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji długookresowych w latach 2017-2022

20
gru

Mieszkańcy Ukrainy objęci ochroną czasową

20
gru

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2023 roku

20
gru

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2023 roku

20
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku

20
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2020-2022

20
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2022 roku

20
gru

Bezrobocie rejestrowane 1-3 kwartał 2023 roku

20
gru

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2022)

20
gru

Zużycie paliw i nośników energii w 2022 roku

21
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2023 roku

21
gru

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2023 roku

21
gru

Wybrane zagadnienia rynku pracy - dane za 2022 r.

21
gru

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2023 roku

21
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2023 roku

21
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2019-2021

21
gru

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2022 roku

21
gru

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2022 roku

21
gru

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2023

21
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2023

21
gru

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2022

22
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2023 r.

22
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2023

22
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2023 r.)

22
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2023 roku

22
gru

Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport CSR 2022

27
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (grudzień 2023)

27
gru

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do października 2023 r.

28
gru

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lipcu 2023 r.

28
gru

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lipcu 2023 r. - Tablice

28
gru

Infografika - Pracujący w gospodarce narodowej w lipcu 2023 r.

28
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1-3 kwartale 2023 roku

28
gru

Rocznik Statystyczny Województw 2023

28
gru

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2023

28
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2023

28
gru

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2022 roku

28
gru

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2022 roku

29
gru

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (grudzień 2023)

29
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2022 roku

Publikacje urzędów statystycznych

1
gru

Przegląd Statystyczny Warszawy. 3 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
4
gru
4
gru

Osoby niepełnosprawne w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy w województwie dolnośląskim
Czytaj dalej
6
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W publikacji zamieszczono charakterystykę poszczególnych elementów środowiska, skali ich degradacji, zanieczyszczeń oraz działań służących ochronie, a także informacje dotyczące leśnictwa i łowiectwa.
Czytaj dalej
6
gru

Warunki życia ludności w województwie opolskim w latach 2015-2022

Urząd Statystyczny w Opolu

Celem publikacji jest upowszechnienie informacji na temat warunków życia ludności w województwie opolskim w latach 2015-2022. Wyniki analizy sytuacji demograficznej, społecznej, gospodarczej oraz uwarunkowań środowiskowych ujęto w niniejszym opracowaniu głównie w postaci wskaźników w odniesieniu do przeciętnych wielkości ogólnokrajowych, z uwzględnieniem w wybranym zakresie zróżnicowania międzywojewódzkiego.
Czytaj dalej
6
gru

Biuletyn statystyczny Poznania (3 kwartał 2023)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
8
gru

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. 3 kw. 2023 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS.
Czytaj dalej
11
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za październik 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

14
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

14
gru

Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym w roku szkolnym 2022/2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

14
gru

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

14
gru

Infrastruktura komunalna w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

14
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w latach 2020-2022

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

18
gru

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

18
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie małopolskim w latach 2020-2022

Urząd Statystyczny w Krakowie

18
gru

Leśnictwo i ochrona środowiska w województwie lubuskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

19
gru

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

20
gru

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

20
gru

Nakłady na środki trwałe w województwie świętokrzyskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

20
gru

Województwo łódzkie w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Łodzi

20
gru

Łódź w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Łodzi

20
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2022 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

20
gru

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

20
gru

Pracujący, zatrudnieni i bezrobotni w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

21
gru

Produkt krajowy brutto województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

21
gru

Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

21
gru

Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

21
gru

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie podkarpackim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

21
gru

Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

22
gru

Region Warszawski Stołeczny w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

22
gru

Ceny - koszyk bożonarodzeniowy - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
gru

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w trzecim kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2023 (3 kwartał 2023)

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
gru

Rocznik Statystyczny Krakowa 2023

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - 3 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – 3 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
gru

Rocznik Statystyczny Poznania 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 3 kwartale 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
gru

Biuletyn statystyczny Szczecina 03 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 3 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w trzecim kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2023

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
gru

Rocznik statystyczny województwa pomorskiego 2023

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2023

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2023

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2023

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (3 kwartał 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2023

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2023

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
gru

Rocznik Statystyczny Szczecina 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2023

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2023

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w grudniu 2023 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - 3 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2023

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2023 - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2023

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
gru

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2023

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter