Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

23
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2024 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Ponadto z częstotliwością kwartalną m.in. szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii, informacje dotyczące wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych.
Czytaj dalej
23
lut

Biuletyn Statystyczny Nr 1/2024

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
1
lut

Pakowanie jaj kurzych konsumpcyjnych

Informacje są wynikiem Sprawozdania o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych (R-09W), z części dotyczącej pakowania jaj konsumpcyjnych. Od 2023 roku zakres zbieranych informacji został rozszerzony o pakowanie jaj kurzych konsumpcyjnych z poszczególnych systemów chowu niosek tj.: klatkowego, wolnowybiegowego, ściółkowego i ekologicznego. Sprawozdaniem objęto wszystkie zakłady pakowania jaj ujęte w wykazie Głównego Inspektoratu Weterynarii.
Czytaj dalej
2
lut

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Czytaj dalej
2
lut

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 1/2024

31 stycznia 2024 r. ukazał się nr 1/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2024/1.
Czytaj dalej
2
lut

Zeszyt metodologiczny Produkcja roślinna

Podstawowym celem badań produkcji roślinnej jest dostarczenie informacji odbiorcom krajowym i zagranicznym o produkcji głównych ziemiopłodów rolnych, roślin pastewnych, warzyw gruntowych, owoców z drzew i krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych, z uwzględnieniem danych w zakresie powierzchni i plonów roślin uprawnych.
Czytaj dalej
5
lut

Struktura wynagrodzeń według zawodów za październik 2022 roku

Analiza zróżnicowania poziomu przeciętnych miesięcznych i godzinowych wynagrodzeń brutto oraz ich struktury według cech demograficzno-społecznych i zawodowych pracowników, takich jak: płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż pracy, wykonywany zawód oraz cech charakteryzujących zakłady pracy tych osób.
Czytaj dalej
6
lut

Zgony według tygodni oraz wieku, płci zmarłych i 73 podregionów w 2023 roku

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
12
lut

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - styczeń 2024

Według stanu na koniec stycznia 2024 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 155,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W styczniu zarejestrowano 34,5 tys. nowych podmiotów tj. o 30,0% więcej niż miesiąc wcześniej.
Czytaj dalej
12
lut

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w IV kwartale 2023 roku

W IV kwartale 2023 roku odnotowano 88 505 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 2,6% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 98 upadłości, tj. o 12,5% mniej niż w IV kwartale 2022 roku.
Czytaj dalej
12
lut

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń 2024

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
14
lut

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2023 roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 4 kwartale 2023 r. zwiększył się realnie o 1,0% rok do roku wobec wzrostu o 2,5% w analogicznym okresie 2022 r.
Czytaj dalej
14
lut

Zeszyt metodologiczny. Badanie budżetów gospodarstw domowych

„Zeszyt metodologiczny. Badanie budżetów gospodarstw domowych” jest uaktualnioną wersją poprzedniej edycji publikacji wydanej pod tym samym tytułem w serii Metodologia badań statystycznych w 2018 r. Ze względu na zmiany, jakie sukcesywnie wprowadzano do badania w latach 2019–2023 i te przygotowane do wprowadzenia w 2024 r., konieczne stało się opracowanie uaktualnionej wersji zeszytu metodologicznego. Ujęte w nim zmiany w metodologii i organizacji badania w największym zakresie dotyczą wielkości próby, jej alokacji oraz uogólniania wyników badania, a także wprowadzenia nowej Klasyfikacji Spożycia Indywidualnego według Celu.
Czytaj dalej
15
lut

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2023 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - grudniu 2023 roku (według danych tymczasowych) wyniosły w cenach bieżących 1 604,1 mld PLN w eksporcie oraz 1 555,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 48,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 93,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport spadł o 0,9%, a import o 9,1%.
Czytaj dalej
15
lut

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2024 roku (dane wstępne)

Według wstępnych danych w styczniu 2024 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,4%.
Czytaj dalej
20
lut

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku

W styczniu 2024 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu ze styczniem 2023 r. było niższe o 0,2% i wyniosło 6515,7 tys. etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 r. w porównaniu ze styczniem 2023 r. wzrosło nominalnie o 12,8% i wyniosło 7768,35 zł brutto.
Czytaj dalej
20
lut

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2024 roku

Według wstępnych danych w styczniu 2024 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły zarówno w stosunku do grudnia 2023 r. – o 0,2%, jak również w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 9,0%.
Czytaj dalej
20
lut

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2024 roku

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,6% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 1,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku wzrosła o 2,3%.
Czytaj dalej
20
lut

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2024 roku

Według wstępnych danych w styczniu 2024 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 7,7%, a w porównaniu z grudniem 2023 r. – o 0,5%.
Czytaj dalej
21
lut

Koniunktura konsumencka - luty 2024 roku

W lutym 2024 r. obecne nastroje konsumenckie pozostały bez zmian przy jednoczesnym pogorszeniu przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 12,6 i nie zmienił się w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
21
lut

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2024 roku

W styczniu 2024 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła z kolei liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
lut

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2024 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano–montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w styczniu br. była niższa o 6,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 2,0%) i niższa o 63,2% w stosunku do grudnia 2023 roku (przed rokiem spadek o 55,3%).
Czytaj dalej
22
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - luty 2024 roku

W lutym br. we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie zbliżonym lub wyższym od sygnalizowanego w styczniu br. W przypadku danych wyrównanych sezonowo, w większości obszarów wskaźnik ten jest na poziomie zbliżonym do prezentowanego w ubiegłym miesiącu. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich obszarach, poza handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej. W większości badanych obszarów sygnalizuje się brak zmian lub pogorszenie składowych „diagnostycznych”, natomiast w przypadku „prognostycznych” poprawę.
Czytaj dalej
22
lut

Ceny produktów rolnych w styczniu 2024 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w styczniu 2024 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,5%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 16,1%).
Czytaj dalej
22
lut

Dynamika sprzedaży detalicznej w styczniu 2024 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,0% (wobec wzrostu o 0,1% w styczniu 2023 r.). W porównaniu z grudniem 2023 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 19,5%.
Czytaj dalej
22
lut

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (grudzień 2023 r.)

Podstawowe informacje o wskaźnikach cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów. Adresatem publikacji są użytkownicy korzystający z danych statystyki publicznej w zakresie wskaźników cen w sektorze budowlanym. Prezentowane wskaźniki cen oprócz funkcji informacyjnej spełniają funkcję deflatorów, wykorzystywane są do waloryzacji kosztów inwestycji, wartości robót budowlano-montażowych w umowach zawieranych pomiędzy inwestorem i wykonawcą, przeliczenia wartości kosztorysowej robót, weryfikacji cen ofertowych w przeprowadzanych przez inwestorów w przetargach na roboty budowlane.
Czytaj dalej
23
lut

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2024 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego oraz produkcji sprzedanej na zewnątrz przedsiębiorstwa niezależnie od okresu wytworzenia.
Czytaj dalej
23
lut

Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 4 kwartał 2023 roku

W 4 kwartale 2023 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,9% ludności w wieku 15-89 lat. Wskaźnik ten był wyższy niż w 3 kwartale 2023 r. (o 0,4 p. proc.), podobnie jak i w 4 kwartale 2022 r. (o 0,2 p. proc.). Wśród mężczyzn współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 66,0%, a wśród kobiet 52,3%.
Czytaj dalej
23
lut

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu stycznia 2024 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu stycznia 2024 r.
Czytaj dalej
26
lut

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (luty 2024)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
26
lut

Turyści w bazie noclegowej. Grudzień 2023 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2023 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
28
lut

Turystyka w krajach Unii Europejskiej - dane za 2022 rok

28
lut

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2018-2022

29
lut

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w IV kwartale 2023 roku

29
lut

Mieszkaniowy zasób gmin w 2023 roku - wyniki wstępne

29
lut

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce we wrześniu 2023 r.

29
lut

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce we wrześniu 2023 r. - Tablice

29
lut

Infografika - Pracujący w gospodarce narodowej we wrześniu 2023 r.

29
lut

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2023

29
lut

Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021- wersja uaktualniona

Publikacje urzędów statystycznych

9
lut

Światowy Dzień Chorego - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
12
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za grudzień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
13
lut

Walentynki - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
15
lut

Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

W 2022 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 902 jednostki.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec 2023 r.
Czytaj dalej
15
lut

Województwo wielkopolskie 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Folder zestawia podstawowe charakterystyki społeczno-gospodarcze opisujące województwo wielkopolskie. Ukazuje udział tego regionu w wielkościach ogólnopolskich, prezentuje go na tle Unii Europejskiej oraz określa jego pozycję wśród pozostałych regionów.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim. Stan na koniec 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Według stanu na koniec 2023 r. w rejestrze REGON odnotowano 250 187 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 4 919 więcej niż przed rokiem. Niemal co trzeci podmiot miał swoją siedzibę w m. Szczecin. Blisko trzy czwarte jednostek w rejestrze stanowiły osoby fizyczne. Najczęściej podmioty prowadziły działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych oraz budownictwem.
Czytaj dalej
15
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu 2023 r. zarejestrowanych było 1011413 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 4,4% więcej niż przed rokiem. Ponad połowa jednostek (54,7%) miała swoją siedzibę w m.st. Warszawie. Najwięcej podmiotów (19,5%) deklarowało prowadzenie działalności w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, jednak największy wzrost liczby podmiotów w stosunku do 2022 r. nastąpił w sekcji informacja i komunikacja (o 11,4%).
Czytaj dalej
15
lut

Pracujący, zatrudnieni i bezrobotni w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Urząd Statystyczny we Wrocławiu przedstawia Państwu publikację „Pracujący, zatrudnieni i bezrobotni w województwie dolnośląskim w 2022 r.”, w której zaprezentowane zostały szczegółowe informacje o najważniejszych aspektach rynku pracy. W opracowaniu zawarto informacje dotyczące aktywności ekonomicznej ludności, popytu na pracę, pracujących, bezrobocia rejestrowanego czy warunków pracy. Publikacja ukazuje się w serii „Analizy statystyczne” i oprócz danych liczbowych, zawiera także komentarze analityczne opisujące zachodzące procesy.
Czytaj dalej
19
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim - stan na koniec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w końcu 2023 r. wyniosła 504,3 tys., tj. o 13,2 tys. więcej niż w 2022 r. Podmioty prowadziły swoją działalność najczęściej w obszarze handlu; naprawy pojazdów samochodowych. Na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadały 62 wyrejestrowane (wobec 59 w 2022 r.).
Czytaj dalej
20
lut

Dojazdy uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2022/23

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim w roku szkolnym 2022/23 do szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży wyjeżdżało z miejsca zamieszkania 136,0 tys. uczniów, tj. 17,8% ogółu osób w wieku 7–19 lat. Przyjeżdżający stanowili 5,8% uczniów szkół podstawowych oraz 42,0% uczniów szkół ponadpodstawowych.
Czytaj dalej
21
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2022 r. działalność gospodarczą prowadziło 2,0 tys. podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość zainwestowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 24,7 mld zł. Ponad 70% kapitału zagranicznego było ulokowane w podmiotach dużych. Najczęściej kapitał zaangażowany był w przedsiębiorstwa z sekcji przetwórstwo przemysłowe (43,3%).
Czytaj dalej
22
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w Warszawie. Stan na koniec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W końcu 2023 r. zarejestrowanych było 552771 podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 5,2% więcej niż rok wcześniej. W ogólnej liczbie podmiotów dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (54,9%). Najwięcej podmiotów (19,3%) zajmowało się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. Z ogólnej liczby podmiotów zdecydowana większość (91,4%) należała do sektora prywatnego.
Czytaj dalej
26
lut

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim. Stan na koniec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez Prezesa GUS.
Czytaj dalej
27
lut

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim. Stan w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
lut

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
lut

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
lut

Euroregion Nysa w 2022 r. - wybrane informacje statystyczne

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
lut

Statystyka Białegostoku. Styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
lut

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego - 4 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
lut

Struktura wynagrodzeń w województwie podlaskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
lut

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
lut

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
lut

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 2023 - 4 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - styczeń 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
lut

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - 4 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
lut

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
lut

Działalność organizacji non-profit w województwie małopolskim w 2022 r. - wyniki wstępne

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
lut

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - 4 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
lut

Biuletyn statystyczny Krakowa - 4 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (styczeń 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
lut

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego - czwarty kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
lut

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
lut

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – 4 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

29
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - styczeń 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

29
lut

Statystyka Opola - styczeń 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

29
lut

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego - 4 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
lut

Statystyka Poznania - styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
lut

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
lut

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 04 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
lut

Statystyka Szczecina - styczeń 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w lutym 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - styczeń 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
lut

Rocznik Statystyczny Szczecina 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
lut

Statystyka Warszawy. Styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
lut

Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
lut

Bezrobocie rejestrowane w Ostrołęce w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
lut

Bezrobocie rejestrowane w Płocku w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
lut

Bezrobocie rejestrowane w Siedlcach w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
lut

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
lut

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
lut

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
lut

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w styczniu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
lut

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego w 4 kwartale 2023 r

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
lut

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia w czwartym kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
lut

Statystyka Wrocławia. Styczeń 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter