Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
kwi

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do stycznia 2024 r.

Analiza cykli koniunkturalnych dokonywana na podstawie złożonych (syntetycznych/zagregowanych) wskaźników opisujących w sposób syntetyczny wahania koniunkturalne w całej gospodarce prowadzona w ramach prac statystyk eksperymentalnych. Oszacowano równoległy (COINC) oraz wyprzedzający (LEAD) zagregowany wskaźnik koniunktury gospodarczej. Wskaźnik równoległy (jednoczesny) odzwierciedla bieżący stan koniunktury, natomiast wyprzedzający wskaźnik koniunktury przedstawia, z pewnym określonym wyprzedzeniem, przyszły stan koniunktury gospodarczej.
Czytaj dalej
2
kwi

Wstępna informacja o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2023 roku

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 roku stanowił 5,1% PKB, natomiast dług sektora ukształtował się na poziomie 49,6% PKB.
Czytaj dalej
2
kwi

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2023 roku

Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń ogółem w 2023 r. był wyższy niż przed rokiem i wyniósł 9,5 mld zł. Wpływ na to miały lepsze wyniki uzyskane zarówno przez zakłady ubezpieczeń na życie (dział I) jak i zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II).
Czytaj dalej
4
kwi

Wyniki finansowe banków w 2023 roku

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2023 r. wyniósł 27,6 mld zł, wobec 10,6 mld zł w poprzednim roku. Suma bilansowa banków ogółem w końcu 2023 r. była wyższa niż rok wcześniej o 10,3% i wyniosła 2 994,8 mld zł. Wartość kredytów sektora niefinansowego zmniejszyła się o 1,9% do kwoty 1 147,2 mld zł, a wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 10,2% do 1 803,4 mld zł.
Czytaj dalej
4
kwi

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 4 kwartale 2023 roku

W 4 kwartale 2023 r. ceny lokali mieszkalnych w Polsce wzrosły w stosunku do 3 kwartału 2023 r. o 4,8%. Na rynku pierwotnym wzrost ten wyniósł 6,3%, natomiast na rynku wtórnym – 3,3%. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 13,0% (w tym na rynku pierwotnym o 14,3%, a na rynku wtórnym o 11,6%).
Czytaj dalej
4
kwi

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 3/2024

2 kwietnia 2024 r. ukazał się nr 3/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2024/3.
Czytaj dalej
5
kwi

Rozwój regionalny Polski - raport analityczny 2023

Publikacja analityczna na temat rozwoju regionalnego kraju (czwarta edycja), opracowana jest na potrzeby monitorowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Obejmuje diagnozę zjawisk powiązanych z monitorowaniem zagrożeń środowiskowych, procesów demograficznych, uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, gospodarczego oraz infrastruktury, a także potencjału administracyjnego samorządów (w tym ich kondycji finansowej, zarządzania przestrzenią). Zawiera podsumowanie ostatniego dostępnego roku oraz retrospekcję od 2011 r., także w odniesieniu do 16. Raportów o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, wydawanych przez Urzędy Statystyczne.
Czytaj dalej
8
kwi

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2023 roku

Z turystycznych obiektów noclegowych w 2023 r. skorzystało 36,2 mln turystów, którym udzielono 92,8 mln noclegów. W porównaniu z 2022 r. było to odpowiednio o 5,8% i 3,2% więcej. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2023 r. wyniósł 40,5% i w porównaniu z poprzednim rokiem był wyższy o 0,1 p.proc.
Czytaj dalej
9
kwi

Zgony według tygodni oraz wieku, płci zmarłych i 73 podregionów w 2024 roku

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
10
kwi

Wypadki przy pracy w 2023 r. – dane wstępne

W 2023 r. zgłoszono 68663 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy, o 3,1% więcej niż w 2022 r. Wzrosła również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 4,66 do 4,90.
Czytaj dalej
11
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 4/2023

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających. Aneks zawiera wybrane informacje dla danego miesiąca kończącego kwartał.
Czytaj dalej
11
kwi

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - marzec 2024

Według stanu na koniec marca 2024 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 188,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W marcu zarejestrowano 32,8 tys. nowych podmiotów tj. o 15,5% mniej niż miesiąc wcześniej.
Czytaj dalej
11
kwi

Rewitalizacja w gminach w latach 2020-2022

Publikacja jest pierwszym opracowaniem z serii Analiz statystycznych dotyczącym rewitalizacji w gminach.
Czytaj dalej
11
kwi

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON marzec 2024

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
15
kwi

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2024 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - lutym 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 247,8 mld PLN w eksporcie oraz 237,6 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 10,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku wyniosło 8,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku eksport spadł o 10,0%, a import o 11,1%.
Czytaj dalej
15
kwi

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,0% (przy wzroście cen usług – o 6,6% i towarów – o 0,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,2% (w tym usług – o 0,3% i towarów – o 0,1%).
Czytaj dalej
18
kwi

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
18
kwi

Koniunktura konsumencka - kwiecień 2024 roku

W kwietniu 2024 r. odnotowano poprawę obecnych nastrojów konsumenckich przy jednoczesnym pogorszeniu przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 11,5a i był o 0,8 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
18
kwi

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2022-2023

Główny Urząd Statystyczny przedstawia zweryfikowany szacunek (roczny i kwartalny) pro-duktu krajowego brutto (PKB) za lata 2022–2023.
Czytaj dalej
18
kwi

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 2023 roku

W 2023 roku przychody ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 6 157,1 mld zł, a koszty ich uzyskania 5 814,1 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 278,6 mld zł.
Czytaj dalej
22
kwi

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 roku (za lata 2020-2023)

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 roku ukształtował się na poziomie 173 832 mln zł, co stanowi 5,1% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 691 148 mln zł, tj. 49,6% PKB.
Czytaj dalej
22
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2024 roku

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze – oceny i oczekiwania.
Czytaj dalej
22
kwi

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2024 roku

W marcu 2024 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z marcem 2023 r. było niższe o 0,2% i wyniosło 6501,2 tys. etatów.
Czytaj dalej
22
kwi

Ceny produktów rolnych w marcu 2024 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w marcu 2024 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,1%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 15,1%).
Czytaj dalej
22
kwi

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2024 roku

W pierwszym kwartale 2024 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła z kolei liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
22
kwi

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2024 r.)

Podstawowe informacje o wskaźnikach cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów. Adresatem publikacji są użytkownicy korzystający z danych statystyki publicznej w zakresie wskaźników cen w sektorze budowlanym. Prezentowane wskaźniki cen oprócz funkcji informacyjnej spełniają funkcję deflatorów, wykorzystywane są do waloryzacji kosztów inwestycji, wartości robót budowlano-montażowych w umowach zawieranych pomiędzy inwestorem i wykonawcą, przeliczenia wartości kosztorysowej robót, weryfikacji cen ofertowych w przeprowadzanych przez inwestorów w przetargach na roboty budowlane.
Czytaj dalej
22
kwi

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2024 roku

Według wstępnych danych w marcu 2024 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły zarówno w stosunku do lutego 2024 r. – o 0,1%, jak i w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 9,6%.
Czytaj dalej
22
kwi

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2024 roku

W marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 6,0% w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy notowano spadek o 3,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 3,6%. W okresie styczeń – marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,7% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku, kiedy notowano spadek o 1,1% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.
Czytaj dalej
22
kwi

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2024 roku

Według danych wstępnych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w marcu 2024 r. była niższa o 13,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku (w marcu ub.r. spadek o 1,6%) oraz wyższa o 19,1% w stosunku do lutego br. (w 2023 wzrost o 30,6%).
Czytaj dalej
22
kwi

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2024 roku

Według wstępnych danych w marcu 2024 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły – o 7,3%, a w porównaniu z lutym 2024 r. – o 0,4%.
Czytaj dalej
23
kwi

Dynamika sprzedaży detalicznej w marcu 2024 roku

23
kwi

Satelitarny rachunek kultury w 2019 roku

24
kwi

Uprawnienia emerytalno-rentowe gospodarstw domowych nabyte w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

24
kwi

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym kwartale 2024 r.

24
kwi

Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski - podmioty gospodarki narodowej w 2023 roku

24
kwi

Biuletyn Statystyczny Nr 3/2024

24
kwi

Działalność galerii sztuki w 2023 roku

24
kwi

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2024 roku

25
kwi

Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2023 roku

25
kwi

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2023 roku

25
kwi

Indeks kosztów zatrudnienia w kwartałach 2023 r.

25
kwi

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (kwiecień 2024)

26
kwi

Nakłady i wyniki przemysłu w 2023 roku

26
kwi

Infografika - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

29
kwi

Gospodarka morska w Polsce w 2023 roku

29
kwi

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2023 r. (stan w dniu 31.12)

30
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2024 roku

30
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 roku

30
kwi

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w listopadzie 2023 r.

30
kwi

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w listopadzie 2023 r. - Tablice

30
kwi

Infografika - Pracujący w gospodarce narodowej w listopadzie 2023 r.

30
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 roku

30
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 4 kwartał 2023 roku

30
kwi

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2022 roku

30
kwi

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 roku

Publikacje urzędów statystycznych

3
kwi
3
kwi

Biuletyn statystyczny Szczecina 4 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
4
kwi

Powiat poznański w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą powiatu poznańskiego.
Czytaj dalej
9
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
11
kwi

Metropolia Poznań w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Czytaj dalej
11
kwi

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Czytaj dalej
15
kwi

Województwo podlaskie w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej i gospodarczej województwa podlaskiego.
Czytaj dalej
17
kwi

Dojazdy do pracy w powiecie poznańskim według NSP 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe dane statystyczne opisujące dojazdy do pracy w powiecie poznańskim według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, m.in. iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem czy kartogramy dojazdów do pracy do/z powiatu poznańskiego według gmin.
Czytaj dalej
17
kwi

Dojazdy do pracy w Metropolii Poznań według NSP 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe dane statystyczne opisujące dojazdy do pracy w Metropolii Poznań według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, m.in. iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem czy kartogramy dojazdów do pracy do/z Metropolii Poznań według gmin.
Czytaj dalej
17
kwi

Dojazdy do pracy w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej według NSP 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe dane statystyczne opisujące dojazdy do pracy w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, m.in. iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem czy kartogramy dojazdów do pracy do/z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej według gmin.
Czytaj dalej
19
kwi

Światowy Dzień Ziemi - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
24
kwi

Dojazdy uczniów do szkół dla dzieci i młodzieży w powiecie poznańskim w roku szkolnym 2022/2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

24
kwi

Dojazdy uczniów do szkół dla dzieci i młodzieży w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w roku szkolnym 2022/2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

24
kwi

Dojazdy uczniów do szkół dla dzieci i młodzieży w Metropolii Poznań w roku szkolnym 2022/2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu

25
kwi

Popyt na pracę w województwie śląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

25
kwi

Popyt na pracę w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

25
kwi

Popyt na pracę w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

25
kwi

Popyt na pracę w województwie lubuskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego 2024

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego 2024

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno- -komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
kwi

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego 2024

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2024

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego 2024

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2024

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego 2024

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

29
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego 2024

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
kwi

Popyt na pracę w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego 2024

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
kwi

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego 2024

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
kwi

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
kwi

Statystyka Białegostoku. Marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie podlaskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w marcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - marzec 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (marzec 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
kwi

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - marzec 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

30
kwi

Statystyka Opola - marzec 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Statystyka Poznania - marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
kwi

Statystyka Szczecina - marzec 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - marzec 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
kwi

Statystyka Warszawy. Marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w kwietniu 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Matura - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
kwi

Popyt na pracę w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
kwi

Statystyka Wrocławia. Marzec 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter