W 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 287,1 mln osób i było to o 4,0% więcej niż w roku 2016, z tego 171,6 mln dotyczyło cudzoziemców (o 3,8% więcej niż przed rokiem) i 115,6 mln Polaków (o 4,3% więcej niż przed rokiem).

W IV kwartale 2017 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 67,6 mln, z tego 40,1 mln (59,3%) dotyczyło cudzoziemców (nierezydentów), a Polaków (rezydentów) 27,5 mln (40,7%) i w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 r. była ona wyższa odpowiednio o 3,0% i o 3,9%. W stosunku do kwartału poprzedniego, liczba przekroczeń zarówno cudzoziemców, jak i Polaków była niższa odpowiednio o 16,3% i 20,6%. W IV kwartale 2017 r. około 74,2% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 13,1% zewnętrznej granicy lądowej UE, 12,1% na lotniskach oraz 0,6% granicy morskiej.