Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

17
lip

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2024

Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących poziom życia ludności i stan gospodarki kraju. Uzupełnieniem obrazu sytuacji w kraju są wybrane informacje z zakresu porównań międzynarodowych. Opracowanie zawiera bogaty zestaw elementów graficznych prezentujących dane, a także noty objaśniające podstawowe kategorie statystyczne oraz najważniejsze zmiany prawno-organizacyjne w poszczególnych obszarach.
Czytaj dalej
23
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2024 roku

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Ponadto z częstotliwością kwartalną m.in. szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii, informacje dotyczące wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych.
Czytaj dalej
23
lip

Biuletyn Statystyczny Nr 6/2024

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
1
lip

Edukacja w roku szkolnym 2023/2024 (wyniki wstępne)

W roku szkolnym 2023/24 funkcjonowało 22,5 tys. placówek wychowania przedszkolnego (analogicznie jak w roku szkolnym 2022/23), do których uczęszczało 1512,0 tys. dzieci (o 1,4% mniej niż przed rokiem).
Czytaj dalej
2
lip

Co warto wiedzieć o koniunkturze gospodarczej?

Poniższe opracowanie – nowa forma prezentacji badania koniunktury gospodarczej – ukazuje m.in. jego metodologię i rozwój, najnowsze osiągnięcia w obszarze tego badania, znacząco rozszerzone analizy statystyczne oraz ekonometryczne oferowane odbiorcom naszych publikacji i danych.
Czytaj dalej
2
lip

Pokolenie gniazdowników w Polsce

Opracowanie tematyczne poświęcone charakterystyce pokolenia młodych osób mieszkających z rodzicami.
Czytaj dalej
4
lip

Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2023 roku

W 2023 r. badaniem objętych zostało 46 podmiotów prowadzących działalność faktoringową.
Czytaj dalej
4
lip

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 1 kwartale 2024 roku

W 1 kwartale 2024 r. ceny lokali mieszkalnych w Polsce wzrosły w stosunku do 4 kwartału 2023 r. o 4,3%.
Czytaj dalej
4
lip

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 6/2024

1 lipca 2024 r. ukazał się nr 6/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”.
Czytaj dalej
5
lip

Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych w latach 2010-2024

Rachunki niefinansowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2010-2023 prezentują sekwencję rachunków (rozchody, przychody i pozycje bilansujące) dla następujących sektorów instytucjonalnych: przedsiębiorstw niefinansowych, instytucji finansowych, instytucji rządowych i samorządowych, gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, zagranica oraz gospodarkę ogółem.
Czytaj dalej
8
lip

Obrót nieruchomościami w 2023 roku

W 2023 r. podpisano 510,9 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości (spadek w skali roku o 3,8%).
Czytaj dalej
8
lip

Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce w styczniu 2024 r.

Na koniec stycznia 2024 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,5%. Obcokrajowcy wykonujący pracę w styczniu 2024 r. pochodzili z ponad 150 państw.
Czytaj dalej
11
lip

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2023 roku

W 2023 r. badaniem zostało objętych 212 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych.
Czytaj dalej
11
lip

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - czerwiec 2024

Według stanu na koniec czerwca 2024 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 230,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W czerwcu zarejestrowano 28,8 tys. nowych podmiotów tj. o 5,1% mniej niż miesiąc wcześniej.
Czytaj dalej
11
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2023 roku

Wartość produkcji sprzedanej wyrobów własnych producentów w 2023 r. spadła w stosunku do roku 2022 o 5,6% i wyniosła 1 775,5 mld zł.
Czytaj dalej
11
lip

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON czerwiec 2024

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
11
lip

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2024

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności prezentuje dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w krajowym rejestrze urzędowym gospodarki narodowej REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne), dla których informacje zgłoszone do rejestru REGON wskazują na prowadzenie działalności.
Czytaj dalej
11
lip

Zeszyt metodologiczny - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Celem opracowania jest przedstawienie metodologii badania instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego zapewniających opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki i wsparcia ze strony rodziny naturalnej.
Czytaj dalej
15
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2024 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - maju 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 627,2 mld PLN w eksporcie oraz 609,2 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18,1 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku wyniosło 24,1 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku eksport spadł o 10,2%, a import o 9,7%.
Czytaj dalej
15
lip

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2024 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,6% (przy wzroście cen usług – o 6,1% i towarów – o 1,3%).
Czytaj dalej
15
lip

Pracujący w gospodarce narodowej w podmiotach o wielkości 5 i mniej pracujących w styczniu 2024 r.

Na ostatni dzień stycznia 2024 r. pracujący w podmiotach o wielkości 5 i mniej pracujących stanowili 26,6% ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Kobiety stanowiły w tej zbiorowości 39,8%.
Czytaj dalej
17
lip

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
17
lip

Koniunktura konsumencka - lipiec 2024 roku

W lipcu 2024 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 14,0 i był o 2,0 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
17
lip

Kultura fizyczna w Polsce w 2023 roku

W 2023 r. w Polsce działało 69 związków sportowych. W porównaniu z 2022 r. zwiększyła się liczba zawodników, trenerów oraz instruktorów posiadających licencje polskich związków sportowych, spadła natomiast liczba reprezentantów Polski i sędziów.
Czytaj dalej
18
lip

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 roku

W czerwcu 2024 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z czerwcem 2023 r. było niższe o 0,4% i wyniosło 6484,5 tys. etatów.
Czytaj dalej
18
lip

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2024 roku

Według wstępnych danych w czerwcu 2024 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w porównaniu do maja 2024 r. – o 0,1%, a spadły w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku – o 6,1%.
Czytaj dalej
18
lip

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2024 roku

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 0,3% w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano spadek o 1,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z majem br. wzrosła o 3,2%.
Czytaj dalej
18
lip

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2024 roku

Według wstępnych danych w czerwcu 2024 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły – o 6,0%, a w porównaniu z majem 2024 r. – o 0,3%.
Czytaj dalej
22
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - lipiec 2024 roku

W lipcu br. publikowane wskaźniki wskazują na ogólną stabilizację koniunktury w gospodarce. W większości prezentowanych obszarów wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (zarówno wyrównany, jak i niewyrównany sezonowo) kształtuje się bowiem na poziomie zbliżonym lub nieznacznie wyższym niż w czerwcu br. Pozytywnie wyróżnia się sytuacja w informacji i komunikacji oraz w handlu hurtowym, gdzie koniunktura oceniana jest lepiej niż przed miesiącem, natomiast negatywnie i gorzej niż w czerwcu oceniana jest sytuacja w sekcji transport i gospodarka magazynowa. W większości badanych obszarów sygnalizowany jest brak zmian lub poprawa zarówno składowych „diagnostycznych”, jak i „prognostycznych”.
Czytaj dalej
22
lip

Ceny produktów rolnych w czerwcu 2024 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w czerwcu 2024 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 1,6%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadły (o 6,6%).
Czytaj dalej
22
lip

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-czerwiec 2024 roku

W okresie styczeń-czerwiec 2024 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła z kolei liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
22
lip

Zwierzęta gospodarskie w 2023 roku

Podstawowe informacje na temat stanu pogłowia zwierząt wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na koniec okresów sprawozdawczych w 2023 r. Tendencje rozwojowe w chowie zwierząt i ocena możliwości produkcyjnych, zwłaszcza w zakresie produkcji towarowej. Reprodukcja stada, straty przy odchowie zwierząt.
Czytaj dalej
22
lip

Dynamika sprzedaży detalicznej w czerwcu 2024 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,4% (wobec spadku o 4,7% w czerwcu 2023 r.). W porównaniu z majem 2024 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 0,3%. W okresie styczeń-czerwiec 2024 r. sprzedaż wzrosła r/r o 4,9% (wobec spadku o 5,7% w analogicznym okresie 2023 r.).
Czytaj dalej
22
lip

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2024 roku

Według danych wstępnych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana w czerwcu 2024 r. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była niższa o 8,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku (w czerwcu ub.r. wzrost o 1,6%) oraz wyższa o 5,0% w stosunku maja br. (przed rokiem wzrost o 7,7%).
Czytaj dalej
22
lip

Sprzedaż leków na receptę w 2023 roku

W 2023 r. wystawiono 495,1 mln recept, z czego 96,6% miało postać elektroniczną, tj. o 0,8 p. proc. więcej niż w 2022 r.
Czytaj dalej
22
lip

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2024 roku

Podstawowe informacje o aktualnej powierzchni kraju (wg podziału terytorialnego na 01.01.2023 r.), liczbie ludności i gęstości zaludnienia (wg stanu na 31.12.2022 r. w przeliczeniu na 01.01.2023 r.) na różnych poziomach agregacji, wynikające z wprowadzanych corocznie zmian w podziale terytorialnym kraju oraz zmian w stanie zaludnienia. Poza częścią tabelaryczną, publikacja zawiera m. in. opis źródeł danych, uwagi metodologiczne oraz syntetyczny opis danych uwzględniający odniesienie do poprzedniego roku.
Czytaj dalej
23
lip

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2024 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego oraz produkcji sprzedanej na zewnątrz przedsiębiorstwa niezależnie od okresu wytworzenia.
Czytaj dalej
23
lip

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2024 r.)

Podstawowe informacje o wskaźnikach cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów. Adresatem publikacji są użytkownicy korzystający z danych statystyki publicznej w zakresie wskaźników cen w sektorze budowlanym. Prezentowane wskaźniki cen oprócz funkcji informacyjnej spełniają funkcję deflatorów, wykorzystywane są do waloryzacji kosztów inwestycji, wartości robót budowlano-montażowych w umowach zawieranych pomiędzy inwestorem i wykonawcą, przeliczenia wartości kosztorysowej robót, weryfikacji cen ofertowych w przeprowadzanych przez inwestorów w przetargach na roboty budowlane.
Czytaj dalej
23
lip

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu czerwca 2024 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu czerwca 2024 r.
Czytaj dalej
25
lip

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w lutym 2024 r.

25
lip

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (lipiec 2024)

29
lip

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2023 roku

30
lip

Trwanie życia w 2023 roku

31
lip

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2023 r.

31
lip

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2024 roku

31
lip

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych w 2023 roku

31
lip

Działalność służb ratowniczych w 2023 roku

31
lip

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2024 roku

31
lip

Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2021-2023

31
lip

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2023 roku

31
lip

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 1 kwartał 2024 roku

31
lip

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2019–2022

31
lip

Polska w Unii Europejskiej 2024

Publikacje urzędów statystycznych

1
lip

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne przedstawia dane dotyczące zakładów stacjonarnych pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2023 r., w porównaniu z 2022 r., jak również w odniesieniu do 2015 r.
Czytaj dalej
3
lip
4
lip

Migracje ludności na pobyt stały w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W opracowaniu zaprezentowane zostały informacje na temat migracji ludności między innymi napływ migrantów z innych województw do województwa pomorskiego, saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w 2023 roku.
Czytaj dalej
4
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja sygnalna zawierająca najważniejsze dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie świętokrzyskim.
Czytaj dalej
9
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
10
lip

Światowy Dzień Ludności - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
11
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i których budowę rozpoczęto oraz budynków oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie podlaskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczono informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto i na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, a także budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie pomorskim w 2023 r., między innymi o budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, wydanych pozwoleniach na budowę, przeciętnym czasie trwania budowy budynków mieszkalnych oraz mieszkaniach oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej
15
lip

Szkolnictwo wyższe w województwie opolskim w roku akademickim 2023/2024

Urząd Statystyczny w Opolu

W opolskich uczelniach w roku akademickim 2023/24 studiowało 17,4 tys. studentów, czyli mniej o 0,8 tys. w stosunku do poprzedniego roku akademickiego i o 5,6 tys. w porównaniu z rokiem 2015/16. Dyplom ukończenia uczelni w roku akademickim 2022/23 otrzymało 4,0 tys. absolwentów, tj. mniej o 13,0% w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim, a o 40,0% w stosunku do roku akademickiego 2015/16.
Czytaj dalej
15
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2023 r. w województwie mazowieckim oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
15
lip
17
lip
17
lip

Bytom 2024 – wybrane dane statystyczne

Urząd Statystyczny w Katowicach

Okolicznościowy folder prezentujący statystyczny przegląd wybranych zjawisk z różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego dla miasta Bytom. Dane przedstawiono na tle województwa śląskiego.
Czytaj dalej
17
lip

Częstochowa 2024 – wybrane dane statystyczne

Urząd Statystyczny w Katowicach

Okolicznościowy folder prezentujący statystyczny przegląd wybranych zjawisk z różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego dla miasta Częstochowa. Dane przedstawiono na tle województwa śląskiego.
Czytaj dalej
17
lip
17
lip

Rybnik 2024 – wybrane dane statystyczne

Urząd Statystyczny w Katowicach

Czytaj dalej
17
lip
17
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie łódzkim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie łódzkim w 2023 r.

Czytaj dalej
17
lip

Warunki życia ludności w województwie łódzkim. Edycja 2024

Urząd Statystyczny w Łodzi

Warunki życia ludności w województwie łódzkim. Edycja 2024
Czytaj dalej
17
lip

Kultura fizyczna w Polsce w 2023 roku

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Czytaj dalej
18
lip

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zostały zaprezentowane informacje o produkcji roślinnej, pogłowiu zwierząt gospodarskich, poziomie i wartości skupu produktów rolnych, kształtowaniu się cen na rynku rolnym oraz czynnikach wpływających na wielkość produkcji upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 r.
Czytaj dalej
18
lip
18
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2023 r. oddano do użytkowania 22573 mieszkania, co stanowi 10,2% efektów budownictwa mieszkaniowego w kraju. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba nowych mieszkań zmniejszyła się o 12,1%. Spadek dotyczył również liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
22
lip

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu został przedstawiony obszerny materiał statystyczny dotyczący sytuacji demograficznej, warunków życia mieszkańców oraz stanu gospodarki Białegostoku w 2023 r.
Czytaj dalej
22
lip

Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Analiza sytuacji społeczeństwa informacyjnego oraz nauki i techniki, dotycząca m.in.: wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, działalności badawczej i rozwojowej (B+R); działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług.
Czytaj dalej
24
lip

Dzień Bezpiecznego Kierowcy - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

25
lip

Turystyka w województwie śląskim w latach 2021-2023

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
lip

Ochrona zdrowia w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
lip

Pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
lip

Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w latach 2020-2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
lip

Województwo świętokrzyskie w liczbach 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
lip

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2021–2023

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
lip

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
lip

Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubuskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
lip

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Statystyka Białegostoku. Czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - czerwiec 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
lip

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
lip

Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

31
lip

Działalność instytucji kultury w województwie łódzkim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (czerwiec 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
lip

Budownictwo mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
lip

Ochrona zdrowia w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2023/2024

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Statystyka Opola - czerwiec 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

31
lip

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Statystyka Poznania - czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
lip

Szkolnictwo wyższe w województwie podkarpackim w roku akademickim 2023/2024

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Lipiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
lip

Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

31
lip

Statystyka Szczecina - czerwiec 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - czerwiec 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
lip

Statystyka Warszawy. Czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
lip

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
lip

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Pomoc społeczna w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Statystyka Wrocławia. Czerwiec 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
lip

Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter