Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
wrz

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 8/2021

31 sierpnia 2021 r. ukazał się numer 8/2021 "Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician". Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2021/8
Czytaj dalej
2
wrz

Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (sierpień 2021)

Poluzowanie rządowych obostrzeń przyczyniło się generalnie do wzrostu optymizmu w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii.Wyniki sierpniowej ankiety wskazują na zróżnicowane zmiany w skali spadku zamówień składanych przez klientów w poszczególnych obszarach gospodarki.
Czytaj dalej
3
wrz

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - I kwartał 2021 r.

Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności zawierający podstawowe informacje na temat prowadzonego badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w poprzednich kwartałach. Folder zawiera ogólne dane charakteryzujące sytuację na rynku pracy.
Czytaj dalej
9
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2021

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
10
wrz

Popyt na pracę w drugim kwartale 2021 r.

Na koniec drugiego kwartału 2021 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła 142,8 tys. i była wyższa niż w końcu pierwszego kwartału 2021 r. o 29,6%
Czytaj dalej
10
wrz

Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2021 roku - dane wstępne

W I półroczu 2021 r. zgłoszono 27200 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 13,1% więcej niż w I półroczu 2020 r.
Czytaj dalej
10
wrz

Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w drugim kwartale 2021 r.

Badanie popytu na pracę realizowane jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej i ich jednostki lokalne zatrudniające przynajmniej 1 osobę, zgodnie z zakresem podmiotowym badania. Z badania tego wynika, że w końcu drugiego kwartału 2021 r. liczba zajętych miejsc pracy była niemal taka sama jak w końcu drugiego kwartału 2020 r.
Czytaj dalej
10
wrz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - sierpień 2021

Według stanu na koniec sierpnia 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 779,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej (3,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej
10
wrz

Budownictwo w I półroczu 2021 roku

W pierwszym półroczu 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Spadła natomiast powierzchnia budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.
Czytaj dalej
10
wrz

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za II kwartał 2021 roku

W 2 kwartale 2021 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 0,8%. W porównaniu do 2 kwartału 2020 r. wzrosły o 2,0%.
Czytaj dalej
10
wrz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON sierpień 2021

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
13
wrz

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2020 roku

W 2020 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych: żywiec rzeźny ogółem – 7241,4 tys. ton, wzrost w stosunku do 2019 roku o 1,9%; mleko – 14399,9 mln litrów, tj. o 2,2% więcej niż w 2019 r.; jaja kurze – 11739,9 mln sztuk, tj. spadek o 2,6% w porównaniu do poprzedniego roku.
Czytaj dalej
14
wrz

Nakłady i wyniki przemysłu w I-II kwartale 2021 roku

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej
14
wrz

Gospodarka mieszkaniowa w 2020 roku

W Polsce według stanu na koniec 2020 r. odnotowano ponad 15,0 mln mieszkań (wzrost o 1,4% w porównaniu do stanu na koniec 2019 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 118,8 mln m2, w których znajdowało się 57,4 mln izb.
Czytaj dalej
15
wrz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2021 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - lipcu br. wyniosły w cenach bieżących 726,9 mld PLN w eksporcie oraz 712,7 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 14,2 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 19,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 26,0%, a import o 27,8%.
Czytaj dalej
15
wrz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 5,5% (przy wzroście cen usług – o 6,6% i towarów – o 5,1%).
Czytaj dalej
15
wrz

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2021 roku

Według wstępnych danych pogłowie bydła w czerwcu 2021 r. liczyło 6 400,9 tys. sztuk, i było wyższe o 0,9% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia we wszystkich grupach wiekowo-użytkowych za wyjątkiem pogłowia krów.
Czytaj dalej
15
wrz

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2021 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń w czerwcu 2021 r. liczyło 11 033,3 tys. sztuk, wykazując w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku spadek o 3,5%. Spadek pogłowia wystąpił we wszystkich grupach produkcyjno – użytkowych trzody chlewnej.
Czytaj dalej
15
wrz

Usługi biznesowe w 2019 roku

W 2019 r. wartość obrotów przedsiębiorstw prowadzących działalności związane z obsługą działalności gospodarczej wyniosła prawie 425,0 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost wartości obrotów przy jednoczesnym wzroście liczby przedsiębiorstw i pracujących ogółem.
Czytaj dalej
15
wrz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 roku

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. w stosunku do lipca 2021 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).
Czytaj dalej
16
wrz

Zgony według tygodni

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
16
wrz

Polscy zawodnicy na Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020

W trakcie Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 polscy zawodnicy zdobyli 14 medali, w tym 4 złote, 5 srebrnych oraz 5 brązowych. Polska zajęła 17 miejsce w klasyfikacji medalowej.
Czytaj dalej
16
wrz

Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2020 roku

W Polsce w 2020 r. zużycie gazu z sieci przypadające na 1 mieszkańca w miastach wzrosło o 54,3 kWh (o 3,5%) i wyniosło 1 611 kWh.
Czytaj dalej
17
wrz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 roku

17
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 roku

17
wrz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2021 roku

20
wrz

Ceny produktów rolnych w sierpniu 2021 roku

20
wrz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2021 roku

20
wrz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2021 roku

20
wrz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2021 roku

21
wrz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2021 roku

21
wrz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2021 roku

21
wrz

Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2021 roku

22
wrz

Koniunktura konsumencka - wrzesień 2021 roku

22
wrz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - wrzesień 2021 roku

22
wrz

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 roku

22
wrz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2021 r.)

23
wrz

Wyniki finansowe instytucji kultury w I półroczu 2021 roku

23
wrz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2021 roku

23
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2021 r.

23
wrz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2021 roku

23
wrz

Biuletyn Statystyczny Nr 8/2021

24
wrz

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2020 r.

24
wrz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (wrzesień 2021)

28
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2021 roku

28
wrz

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury w III kwartale 2021 r.

28
wrz

Transport - wyniki działalności w 2020 roku

28
wrz

Zarządzanie w organizacjach non-profit w 2019 roku

29
wrz

Transport intermodalny w Polsce w 2020 roku

30
wrz

Świadczenia na rzecz rodziny w 2020 roku

30
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2021 roku

30
wrz

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2019 r.

30
wrz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2021 roku

30
wrz

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2019 rok

30
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2021 roku

30
wrz

Kultura w 2020 roku

30
wrz

Telekomunikacja w 2020 roku

30
wrz

Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2021 roku

30
wrz

Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2021 roku

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2020 roku

30
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2020 roku

30
wrz

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 3/2021

Publikacje urzędów statystycznych

3
wrz
3
wrz

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące edukacji w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj dalej
3
wrz

Przegląd Statystyczny Warszawy. II kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
6
wrz

Województwo pomorskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Folder prezentuje podstawowe informacje statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2021 r., m.in. z zakresu ochrony środowiska, ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, gospodarstw domowych, mieszkań, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, turystyki, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, gospodarki morskiej, transportu, handlu, finansów oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej
6
wrz

Poznań - biuletyn statystyczny (II kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
9
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane o wszystkich szkołach objętych systemem oświaty. Przedstawione informacje, z wyjątkiem danych o szkołach wyższych, opracowano na podstawie systemu informacji oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czytaj dalej
9
wrz

Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Analiza sytuacji społeczeństwa informacyjnego oraz nauki i techniki, dotycząca m.in.: wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, działalności badawczej i rozwojowej (B+R); działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług.
Czytaj dalej
16
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w województwie zachodniopomorskim w 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w województwie zachodniopomorskim wyniosło 294,3 tys. osób i spadło w skali roku o 2,3%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5099,49 zł i ukształtowało się na poziomie o 7,7% niższym niż w kraju. W porównaniu z 2019 r. zwiększyło się ono o 6,9% (w kraju – o 6,6%). Wzrost odnotowano zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (odpowiednio o 8,0% i 5,9%).
Czytaj dalej
17
wrz

Mieszkania w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

17
wrz

Zasoby mieszkaniowe w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

17
wrz

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

20
wrz

Województwo lubuskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

20
wrz

Europejski Dzień bez Samochodu - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

21
wrz

Obrót nieruchomościami w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

23
wrz

Pracujący i wynagrodzenie w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

24
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
wrz

Kultura w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

27
wrz

Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
wrz

Biuletyn Statystyczny Szczecina II kwartał 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - sierpień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (VIII 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (sierpień 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - sierpień 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - sierpień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - sierpień 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Statystyka Warszawy. Sierpień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w II kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w sierpniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Informator statystyczny - miasto Nowy Sącz 2021

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Informator statystyczny - miasto Tarnów 2021

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
wrz

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w drugim kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2021 ( II kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
wrz

Świadczenia na rzecz rodziny w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - II kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie lubuskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - II kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Wrocław w liczbach 2021

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter